Diplomă de Excelență, din partea Centrului Cultural Româno-German ”Dumitru-Dorin Prunariu”, din Germania, acordată profesorului Traian Lupu, directorul ziarului online Mangalia News

0
258

Diplomă de Excelență, din partea Centrului Cultural Româno-German ”Dumitru-Dorin Prunariu”, din Germania, acordată profesorului Traian Lupu, directorul ziarului online Mangalia News.

Ione­la van Rees-Zota:

Sti­ma­te Dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu,

Sun­tem ono­rați să vă anun­țăm că vi s‑a acor­dat Diplo­ma de Exce­len­ță, din par­tea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru Dorin Pru­na­riu”, din Nür­n­berg, Ger­ma­nia. Aceas­ta Diplo­mă o pri­miți pen­tru că ați pro­mo­vat intens valo­ri­le și Cul­tu­ra Româ­neas­că în țară și pes­te hota­re. Cu aceas­tă oca­zie, vă feli­ci­tăm res­pec­tu­os.

Mit fre­un­d­li­chen Grüßen / Cu sti­mă,

Ione­la van Rees-Zota, Pre­șe­din­te fon­da­tor.


Dis­tin­să și dra­gă Doam­nă Ione­la van Rees-Zota,

Apre­ciez din toa­tă fiin­ța acest semn excep­țio­nal de alea­să pre­țu­i­re, care mă ono­rea­ză în mod cu totul deo­se­bit. Vă mul­țu­mesc, în nume­le între­gii echi­pe Man­ga­lia News, care lucrea­ză de aproa­pe un dece­niu sub nobi­lul ide­al de a pro­mo­va intens valo­ri­le Nea­mu­lui nos­tru, Cul­tu­ra și Arta româ­neas­că. Acest lucru, pot spu­ne că l‑am făcut cu mare drag și cu devo­ta­ment, în toa­te cele CINCI DECENII, ”LA CATEDRA DIN CETATE”, aici, între Dună­re și Mare, așa cum îmi pla­ce să le spun cole­gi­lor mai tineri căro­ra le-am acor­dat diver­se inter­viuri…

Des­pre acti­vi­ta­tea noas­tră, vă invit, pe dum­ne­a­voas­tră și pe citi­to­rii coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, să des­chi­deți câte­va lin­kuri, aici. (În acest edi­to­ri­al sunt și cola­bo­ra­to­rii de eli­tă pe care‑i avem). Par­te­ne­rii media Man­ga­lia News, aici.

Rubri­ci­le dedi­ca­te Cul­tu­rii și Artei româ­nești sunt aici. (Cate­go­rii și sub­ca­te­go­rii, pe genuri artis­ti­ce). Ne mân­drim și cu rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă Dias­po­rei româ­nești, dar și cu fap­tul că, încă de la lan­sa­re, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul ARCA TV, Tele­vi­ziu­nea care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni și de Pos­tul de Radio Pro­Dias­po­ra, care emi­te din Ger­ma­nia. Alte arti­co­le și inter­viuri de suflet, aici (cli­ck pe foto):

Încă oda­tă, cal­de mul­țu­mi­ri pen­tru acor­da­rea aces­tei Ono­ran­te dis­tinc­ții. Vom afi­șa Diplo­ma de Exce­len­ță la loc de cin­ste, pe fron­tis­pi­ci­ul zia­ru­lui nos­tru.

Vă mul­țu­mesc și vă admir pen­tru tot ceea ce faceți la Cen­trul Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu”, dar și pen­tru publi­cisti­ca româ­neas­că, prin AȘII ROMÂNIEI, o altă rea­li­za­re minu­na­tă!

Vă rog să‑i trans­mi­teți cal­de mul­țu­mi­ri și urări de sănă­ta­te și pros­pe­ri­ta­te dis­tin­su­lui și dra­gu­lui Pre­șe­din­te Ono­ri­fic al Cen­tru­lui Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man, Exce­len­ței Sale Dom­nu­lui Dumi­tru-Dorin Pru­na­riu, cos­mo­naut dr. ingi­ner, Mem­bru de Onoa­re al Clu­bu­lui Rota­ry Inter­na­tio­nal Man­ga­lia.

Cu alea­să sti­mă,
Prof. Tra­ian Lupu,
Seni­or Edi­tor,
Coor­do­na­tor pro­gra­me Man­ga­lia News.

********************************

COMENTARII:

Vla­des­cu Anca:
Feli­ci­tări, om minu­nat al Man­ga­li­ei!!!
Feli­ci­tări, om devo­tat cul­tu­rii!!!
Feli­ci­tări pen­tru recu­noaș­te­rea inter­națio­na­lă și suc­ces in con­ti­nu­a­re!!!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc, minu­na­tă și dra­gă cole­ga. Apre­ci­eri admi­ra­bi­le, ca și cea care mi le adre­sea­ză. 🙂 Îmbră­ți­șări și gân­duri bune! Ținem aproa­pe, întru ide­a­lu­ri­le noas­tre fru­moa­se, în care cre­dem! Cu ple­căciu­ne.
Vla­des­cu Anca: Întot­dea­u­na!!!

Lia­na Naum: Ce fru­mos gest! Dar meri­tat! Feli­ci­tari!
Tra­ian MNMul­țu­mesc pen­tru apre­ci­eri, ca între ”vete­rani”. Vă îmbră­ți­șez (vir­tu­al).

Ionel Rugea: Feli­ci­tari!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc fru­mos, dra­gă Ionel, admi­ra­bil coleg de brea­slă.

Nego­ita Ali­na: Sun­teti un exem­plu pt cei care vin din urma! Sa ară­tăm și ce avem fru­mos și bun și even­tu­al sa și lup­tam ca aces­te aspec­te sa se per­pe­tu­e­ze și sa fie împăr­tă­și­te, ar tre­bui sa ne fie devi­za! Feli­ci­tări!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc tare fru­mos, minu­na­tă cole­ga. Te aștep­tăm ală­tu­ri de noi, în Echi­pa Man­ga­lia News!
Nego­ita Ali­na: Dacă aș face față, mi-ar fi drag!
Tra­ian MN: Cu sigu­ran­ță, vei face față! 🙂 Poți fi cores­pon­dent sau repor­ter volun­tar Man­ga­lia News, în con­di­ți­i­le Legii volun­ta­ri­a­tu­lui!

Danie­la Car­men Teo­hari:
Bra­vo, pro­fe­so­rul meu drag și bun! Oameni ca dum­ne­a­voas­tră, mai rar! Va iubesc!!!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc tare mult, iubi­ta și dra­ga noas­tră Dana Năz­dră­va­na, pri­e­te­nă admi­ra­bi­lă, (mult) mai tână­ră și mai fru­moa­să! 🙂

Isa­be­l­la Ono­frei: Feli­ci­tări, tată și bunic drag!!!!
Tra­ian MN: Vă iubesc, dra­gii mei dragi! Fără voi, fără ”Fami­lia Lupi­lor din Man­ga­lia”, cu sigu­ran­ță, nu aș fi putut face atâ­tea lucruri bune. Vă iubesc și vă îmbră­ți­șez pe toți! Împre­u­nă, sun­tem o Echi­pă minu­na­tă, ori­un­de ne-am afla!

Tat Mar: Ce sur­pri­za fru­moa­sa­aa!!!!! Feli­ci­tari, dom­nu­le pro­fe­sor TRAIAN!!!! Minu­nat!!!!
Tra­ian MN: Mul­țam tare fain, con-bănă­țea­nul-arde­lea­nul meu drag! 🙂 Sunt pro­fund ono­rat. 
Tat Mar: Ma bucur mult mult pen­tru DUMNEAVOASTRA!!! VA imbra­ti­sez cu drag!!!

Lucre­ția Ber­zin­tu: Feli­ci­tări și suc­ces pe mai depar­te!
Tra­ian MN: Vă mul­țu­mesc, cu alea­să sti­mă, dra­gă doam­nă Lucre­ția. Sunt ono­rat.

Ali­na Ele­na Ivan: Feli­ci­tări și pute­re de mun­că!
Tra­ian MN: Sărut mâna, doam­na Ali­na. Mul­țu­mesc pen­tru ura­re și… Ținem aproa­pe! Aștep­tăm noi recor­duri ale spor­ti­vi­lor pe care‑i îndru­mați.

Maria Andre­siu: Feli­ci­tari, dom­nu­le pro­fe­sor!!!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc, dra­ga mea ”fos­tă cole­gă de școa­lă”, așa cum îmi pla­ce să mă adre­sez dra­gi­lor mei elevi din gim­na­zi­ul man­ga­li­an… 🙂 Te îmbră­ți­șez, vir­tu­al, cu mare drag. 

Maria Caza­cu: Tot res­pec­tul! Feli­ci­tari!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc, dra­gă și talen­ta­tă cole­ga. Ținem aproa­pe, pen­tru Fru­mos, pen­tru Artă, pen­tru Ade­văr! 
Maria Caza­cu. Meri­tati din plin, nu numai una, nenu­ma­ra­te, pen­tru toa­te lucru­ri­le deo­se­bi­te pe care le-ati facut si le faceti.

Senori­ca Arde­lea­nu: Feli­ci­tări, Dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc tare mult pen­tru ura­re, cole­ga dra­gă. ”Înti­ne­rim” împre­u­nă! 🙂
Senori­ca Arde­lea­nu: Câta drep­ta­te aveți! 🙂

Metin Zea­din: FELICITARI, Dom­nu­le pro­fe­sor!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc, Metin, drag coleg de sce­nă, în vre­mu­ri­le mai tine­re… 🙂 Toa­te cele bune!

Mioa­ra Gram: Rea­li­zari bine­me­ri­ta­te! Feli­ci­tari si toa­ta pre­tu­i­rea!!
Tra­ian MN: Mul­țu­mi­ri cal­de, dra­ga noas­tră Mioa­ra, atât de aproa­pe de noi, prin tot ceea ce faci, la rân­dul tău, în dome­ni­ul pre­sei! Sănă­ta­te depli­nă și numai bine! 

Anca Bucur: Fru­mos. Bra­vo!
Flo­rin Ior­da­noa­ia: Feli­ci­tări, Dom­nu­le Pro­fe­sor!

Car­men Gabrie­la Stroe: Feli­ci­tari dom­nu­le pro­fe­sor! Multi ani, cu bine­cu­van­tari, sa va dea Dum­ne­zeu!

Mir­cea Solo­mon: Bra­vo, Tra­ia­ne, ai fost si ramai un om minu­nat!
Tra­ian MN: Mul­țam tare fain, Moțu­le drag. Voi sun­teți oglin­da mea. 

Ralu­ca Vilau: Feli­ci­tari!

Mari­a­na Marin: Feli­ci­tări, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu!
Un Om deo­se­bit, minu­nat! Cu sti­mă și res­pect, o fos­tă ele­vă.
Tra­ian MN: Dra­ga mea, ai fost, ești și vei fi o cole­gă minu­na­tă, un model pen­tru dis­ci­po­lii pe care‑i ai și‑i vei avea în con­ti­nu­a­re! Te îmbră­ți­șez, vir­tu­al, cu mul­tă căl­du­ră. Toa­te cele bune!

Cipri­an Pla­cin­ta: Bra­vo! Feli­ci­tări!
Tra­ian MN: Mul­țu­mi­ri cal­de, pen­tru mesaj. Tutu­ror, numai bine! Ținem aproa­pe!

Adri­a­na Andre­es­cu: Feli­ci­tări, pen­tru că vi s‑a acor­dat Diplo­ma de Exce­len­ță, din par­tea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Româ­no-Ger­man ”Dumi­tru Dorin Pru­na­riu”, din Nür­n­berg, Ger­ma­nia!
Tra­ian MN: Vă mul­țu­mesc pen­tru apre­ci­e­re, dis­tin­să și dra­gă cole­gă, admi­ra­bil das­căl pen­tru atâ­tea gene­ra­ții! Sănă­ta­te mul­tă și numai bine!

Cristi Cră­ciun: Feli­ci­tări, dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian MN Lupu! Meri­tați pe deplin aceas­tă recu­noaș­te­re a mun­cii dum­ne­a­voas­tră!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc din suflet pen­tru apre­ci­e­ri­le valo­roa­se, drag și admi­ra­bil pri­e­ten Cristi. Pe mai depar­te, numai împre­u­nă vom reu­și! 

Ange­la Ele­na Soa­re: Feli­ci­tări, din toa­tă ini­ma!
Tra­ian MN: Mul­țu­mi­ri­le mele cele mai cal­de, pen­tru ura­rea veni­tă din ini­ma dvs, mare cât un Soa­re! 🙂

Paul Sto­ica: Sin­ce­re feli­ci­tări!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc, Maes­tre drag. Sănă­ta­te și numai bine! Ținem aproa­pe!

Flo­ren­ta Ghe­zea-Pir­nea: Feli­ci­tări, dom­nul Tra­ian!!! Sun­teți un super suflet!!! Sănă­ta­te mul­tă, vă dorim.
Tra­ian MN: Flori, dra­ga mea, îți mul­țu­mesc tare mult pen­tru cuvin­te­le fru­moa­se și atât de valo­roa­se pen­tru ”adri­sant”. Vă îmbră­ți­șez și vă iubesc pe toți ai casei. Sănă­ta­te și numai bine! Mi‑e dor de o ”repe­ti­ție muzi­ca­lă”… 🙂
Flo­ren­ta Ghe­zea-Pir­nea: Ne reve­nim noi și, să avem sănă­ta­te, că le-om face noi pe toa­te!!! 🙂

Mire­la Var­ciu Zam­fir: Feli­ci­tări, dom­nu­le pro­fe­sor! Meri­tați să vi se recu­noas­că apor­tul dum­ne­a­voas­tră con­ti­nuu la cul­tu­ra ora­șu­lui!
Tra­ian MN: Mul­țu­mesc, dra­ga și deo­se­bit de talen­ta­ta mea ”cole­gu­ță de școa­lă”. 🙂 Voi sun­teți spri­ji­nul meu moral cel mai impor­tant! V‑am pro­mis, la des­păr­ți­re, că vom ține legă­tu­ra pe inter­net, să con­ti­nu­ăm ceea ce am înce­put în gim­na­ziu, să nu lăsăm să se stingă fla­că­ra Pasiu­nii, bucu­ria Cunoaș­te­rii, bogă­ția Fru­mo­su­lui artis­tic, Cre­din­ța și Ade­vă­rul, mai pre­sus de toa­te! Prin Man­ga­lia News, copi­lul meu de suflet, gene­ra­ția voas­tră mer­ge mai depar­te: https://www.mangalianews.ro/…/pro-artis-mangalia…/


Man­ga­lia News, 26.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply