De luni, 9 noiembrie, cele două piețe agroalimentare închise din Mangalia se organizează afară, în imediata apropiere a spațiilor actuale

0
559

În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

”După cum se știe, înce­pând de luni, 9 noiem­brie, se sus­pen­dă, tem­po­rar, acti­vi­ta­tea în pie­țe­le agroa­li­men­ta­re închi­se, la nivel națio­nal, ca măsu­ră supli­men­ta­ră de limi­ta­re a răs­pân­di­rii infec­ți­i­lor cu noul coro­na­vi­rus.

În aces­te con­di­ții, cele două pie­țe închi­se, din ora­șul nos­tru (cea din cen­tru și cea de la “Ghe­or­ghi­ță”), se vor orga­ni­za afa­ră, în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a spa­ți­i­lor actu­a­le. Am luat aceas­tă deci­zie pen­tru a sus­ți­ne și încu­ra­ja pro­du­că­to­rii locali, dar și pen­tru a veni în spri­ji­nul popu­la­ți­ei, chiar dacă acce­sul în spa­ți­i­le închi­se va fi res­tric­țio­nat, o peri­oa­dă de timp, din moti­ve ce țin strict de sănă­ta­tea popu­la­ți­ei.

Pre­ci­zez încă o dată că pie­țe­le volan­te, orga­ni­za­te în aer liber, vor fi des­ti­na­te exclu­siv pro­du­că­to­ri­lor locali, care vin să comer­ci­a­li­ze­ze pro­du­se­le agroa­li­men­ta­re în ora­șul nos­tru”. (Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pos­ta­re pe Fb).


Man­ga­lia News, 09.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply