Cristian Radu a depus jurământul. Viceprimarul Mangaliei rămâne, pentru următorii 4 ani, tot Dragoş Angelescu [VIDEO]

0
503

Dumi­ni­că, 1 noiem­brie, după ami­a­za, a avut loc con­sti­tu­i­rea nou­lui Con­si­liu Local Muni­ci­pal Man­ga­lia, în pre­zenţa pre­fec­tu­lui Sil­viu Coşa şi a sub­pre­fec­tu­lui Aura Boz­doa­că. Prin­tre noii con­si­li­eri locali muni­ci­pali se numă­ră şi Zan­fir Ior­guş, în timp ce Nicu Moro­ia­nu nu figu­rea­ză prin­tre ei, fiind inva­li­dat ca urma­re a exclu­de­rii din par­ti­dul pe lis­ta căru­ia a can­di­dat la ale­ge­ri­le din 27 sep­tem­brie.

După depu­ne­rea jurămân­tu­lui, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a decla­rat, pen­tru Focus Press, că vor con­ti­nua pro­iec­te­le (deta­lii regă­si­ţi în mate­ri­a­lul VIDEO): 

Am intrat în linie dreap­tă cu sta­ţiu­nea Venus, cu lucră­ri­le (asfal­ta­re, moder­ni­za­re – n.r.), şi vom con­ti­nua şi cu cele­lal­te sta­ţiuni. Nu s‑a mai întâm­plat de pes­te 50 de ani, de când au fost date în folo­sinţă. Este de dato­ria noas­tră să le repu­nem pe har­ta turis­ti­că a lumii”.

Dra­goş Ange­les­cu, Cris­ti­an Radu, Aura Boz­doa­că, Sil­viu Coşa.

Edi­lul a pre­ci­zat că vice­pri­ma­rul va fi, şi în acest nou man­dat, Dra­goş Ange­les­cu. PNL are sufi­cient de mul­te voturi în cadrul con­si­li­u­lui, aşa încât pro­pu­ne­rea edi­lu­lui să trea­că.

De remar­cat fap­tul că, după depu­ne­rea jurămân­tu­lui, Zan­fir Ior­guş (PSD) a ţinut să dea mâna cu pri­ma­rul în fun­cţie şi cu pre­fec­tul judeţu­lui.

A.C, focuspress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply