Corveta PNS Tabuk, construită ȋn România, a fost predată oficial Marinei Militare din Pakistan

0
281

Cor­ve­ta PNS Tabuk con­stru­i­tă ȋn Româ­nia a fost pre­da­tă ofi­ci­al Mari­nei Mili­ta­re din Pakis­tan. Livra­rea celei de‑a doua nave mar­chea­ză ȋnche­ie­rea cu suc­ces a pro­iec­tu­lui.

Ȋn cadrul unei cere­mo­n­ii desfă­şu­ra­te ȋn Româ­nia pe 12 noiem­brie, Mari­na Mili­ta­ră din Pakis­tan a pre­lu­at ofi­ci­al noua sa Cor­ve­tă – tip Damen OPV 1900 – cu nume­le PNS Tabuk. Nava face par­te dintr‑o serie de două nave simi­la­re, coman­da aces­to­ra fiind pla­sa­tă către gru­pul Damen prin­tr-un acord sem­nat cu Minis­te­rul pakis­ta­nez al Apă­ră­rii ȋn 2017. Ambe­le nave au fost con­stru­i­te la Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi din Româ­nia. Pri­ma navă, PNS Yar­mo­ok, a fost pre­da­tă Mari­nei Mili­ta­re din Pakis­tan ȋn luna febru­a­rie a aces­tui an în decurs de 2 ani de la înce­pe­rea con­struc­ți­ei.

La fel ca sora ei, PNS Tabuk este o navă mul­ti­fun­cţio­na­lă cu grad ridi­cat de adap­ta­bi­li­ta­te, capa­bi­lă să desfă­şoa­re o mare vari­e­ta­te de ope­ra­ţiuni ȋntr-un mediu mari­tim com­plex. Nava dis­pu­ne de faci­li­tă­ţi de lan­sa­re a unui eli­cop­ter şi a unui UAV (Unman­ned Aeri­al Vehi­cle — vehi­cul aeri­an fără pilot) şi poa­te lan­sa simul­tan două bărci pne­u­ma­ti­ce tip RHIB (rigid-hull infla­ta­ble boat).

Ȋn tim­pul cere­mo­n­i­ei, coman­dan­tul navei PNS Tabuk, Căpi­ta­nul Muham­mad Umair s‑a adre­sat dele­ga­ţi­lor, mulţi din­tre aceş­tia par­ti­ci­pând de la dis­tanţă din cau­za pan­de­mi­ei actu­a­le. Căpi­ta­nul a apre­ciat com­pe­tenţa pro­fe­sio­na­lă dove­di­tă de Damen pe par­cur­sul deru­lă­rii aces­tui pro­iect şi şi‑a expri­mat ȋncre­de­rea ȋntr‑o cola­bo­ra­re vii­toa­re.

Adresân­du-se par­ti­ci­panţi­lor la eve­ni­ment, direc­to­rul gene­ral al Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Gala­ţi, Flem­ming Soren­sen a pre­ci­zat că “Ȋncă din 1986, Damen a fost impli­cat ȋn nume­roa­se pro­iec­te cu Pakis­ta­nul şi sun­tem foar­te mân­dri de aceas­tă cola­bo­ra­re dura­bi­lă şi de ȋncre­de­re.”

El a adă­u­gat că suc­ce­sul aces­tui pro­iect con­sti­tu­ie rezul­ta­tul unei strân­se cola­bo­rări ȋntre toa­te părţi­le impli­ca­te.

O ase­me­nea rea­li­za­re a fost posi­bi­lă doar printr‑o bună coor­do­na­re, o exe­cu­ţie de cali­ta­te, o mun­că de echi­pă exce­len­tă şi o bună cola­bo­ra­re ȋntre toa­te părţi­le impli­ca­te. Ȋn ciu­da pro­vo­că­ri­lor fără pre­ce­dent cau­za­te de pan­de­mie, echi­pe­le din Pakis­tan, Româ­nia şi Olan­da au reu­şit, cu per­se­ve­renţă, să ȋşi con­ti­nue mun­ca până la fina­li­za­rea cu suc­ces a pro­iec­tu­lui.”

Damen va con­ti­nua să asi­gu­re asis­tenţă navei PNS Tabuk pe dura­ta ope­ră­rii.

Şan­ti­e­rul Naval Damen din Gala­ţi a con­stru­it în ulti­mii 25 de ani pes­te 40 de nave din seg­men­tul apă­ră­rii şi secu­ri­tă­ţii, prin­tre care ulti­me­le şap­te nave mili­ta­re com­ple­xe pen­tru Mari­na Mili­ta­ră olan­de­ză pre­cum şi nava de patru­la­re Şte­fan cel Mare, nava ami­ral a Poli­ţi­ei de Fron­ti­e­ră din Româ­nia.

  Damen Shi­pyar­ds Gro­up

Damen Shi­pyar­ds Gro­up func­țio­nea­ză de pes­te nouă­zeci de ani și ofe­ră solu­ții mari­ti­me la nivel mondi­al, prin pro­iec­ta­re, con­struc­ții nava­le, repa­ra­ții nava­le și ser­vi­cii con­e­xe. Damen ope­rea­ză 36 de șan­ti­e­re nava­le în 18 țări și are 13 000 de anga­ja­ţi în întrea­ga lume.

Viziu­nea noas­tră este să deve­nim cel mai sus­te­na­bil con­struc­tor de nave din lume prin digi­ta­li­za­re si  stan­dar­di­za­rea pro­duc­ți­ei. Acti­vi­tă­ți­le prin­ci­pa­le ale lui Damen sunt pro­iec­ta­rea și con­struc­ția de serie a nave­lor ino­va­toa­re prin inte­gra­rea diver­se­lor com­po­nen­te și sub­sis­te­me în plat­for­me de îna­l­tă cali­ta­te. Aces­te acti­vi­tăți sunt sus­ți­nu­te de o rețea de vân­zări și ser­vi­cii la nivel mondi­al.

Damen este, de ase­me­nea, activ în repa­ra­rea și con­ver­sia nave­lor exis­ten­te și în vân­za­rea și pro­duc­ția de com­po­nen­te pen­tru indus­tria mari­ti­mă.


Man­ga­lia News, 14.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply