Donație importantă pentru Școala ”Gala Galaction” Mangalia, din partea investitorilor chinezi din stațiunea Saturn

0
4145

Sunt de puțin timp în Româ­nia, dar au reu­șit! Prin inter­me­di­ul une­ia din­tre soci­e­tă­ți­le pe care le dețin aici, mai pre­cis City Est Cli­ner, inves­ti­to­rii chi­nezi de la Dejian Gro­up au reu­șit să adu­că un zâm­bet pe fețe­le copi­i­lor din Man­ga­lia, mai exact, ale celor de la Școa­la nr. 5 ”Gala Galac­tion”.

Cu aju­to­rul dona­ți­ei de 10.000 lei pe care au făcut‑o șco­lii, s‑a reu­șit achi­zi­țio­na­rea de măsuțe indi­vi­du­a­le și sca­u­ne, care, de mul­tă vre­me se cereau a fi schim­ba­te.

Repre­zen­tan­tul Dejian Gro­up, dom­nul Xia Jinhua, a decla­rat pe aceas­tă cale că fie­ca­re școa­lă din Man­ga­lia va bene­fi­cia de câte o ast­fel de dona­ție, la înce­pu­tul fie­că­rui an șco­lar, urmând ca șco­li­le să-și pri­o­ri­ti­ze­ze nevo­i­le și să folo­seas­că banii acor­dați în acest sens.

”Le mul­țu­mim spon­so­ri­lor chi­nezi pen­tru acest gest deo­se­bit de gene­ros. Sun­tem ono­rați să îi avem în comu­ni­ta­tea noas­tră și ne bucu­răm, de ase­me­nea, de soli­da­ri­ta­tea de care dum­ne­a­lor dau dova­dă, chiar și în aces­te vre­muri de grea încer­ca­re pen­tru toți”, a afir­mat doam­na prof. Adri­a­na Popes­cu, direc­to­rul insti­tu­ți­ei.


ÎMPREUNĂ, CLĂDIM VIITORUL!

Școa­la Gala Galac­tion a debu­tat anul aces­ta șco­lar în par­te­ne­ri­a­tul edu­ca­țio­nal cu S.C. CITY EST CLINER S.R.L., com­pa­nie chi­ne­ză de con­struc­ții. Par­te­ne­ri­a­tul edu­ca­țio­nal înche­iat între cele două insti­tu­ții repre­zen­ta­te prin doam­na direc­tor, pro­fe­sor Adri­a­na Popes­cu și pro­fe­sor Ali­na Nego­i­ță, din par­tea uni­tă­ții șco­la­re și pre­șe­din­te XIA JINHUA, din par­tea com­pa­niei chi­ne­ze, vizea­ză sus­ți­ne­rea ele­vi­lor meri­tu­oși prin bur­se. Ast­fel, galac­ti­e­nii cu rezul­ta­te deo­se­bi­te la învă­ță­tu­ră se vor bucu­ra de sus­ți­ne­re finan­ci­a­ră, anu­al.

LIMBA CHINEZĂ, LA ÎNDEMÂNA ELEVILOR

Com­pa­nia S.C. CITY EST CLINER S.R.L. pro­pu­ne șco­lii ca lim­ba chi­ne­ză să fie lim­bă opțio­na­lă de stu­diu pen­tru ele­vii galac­ti­eni. Cur­sul opțio­nal de lim­bă va fi sus­ți­nut în cadrul șco­lii, de către un pro­fe­sor cola­bo­ra­tor de națio­na­li­ta­te chi­ne­ză. Cea mai vor­bi­tă lim­bă din lume va putea fi stu­di­ată de elevi, părinți și de către pro­fe­so­rii șco­lii „Gala Galac­tion”.

Par­te­ne­ri­a­tul edu­ca­țio­nal a debu­tat la înce­pu­tul anu­lui șco­lar. Încă de la pri­mul clo­poțel al anu­lui șco­lar în curs, com­pa­nia S.C. CITY EST CLINER S.R.L. s‑a impli­cat în buna des­fă­șu­ra­re a pro­ce­su­lui instruc­tiv-edu­ca­tiv, în con­tex­tul pan­de­mic.

Dom­nul pre­șe­din­te XIA JINHUA s‑a inte­re­sat de nevo­i­le ele­vi­lor galac­ti­eni, ast­fel a hotă­rât îmbu­nă­tă­ți­rea bazei mate­ri­a­le, dotând o cla­să cu mobi­li­er șco­lar, res­pec­tiv 30 bănci și 30 sca­u­ne, în valoa­re de 10.000 lei.

Îmbu­nă­tă­ți­rea bazei mate­ri­a­le este unul din­tre sco­pu­ri­le par­te­ne­ri­a­tu­lui înce­put, con­du­ce­rea fir­mei S.C. CITY EST CLINER S.R.L., bazân­du-se pe prin­ci­pi­ul con­form căru­ia, pen­tru a avea per­for­man­ță, tre­bu­ie să inves­tești și în medi­ul în care aceas­ta se pro­du­ce.

Con­du­ce­rea com­pa­niei S.C. CITY EST CLINER S.R.L. a intrat în legă­tu­ră cu insti­tu­ția noas­tră prin doam­na DENG WEI WEI, cetă­țean de ori­gi­ne chi­ne­ză, mama ele­vu­lui galac­ti­an MARINICĂ DENG VICTOR, elev al cla­sei a III‑a B, con­du­să de pro­fe­sor învă­țământ pri­mar NEGOIȚĂ ALINA.

La fine­le lunii octom­brie 2020, repre­zen­tan­ții com­pa­niei S.C. CITY EST CLINER S.R.L. au vizi­tat Școa­la „Gala Galac­tion”, pen­tru sta­bi­li­rea deta­li­i­lor par­te­ne­ri­a­tu­lui, ală­tu­ri de dom­nul inspec­tor gene­ral Sorin Mihai și doam­na direc­tor Adri­a­na Popes­cu, doam­na direc­tor adjunct Gher­ghi­no­iu Viori­ca, pre­cum și cadrul didac­tic ini­ția­tor, pro­fe­sor Ali­na Nego­i­ță.


Man­ga­lia News, 18.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply