Direcția Cultură și Sport Mangalia: ”Suntem nerăbdători să ne alăturăm evenimentelor culturale organizate în cadrul proiectului de modernizare a Pieței Republicii”

0
265

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Ne bucu­răm că lucră­ri­le pro­iec­tu­lui de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii, din bani euro­peni, se apro­pie de final și sun­tem nerăb­dă­tori să ne ală­tu­răm eve­ni­men­te­lor orga­ni­za­te în cadrul pro­iec­tu­lui. Vă vom sur­prin­de cu eve­ni­men­te cul­tu­ra­le deo­se­bi­te, oda­tă ce cri­za sani­ta­ră va fi depă­și­tă și inte­rac­țiu­nea cu publi­cul va fi per­mi­să.

Până atunci, res­pec­tați regu­li­le impu­se de auto­ri­tăți, pen­tru ca toa­te aces­te lucruri să se întâm­ple cât mai repe­de!


Man­ga­lia News, 28.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply