Cresc facturile la energie electrică, începând de luna aceasta. Taxa de cogenerare, majorată cu 40%

0
316

Auto­ri­tă­tea Naţio­na­lă de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei (ANRE) a cres­cut taxa de coge­ne­ra­re, înce­pând cu data de 1 noiem­brie. Taxa este plăti­tă de toţi con­su­ma­to­rii cas­nici sau indus­triali.

Taxa de coge­ne­ra­re a fost majo­ra­tă cu pes­te 40%, de la apro­xi­ma­tiv 3,5 euro/MWh la cir­ca 5 euro/MWh, înce­pând cu data de 1 noiem­brie, potri­vit ZF.

Ce reprezintă contribuția la taxa de cogenerare

Con­tri­bu­ția pen­tru coge­ne­ra­rea de îna­l­tă efi­cien­ță repre­zin­tă o sumă dato­ra­tă lunar de fie­ca­re con­su­ma­tor de ener­gie elec­tri­că, pen­tru pro­mo­va­rea și dezvol­ta­rea pro­du­ce­rii de ener­gie în sis­tem de coge­ne­ra­re de îna­l­tă efi­cien­ță, în sco­pul creș­te­rii efi­cien­ței ener­ge­ti­ce și al îmbu­nă­tă­ți­rii secu­ri­tă­ții ali­men­tă­rii cu ener­gie, pe pia­ța de ener­gie din Româ­nia.

Con­ti­nu­a­rea, pe stirileprotv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply