CONSTANTA a intrat în CARANTINA, pentru două săptămâni

0
2135

Muni­ci­pi­ul Con­stan­ța a intrat în caran­ti­nă de vineri sea­ră (20 noiem­brie, n.r), pen­tru două săp­tămâni, după ce inci­denţa cazu­ri­lor de infec­ta­re cu noul coro­na­vi­rus a depă­şit 9 la mia de locu­i­tori.

Ast­fel, caran­ti­na a intrat în vigoa­re de vineri, ora 20.00, pen­tru 14 zile.

Caran­ti­na­rea muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța a fost pro­pu­să și vota­tă în CJSU, în urma unei ana­li­ze de risc rea­li­za­te de DSP Con­stan­ța, ana­li­ză avi­za­tă pozi­tiv și de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că în data de 18 noiem­brie a.c. Măsu­ra va fi lua­tă ca urma­re a depă­și­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă, pes­te pra­gul de 3/1.000 locu­i­tori.

Pro­pu­ne­rea de caran­ti­na­re a muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, vota­tă în CJSU Con­stan­ța

Joi, 19 noiem­brie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Sil­viu-Iuli­an COȘA, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în sis­tem elec­tro­nic, pen­tru vota­rea hotă­rârii nr. 74 a CJSU Con­stan­ța. Aceas­ta pre­ve­de pro­pu­ne­rea insti­tu­i­rii măsu­rii de caran­ti­nă zona­lă a muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța, înce­pând cu data de 20 noiem­brie a.c., ora 20:00.

Caran­ti­na­rea muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța a fost pro­pu­să și vota­tă în CJSU, în urma unei ana­li­ze de risc rea­li­za­te de DSP Con­stan­ța, ana­li­ză avi­za­tă pozi­tiv și de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că în data de 18 noiem­brie a.c.

Măsu­ra va fi lua­tă ca urma­re a depă­și­rii ratei de inci­den­ță cumu­la­tă, pes­te pra­gul de 3/1.000 locu­i­tori. În acest moment, indi­ce­le, în reșe­din­ța de județ a ajuns la 9.11/1.000 locu­i­tori. Mai pre­cis, din popu­la­ția tota­lă de 313.088 de locu­i­tori, până în acest moment au fost con­fir­ma­te, în ulti­me­le două săp­tămâni, 2.852 de cazuri de infec­ta­re cu SARS-CoV‑2.

NOTĂ: măsu­ra se insti­tu­ie prin ordin al șefu­lui Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în baza hotă­rârii CJSU.

În pro­pu­ne­rea for­mu­la­tă și vota­tă de CJSU Con­stan­ța se ara­tă că este strict inter­zi­să intrarea/ieşirea din zona caran­ti­na­tă prin alte zone şi căi de acces decât cele des­chi­se cir­cu­la­ţi­ei publi­ce de pe dru­mu­ri­le naţio­na­le, judeţe­ne și comu­na­le.

De ase­me­nea, cir­cu­la­ţia şi sta­ţio­na­rea în spa­ţii publi­ce a per­soa­ne­lor este inter­zi­să, cu exce­pţia moti­ve­lor bine jus­ti­fi­ca­te, pe baza Decla­ra­ţi­ei pe pro­prie răs­pun­de­re (mode­lul se regă­seș­te la fina­lul comu­ni­ca­tu­lui), legi­ti­ma­ţie de ser­vi­ciu sau a ade­ve­rinţei eli­be­ra­te de anga­ja­tor.

Tot­o­da­tă, în are­a­lul caran­ti­nat se pro­pu­ne insti­tu­i­rea urmă­toa­re­lor măsuri obli­ga­to­rii pen­tru toa­te per­soa­ne­le care se află per­ma­nent sau tranzi­tea­ză zona:

 1. iden­ti­fi­ca­rea tutu­ror per­soa­ne­lor cu domi­ci­li­ul, reşe­dinţa ori adre­sa decla­ra­tă în zona caran­ti­na­tă şi intro­du­ce­rea aces­to­ra în baze­le de date dedi­ca­te;
 2. limi­ta­rea la maxi­mum a depla­să­rii per­soa­ne­lor şi moni­to­ri­za­rea per­ma­nen­tă a res­pec­tă­rii aces­tei măsuri. Ieşi­rea per­soa­ne­lor din locu­inţă este per­mi­să doar pe bază de decla­ra­ţie pe pro­prie răs­pun­de­re, legi­ti­ma­ţie de ser­vi­ciu sau ade­ve­rinţă eli­be­ra­tă de anga­ja­tor, după caz.
 3. În inter­va­lul orar 05.00–23.00, în inte­ri­o­rul zonei caran­ti­na­te, se inter­zi­ce cir­cu­la­ţia per­soa­ne­lor în afa­ra locuinţei/gospodăriei, cu urmă­toa­re­le exce­pţii:
 4. a) depla­sa­rea în inte­res pro­fe­sio­nal, inclu­siv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfă­şu­ra­re a acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le şi îna­poi;
 5. b) depla­sa­rea pen­tru asis­tenţă medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă şi nici rea­li­za­tă de la dis­tanţă;
 6. c) depla­să­ri­le scur­te, în apro­pi­e­rea locuinţei/gospodăriei, lega­te de acti­vi­ta­tea fizi­că indi­vi­du­a­lă a per­soa­ne­lor (cu exclu­de­rea ori­că­ror acti­vi­tă­ţi spor­ti­ve de echi­pă), cât şi pen­tru nevo­i­le ani­ma­le­lor de companie/domestice;
 7. d) depla­sa­rea în sco­pul donă­rii de sân­ge, la cen­tre­le de trans­fu­zie san­gu­i­nă;
 8. e) depla­sa­rea în scop uma­ni­tar sau de volun­ta­ri­at;
 9. f) depla­sa­rea pen­tru rea­li­za­rea de acti­vi­tă­ţi agri­co­le;
 10. g) depla­sa­rea pro­du­că­to­ri­lor agri­coli pen­tru comer­ci­a­li­za­rea de pro­du­se agroa­li­men­ta­re;
 11. h) îngri­ji­rea sau admi­nis­tra­rea unei pro­pri­e­tă­ţi din altă loca­li­ta­te; eli­be­ra­rea de docu­men­te nece­sa­re pen­tru obţi­ne­rea unor drep­turi;
 12. i) par­ti­ci­pa­re la pro­gra­me sau pro­ce­duri în uni­tăți sani­ta­re și de tra­ta­ment, inclu­siv tra­ta­ment de recu­pe­ra­re, medi­ci­nă fizi­că și bal­ne­o­lo­gie;
 13. j) pen­tru achi­zi­ţia, ser­vi­ce-ul, efec­tu­a­rea ITP sau alte ope­ra­ţiuni de întreţi­ne­re a vehi­cu­le­lor, acti­vi­tă­ţi care nu pot fi efec­tu­a­te în loca­li­ta­tea de domi­ci­liu;
 14. k) alte moti­ve jus­ti­fi­ca­ti­ve pre­cum: depla­sa­rea pen­tru asi­gu­ra­rea de bunuri care aco­pe­ră nece­si­tă­ți­le de bază ale per­soa­ne­lor, îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de fami­lie; îngri­ji­rea unei rude/afin sau per­soa­nă afla­tă în întreţi­ne­re, asis­tenţa per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tă­ţi ori deces al unui mem­bru de fami­lie;
 15. l) depla­sa­rea pen­tru par­ti­ci­pa­rea la slu­j­be­le reli­gi­oa­se;
 16. m) depla­sa­rea către insti­tu­ţi­i­le publi­ce şi finan­ci­a­re.
 17. În inter­va­lul orar 23.00–5.00, se inter­zi­ce cir­cu­la­ţia per­soa­ne­lor în afa­ra locuinţei/gospodăriei cu urmă­toa­re­le excep­ții:
 18. a) depla­sa­rea în inte­res pro­fe­sio­nal, inclu­siv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfă­şu­ra­re a acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le şi îna­poi;
 19. b) depla­sa­rea pen­tru asis­tenţă medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă şi nici rea­li­za­tă de la dis­tanţă, pre­cum și pen­tru achi­zi­țio­na­rea de medi­ca­men­te;
 20. c) depla­sări în afa­ra loca­li­tă­ți­lor ale per­soa­ne­lor care sunt în tranzit sau efec­tu­ea­ză călă­to­rii al căror inter­val orar se supra­pu­ne cu peri­oa­da inter­dic­ți­ei, cum ar fi cele efec­tu­a­te cu avio­nul, tre­nul, auto­ca­re sau alte mij­loa­ce de trans­port de per­soa­ne, și care poa­te fi dove­dit prin bilet sau ori­ce altă moda­li­ta­te de achi­ta­re a călă­to­ri­ei;
 21. d) depla­sa­rea din moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngrijirea/însoțirea copi­lu­lui, asis­ten­ța per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tăți ori deces al unui mem­bru de fami­lie.
 22. În/din zona caran­ti­na­tă este per­mi­să intra­rea / ieşi­rea pen­tru:
 23. a) trans­por­tul de mar­fă indi­fe­rent de natu­ra aces­tu­ia, al mate­ri­i­lor pri­me şi resur­se­lor nece­sa­re desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce în loca­li­ta­tea caran­ti­na­tă, pre­cum şi apro­vi­zio­na­rea popu­la­ţi­ei;
 24. b) per­soa­ne­le care nu locu­iesc în zona caran­ti­na­tă, dar care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi eco­no­mi­ce sau în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii publi­ce, secu­ri­tă­ţii naţio­na­le, sani­ta­re, vete­ri­na­re, situ­a­ţi­i­lor de urgenţă, admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le, a asis­tenţei şi pro­te­cţi­ei soci­a­le, judi­ci­a­re, ser­vi­ci­i­lor de uti­li­ta­te publi­că, agri­cul­tu­rii, ali­men­ta­ţi­ei publi­ce, comu­ni­ca­ţi­i­lor şi trans­por­tu­ri­lor;
 25. c) per­soa­ne­le care locu­iesc în zona caran­ti­na­tă şi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea pro­fe­sio­na­lă în afa­ra zonei caran­ti­na­te;
 26. d) per­soa­ne­le care rea­li­zea­ză acti­vi­tă­ţi agri­co­le sau pen­tru comer­ci­a­li­za­rea de pro­du­se agroa­li­men­ta­re;
 27. e) depla­sa­rea din alte moti­ve jus­ti­fi­ca­te, pre­cum îngri­ji­rea / însoţi­rea copi­i­lor / mem­bri­lor de fami­lie, îngri­ji­rea unei / unui rude / afin sau a unei per­soa­ne afla­te în întreţi­ne­re, asis­tenţa per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce, bol­na­ve sau cu diza­bi­li­tă­ţi, dece­sul unui mem­bru de fami­lie;
 28. f) depla­sa­rea pen­tru asis­tenţă medi­ca­lă care nu poa­te fi amâ­na­tă şi nici rea­li­za­tă de la dis­tanţă;
 29. g) urgenţe medi­ca­le.
 30. Pen­tru veri­fi­ca­rea moti­vu­lui depla­să­rii în inte­res pro­fe­sio­nal, per­soa­ne­le sunt obli­ga­te să pre­zin­te, la cere­rea per­so­na­lu­lui auto­ri­tă­ţi­lor abi­li­ta­te, legi­ti­ma­ţia de ser­vi­ciu, ade­ve­rinţa eli­be­ra­tă de anga­ja­tor.
 31. Pen­tru veri­fi­ca­rea moti­vu­lui depla­să­rii în inte­res per­so­nal, per­soa­ne­le sunt obli­ga­te să pre­zin­te, la cere­rea per­so­na­lu­lui auto­ri­tă­ţi­lor abi­li­ta­te, o decla­ra­ţie pe pro­pria răs­pun­de­re, com­ple­ta­tă în pre­a­la­bil.
 32. Decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re tre­bu­ie să cuprin­dă nume­le şi pre­nu­me­le, data naş­te­rii, adre­sa locuinţei/gospodăriei/locului acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le, moti­vul depla­să­rii, data com­ple­tă­rii şi sem­nă­tu­ra.
 33. În inte­ri­o­rul loca­li­tă­ţii se inter­zi­ce cir­cu­la­ţia per­soa­ne­lor în gru­puri pie­to­na­le mai mari de 6 per­soa­ne care nu apa­rţin ace­le­ia­şi fami­lii, pre­cum şi for­ma­rea unor ase­me­nea gru­puri;
 34. Ocu­pan­ții unui auto­ve­hi­cul, dacă nu sunt mem­bri ai ace­le­iași fami­lii, au obli­ga­ția de a pur­ta mas­că de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura.
 35. Se per­mi­te tranzi­ta­rea zonei caran­ti­na­te de către per­soa­ne­le care nu au domi­ci­li­ul pe raza aces­tu­ia, fiind inter­zi­să opri­rea în loca­li­ta­te.
 36. Prin gri­ja admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le şi a Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie al Judeţu­lui Con­stan­ța se vor sta­bili căi­le de cir­cu­la­ţie care tranzi­tea­ză zona res­pec­ti­vă şi adu­ce­rea la cunoş­tinţa popu­la­ţi­ei prin mij­loa­ce­le mass-media a aces­tei măsuri;
 37. Se per­mi­te ofi­ci­e­rea slu­j­be­lor reli­gi­oa­se doar în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, cu exce­pţia celor la care par­ti­ci­pă doar per­so­na­lul bise­ri­cesc. Pen­tru eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te în exte­ri­or se va res­pec­ta nor­ma de 4 mp/persoană, cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de pro­te­cţie sani­ta­ră, sta­bi­li­te prin Ordi­nul comun al Minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al Minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne, emis în teme­iul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
 38. Se per­mi­te ofi­ci­e­rea slu­j­be­lor de înmor­mân­ta­re, doar în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, cu par­ti­ci­pa­rea a maxi­mum 20 de per­soa­ne;
 39. Se per­mi­te ofi­ci­e­rea stă­ri­lor civi­le cu pre­zenţa a maxi­mum 20 de per­soa­ne în exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, si res­pec­tiv 8 per­soa­ne în inte­ri­o­rul clă­di­rii, cu res­pec­ta­rea regu­li­lor de pro­te­cţie sani­ta­ră, sta­bi­li­te prin Ordi­nul comun al Minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al Minis­tru­lui afa­ce­ri­lor inter­ne, emis în teme­iul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;
 40. Se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măş­tii de pro­te­cţie, ast­fel încât să aco­pe­re nasul şi gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit 5 ani, pre­zen­te în spa­ţii publi­ce închi­se şi des­chi­se;
 41. Con­tro­lul măsu­ri­lor pri­vind limi­ta­rea depla­să­rii per­soa­ne­lor în/din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, judeţul Con­stan­ța şi asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce se va rea­li­za de către Inspec­to­ra­tul de Jan­darmi Judeţean Con­stan­ța sau Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie al Judeţu­lui Con­stan­ța, după caz;
 42. Este strict inter­zi­să intrarea/ieşirea din zona caran­ti­na­tă prin alte zone şi căi de acces decât cele des­chi­se cir­cu­la­ţi­ei publi­ce de pe dru­mu­ri­le naţio­na­le, judeţe­ne și comu­na­le.

În ceea ce pri­veș­te cen­tre­le și par­cu­ri­le comer­ci­a­le, se va limi­ta acce­sul per­soa­ne­lor, ast­fel încât să se asi­gu­re 8 mp/persoana cu res­pec­ta­rea nor­me­lor de dis­tanţa­re. Supli­men­tar, își vor recon­fi­gu­ra cir­cu­i­te­le, aco­lo unde este posi­bil, ast­fel încât să se orga­ni­ze­ze cir­cu­i­te uni­ce, sepa­ra­te pen­tru intra­re și pen­tru ieși­re, pozi­țio­na­te con­struc­tiv nea­d­ia­cent.

Impor­tant de men­țio­nat este că, în zile­le de sâm­bă­tă şi dumi­ni­că, agen­ții eco­no­mici din cen­tre­le comer­ci­a­le îşi vor sus­pen­da tem­po­rar acti­vi­ta­tea până la expi­ra­rea pre­ve­de­ri­lor inclu­se în pro­pu­ne­rea de caran­ti­na­re, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re în fun­cţie de evo­lu­ţia situ­a­ţi­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce, cu exce­pţia maga­zi­ne­lor care comer­ci­a­li­zea­ză pro­du­se ali­men­ta­re, far­ma­ci­i­lor, cură­ţă­to­ri­i­lor, maga­zi­ne­lor care comer­ci­a­li­zea­ză hra­nă pen­tru ani­ma­le­le de com­pa­nie. 

Ope­ra­to­rii eco­no­mici care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de trans­port per­soa­ne şi care tranzi­tea­ză zona caran­ti­na­tă vor putea efec­tua opriri în sta­ţi­i­le pro­prii pen­tru urca­rea sau cobo­rârea călă­to­ri­lor. Ope­ra­to­rii vor lua măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru limi­ta­rea acce­su­lui în mij­loa­ce­le de trans­port ast­fel încât să fie res­pec­ta­te măsu­ri­le de dis­tanţa­re fizi­că, pre­cum și pen­tru pur­ta­rea măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit 5 ani.

Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că a Judeţu­lui Con­stan­ța va eva­lua şi pri­o­ri­ti­za oport­u­ni­ta­tea de tes­ta­re a per­soa­ne­lor şi va trans­mi­te soli­ci­tă­ri­le de spri­jin cu mate­ri­a­le sani­ta­re şi per­so­nal de spe­cia­li­ta­te către Insti­tu­tul Naţio­nal de Sănă­ta­te Publi­că / Minis­te­rul Sănă­tă­ţii.

Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă „Dobro­gea” al judeţu­lui Con­stan­ța asi­gu­ră trans­mi­te­rea mesa­je­lor de aver­ti­za­re prins sis­te­mul RO-ALERT către popu­la­ţia din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, cu măsu­ri­le ce tre­bu­ie res­pec­ta­te pe tim­pul insti­tu­i­rii caran­ti­nei, adop­ta­te în CJSU.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța va între­prin­de demer­suri, prin gri­ja Comi­te­tu­lui Local pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, pen­tru:

 • res­pec­ta­rea pe teri­to­ri­ul aces­tu­ia a măsu­ri­lor pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii infec­tă­rii cu viru­sul SARS-CoV‑2, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le hotă­rârii CJSU;
 • a infor­ma popu­la­ția asu­pra defi­ni­ței de caz pri­vind con­tac­tul direct, așa cum este pre­vă­zu­tă de Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că și mai ales a fap­tu­lui că ”ori­ce per­soa­nă care a pur­tat masca/echipamentul de pro­tec­ție cores­pun­ză­tor și a res­pec­tat dis­tan­ța­rea fizi­că NU ESTE CONSIDERATĂ CONTACT DIRECT”;
 • asi­gu­ra­rea dez­in­fe­cţi­ei zil­ni­ce a spa­ţi­i­lor publi­ce, con­form calen­da­ru­lui sta­bi­lit de către Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că Con­stanţa;
 • colec­ta­rea deşe­u­ri­lor şi asi­gu­ra­rea fun­cţio­nă­rii con­ti­nue a ser­vi­ci­i­lor de uti­li­tă­ţi publi­ce;
 • asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii apro­vi­zio­nă­rii cu ali­men­te şi bunuri de stric­tă nece­si­ta­te pen­tru per­soa­ne­le fără susţi­nă­tori sau fără posi­bi­li­tă­ţi de asi­gu­ra­re a sub­zis­tenţei;
 • asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii apro­vi­zio­nă­rii cu medi­ca­men­te nece­sa­re tra­ta­men­tu­lui uzu­al al popu­la­ţi­ei prin uni­tă­ți­le far­ma­ce­u­ti­ce spe­ci­fi­ca­te în ana­li­za de risc.

NOTĂ: Decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re poa­te fi redac­ta­tă olo­graf („de mână”), cu res­pec­ta­rea tutu­ror câm­pu­ri­lor obli­ga­to­rii din decla­ra­ția tip (nume­le şi pre­nu­me­le, data naş­te­rii, adre­sa locuinţei/gospodăriei/locului acti­vi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le, moti­vul depla­să­rii, data com­ple­tă­rii), nece­si­tând tot­o­da­tă sem­nă­tu­ra olo­gra­fă a titu­la­ru­lui.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.

Des­căr­cați de aici Decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re:

Decla­ra­tie pe pro­pria ras­pun­de­re 19nov2020


Man­ga­lia News, 19.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply