Declarația pe propria răspundere, pentru deplasarea în afara locuinței, în intervalul orar 23.00–05.00 și Adeverința de la angajator pot fi descărcate de AICI

0
352

Româ­nia intră în caran­ti­nă par­ți­a­lă, de luni, 9 noiem­brie. După ora 23.00, se poa­te ieși din casă doar cu decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re, șco­li­le trec în regim onli­ne, maga­zi­ne­le se închid mai devre­me, iar mas­ca sani­ta­ră devi­ne obli­ga­to­rie pes­te tot în Româ­nia, în spa­ți­i­le des­chi­se.

Gru­pul de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că a publi­cat sâm­bă­tă mode­lul Decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re pen­tru depla­sa­rea în afa­ra locu­in­ței în inter­va­lul orar 23.00–05.00 și mode­lul Ade­ve­rin­ței de la anga­ja­tor, care vor tre­bui com­ple­ta­te de cei care tre­bu­ie să iasă din casă noap­tea.

Docu­men­te­le pot fi des­căr­ca­te de aici, în for­mat pdf:

Ade­ve­rin­ta pen­tru anga­ja­tori.

Model Decla­ra­tie pro­prie Ras­pun­de­re.

Cine are voie să iasă din casă după ora 23.00

Mai mul­te infor­ma­ții des­pre aces­te măsuri, pe digi24.ro/stiri


Man­ga­lia News, 08.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply