Daniel Georgescu: “Liberalii au demonstrat că nu se pricep să conducă; PSD a înţeles lecţia şi a început procesul de transformare” [VIDEO]

0
346

VIDEO. Daniel Georgescu: “Liberalii au demonstrat că nu se pricep să conducă; PSD a înţeles lecţia şi a început procesul de transformare”.

Ţin­ta PSD Con­stanţa la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din data de 6 decem­brie este să obţi­nă 2 pos­turi de sena­tori şi 4 de depu­ta­ţi. Pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Lima­nu, Daniel Geor­ges­cu, este pe locul 3 în lis­ta de can­di­da­ţi ai orga­ni­za­ţi­ei pen­tru Senat şi spu­ne că acest lucru demon­strea­ză valoa­rea echi­pei din sudul lito­ra­lu­lui şi că va face tot posi­bi­lul pen­tru a maxi­mi­za şanse­le par­ti­du­lui.

Libe­ra­lii au demon­strat că nu se pri­cep să con­du­că, nu se pri­cep să fie la pute­re şi au trans­for­mat cri­za într‑o pro­ble­mă mult prea mare. Vedem foar­te bine că în urma unei guver­nări de mai bine de 8 luni, indi­fe­rent de dome­niu, nu au reu­şit să rezol­ve nici un fel de pro­ble­mă. Eu zic că în acest moment PSD a înţe­les lecţia (rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor ante­ri­oa­re – n.r.) şi a înce­put pro­ce­sul de trans­for­ma­re”, a afir­mat Daniel Geor­ges­cu, în cadrul unui inter­viu acor­dat Focus Press.

Eu doresc să fiu o voce puter­ni­că pen­tru sudul lito­ra­lu­lui (inclu­siv Man­ga­lia, 23 August, Cos­ti­neşti – n.r.). În 4 ani cred că o comu­nă mică din sudul lito­ra­lu­lui s‑a trans­for­mat şi că va deve­ni, încet-încet, un eta­lon pen­tru judeţul Con­stanţa”, a mai afir­mat Geor­ges­cu.

Decla­ra­ţi­i­le com­ple­te le puteţi urmări în mate­ri­a­lul VIDEO:

Coman­dat de Par­ti­dul Soci­al Demo­crat – Fili­a­la Con­stan­ța.
Exe­cu­tat de FOCUS PRESS.
Man­da­tar Finan­ci­ar – cod AEP 11200020.


Pre­lu­a­re Man­ga­lia News, 25.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply