DISCOVER DOBROGEA | Patru rezervații naturale din județul Constanța, spectaculoase și perfecte pentru drumeții

0
439

4 rezer­va­ții natu­ra­le din jude­țul Con­stan­ța am inclus în acest arti­col, deo­a­re­ce meri­tă să fie vizi­ta­te. Sunt atât de inte­re­san­te, încât, de mul­te ori nici nu meri­tă să faci un drum până la mun­te pen­tru a te bucu­ra de natu­ră. Ceea ce ar tre­bui să știm însă, este fap­tul că într‑o rezer­va­ție natu­ra­lă nu se fac gră­ta­re și nu avem voie să rupem plan­te­le, dacă dorim să se bucu­re de ele și copi­ii sau nepo­ții noș­tri. Într‑o arie pro­te­ja­tă, putem să ne facem însă dru­me­ții în natu­ră, să res­pi­răm aer curat și să petre­cem o zi în liniș­te, depar­te de lumea dez­lăn­țu­i­tă din ora­șe.

Rezervații naturale din județul Constanța

Rezer­va­ți­i­le natu­ra­le din jude­țul Con­stan­ța sunt extrem de atrac­ti­ve, iar iubi­to­rii de natu­ră pot vizi­ta aces­te zone pro­te­ja­te, foar­te apre­cia­te de spe­cia­liș­tii din Româ­nia și din alte țări.

Pădurea HagieniEle ne ofe­ră mul­te ele­men­te turis­ti­ce și repre­zin­tă un ade­vă­rat are­al, cu mul­te spe­cii de plan­te și cu o boga­tă fau­nă orni­to­lo­gi­că. Sunt mul­te locuri deo­se­bit de fru­moa­se, care ar putea fi inclu­se într-un cir­cu­it turis­tic, din care nu lip­sesc nici mânăs­ti­ri­le, apre­cia­te de vizi­ta­to­rii inte­re­sați de turis­mul reli­gi­os. În jude­țul Con­stan­ța sunt 10 rezer­va­ții natu­ra­le, însă 4 din­tre ele sunt pur  și sim­plu spec­ta­cu­loa­se.

Rezervația naturală Gura Dobrogei-Cheile Dobrogei, cea mai impresionantă

Rezer­va­ția natu­ra­lă cea mai repre­zen­ta­ti­vă din jude­țul Con­stan­ța este Gura Dobro­gei-Che­i­le Dobro­gei. Cele două arii pro­te­ja­te sunt oare­cum lega­te una de cea­lal­tă și sunt situ­a­te în Podi­șul Dobro­gei Cen­tra­le, denu­mit și Podi­șul Casi­m­cei.

gura-dobrogei-rezervatie-naturala-zona-protejata

” Gura Dobro­gei este o arie pro­te­ja­tă foar­te impor­tan­tă, de inte­res națio­nal, care are apro­xi­ma­tiv 243 de hec­ta­re. Ea este situ­a­tă în jude­țul Con­stan­ța și a fost decla­ra­tă arie pro­te­ja­tă în anul 2007. Rezer­va­ția este de inte­res flo­ris­tic și fau­nis­tic, dar mai ales geo­lo­gic, ea fiind alcă­tu­i­tă din stânci cal­ca­roa­se foar­te vechi, de vâr­stă jura­si­că, din che­iuri și maluri de văi și nu în ulti­mul rând din nume­roa­se peș­teri.

pestera-la-adam-rezervatie-naturala-gura-dobrogei

La Gura Dobro­gei sunt mai mult de 10 peș­teri, însă două din­tre ele sunt mai mari și mai cunos­cu­te. Este vor­ba de Peș­te­ra Gura Dobro­gei sau Peș­te­ra Lili­e­ci­lor și Peș­te­ra La Adam”, a decla­rat pen­tru Disco­ver Dobro­gea, conf. univ.dr. la Facul­ta­tea de Ști­in­țe ale Natu­rii și Ști­in­țe Agri­co­le din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us Con­stan­ța, Mari­us Lun­gu.

gura-dobrogei-pestera-la-adam-rezervatie-naturala

”Pro­ba­bil, cea mai spec­ta­cu­loa­să rezer­va­ție natu­ra­lă din jude­țul Con­stan­ța este cea de la Che­i­le Dobro­gei. Aco­lo întâl­nim o zonă pro­te­ja­tă, impor­tan­tă pen­tru flo­ră și fau­nă, dar este și o rezer­va­ție rupes­tră. Vizi­ta­to­rii pot admi­ra pere­ții cal­ca­roși, ero­dați de‑a lun­gul tim­pu­lui, care ofe­ră un pei­saj pe alo­curi sele­nar.

cheile-dobrogei-rezervatie-narturala-judetul-constanta

La Che­i­le Dobro­gei avem și spe­cii indi­ge­ne de arbori, de genul căr­pi­ni­ței sau lil­i­a­cu­lui, care au dimen­siuni mici și supra­vie­țu­iesc în con­di­ții extre­me, într‑o zonă de ste­pă foar­te ari­dă. Este unul din­tre punc­te­le cu cele mai mici can­ti­tăți de pre­ci­pi­ta­ții din tot jude­țul Con­stan­ța”, a decla­rat pen­tru Disco­ver Dobro­gea, direc­to­rul Direc­ți­ei Sil­vi­ce din Con­stan­ța, Valen­tin Nea­gu.

Cheile Dobrogei, cele mai vechi roci din România

Che­i­le Dobro­gei pro­te­jea­ză o supra­fa­ță de apro­xi­ma­tiv 11.000 de hec­ta­re și au o alti­tu­di­ne medie de 86 de metri.

cheile-dobrogei-rezervatie-naturala-judetul-constanta

”Este o zonă foar­te veche, în care se întâl­nesc la tot pasul urme­le reci­fi­lor jura­sici de vâr­stă pale­o­zo­i­că. Prac­tic, aici au fost găsi­te pri­me­le urme ale dino­za­u­ri­lor din Româ­nia, Che­i­le Dobro­gei fiind roci­le cele mai vechi din țară.

cheile-dobrogei-rezervatie-naturala-judetul-constanta

Ele sunt săpa­te pe o lun­gi­me de aproa­pe 2 kilo­me­tri de pârâul Vis­ter­na, un aflu­ent al râu­lui Casi­m­cea, cea mai mare apă cur­gă­toa­re din spa­ți­ul dobro­gean.

Citiți nea­pă­rat con­ti­nu­a­rea, pe discoverdobrogea.ro

Autor: Auris Luca, noiem­brie 10, 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply