Daniel Georgescu a depus jurământul pentru un nou mandat de primar al comunei Limanu de la „distanță”, de acasă, unde se află în izolare de mai bine de o săptămână

0
312

Daniel Geor­ges­cu: ”După o aștep­ta­re pre­lun­gi­tă, astăzi am depus jurămân­tul pen­tru un nou man­dat de pri­mar al comu­nei Lima­nu. Vă mul­țu­mesc pen­tru încre­de­re! Am reu­șit în ulti­mii 4 ani să mobi­li­zăm toa­tă ener­gia pen­tru a dezvol­ta Lima­nu – 2 Mai – Vama Veche și Hagieni, iar cu încre­de­rea dum­ne­a­voas­tră, putem con­ti­nua acest efort.

Am spus că Se poa­te mai mult și o vom ară­ta, zi de zi, în urmă­to­rii 4 ani. Avem nevo­ie de voi să ne fiți ală­tu­ri, să comu­ni­căm mai mult, să aflăm nevo­i­le voas­tre, pen­tru că pro­ble­ma unei gos­po­dă­rii sau unei străzi este pro­ble­ma tutu­ror și avem nevo­ie de soli­da­ri­ta­te în tot ce facem.

Am depus acest jurământ de la „dis­tan­ță”, de aca­să, unde stau în izo­la­re de mai bine de o săp­tămâ­nă. Am fost con­fir­mat pozi­tiv pen­tru coro­vo­na­vi­rus la tes­tul de acum 10 zile, dar, din feri­ci­re, sta­rea mea de sănă­ta­te este bună, sunt plin de ener­gie și îmi pot des­fă­șu­ra de aca­să mul­te din atri­bu­ții, onli­ne și pe tele­fon. Nu exis­tă alți mem­bri ai fami­li­ei care să fi fost con­fir­mați pozi­tiv.

Este o peri­oa­dă grea pen­tru toți, peri­oa­dă în care tre­bu­ie să ne adap­tăm și să avem gri­jă, în pri­mul rând, de cei dragi, de cei de lân­gă noi, pen­tru că doar împre­u­nă putem tre­ce pes­te aces­te încer­cări. Mul­tă sănă­ta­te, tutu­ror!”


Man­ga­lia News, 06.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply