Constanța: Începe curățenia generală a orașului! Niciun detaliu nu va fi omis, nicio zonă nu va fi trecută cu vederea

0
151

Luni, 16 noiem­brie, înce­pe cură­țe­nia gene­ra­lă a ora­șu­lui! Niciun deta­liu nu va fi omis, nicio zonă nu va fi tre­cu­tă cu vede­rea și zeci de oameni vor acțio­na.

Ver­gil Chi­țac, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ța: „Am soli­ci­tat rapoar­te pri­vind numă­rul amen­zi­lor acor­da­te în ulti­mii ani, pre­cum și o acțiu­ne a poli­ți­ei loca­le pen­tru a deter­mi­na prin­ci­pa­le­le foca­re în vede­rea înce­pe­rii unei cură­țe­nii gene­ra­le a ora­șu­lui. Situ­a­ția tre­bu­ie să se schim­be radi­cal, iar acest lucru se va întâm­pla prin coo­pe­ra­rea din­tre muni­ci­pa­li­ta­te, fir­ma de salu­bri­za­re, orga­ne­le de con­trol și cetă­țeni”.

Muni­ci­pi­ul Con­stan­ța este împăr­țit în 7 zone în care echi­pe­le de cură­țe­nie acțio­nea­ză suc­ce­siv.

Pri­ma zonă de inter­ven­ție este deli­mi­ta­tă de bule­var­de­le Lăpuș­nea­nu, Tomis, Mama­ia și stră­zi­le Mihai Emi­ne­scu, Buco­vi­nei și Lebe­dei inclu­zând Por­tul Tomis și Pia­ța Ovi­diu.
Par­ti­ci­pă Pri­mă­ria Con­stan­ța, prin Direc­ția Ges­tio­na­re Ser­vi­cii Publi­ce și Direc­ția Gene­ra­lă Poli­ția Loca­lă, ope­ra­to­rul de salu­bri­za­re, fir­me­le care au con­tract de între­ți­ne­re a spa­ți­i­lor verzi, pre­cum și per­soa­ne­le care bene­fi­ci­a­ză de veni­tul minim garan­tat.

Pe lân­gă cură­țe­nia stra­da­lă, mătu­ra­rea, spă­la­rea și dez­in­fec­ta­rea tro­tu­a­re­lor și a caro­sa­bi­lu­lui, aspi­ra­rea frun­ze­lor, igie­ni­za­rea pie­țe­lor agroa­li­men­ta­re și a plat­for­me­lor de deșe­uri, echi­pe­le vor cură­ța și mobi­le­rul urban.

De ase­me­nea, se vor exe­cu­ta lucrări de toa­le­ta­re și corec­ție a arbo­ri­lor, aco­lo unde situ­a­ția o impu­ne. Igie­ni­za­te vor fi și toa­te locu­ri­le de joa­că și par­cu­ri­le din oraș.

Poli­țiș­tii locali vor veri­fi­ca și orga­ni­ză­ri­le de șan­ti­er – împre­j­mu­i­rea supra­fe­ței, exis­ten­ța ram­pei pen­tru cură­ța­rea roți­lor auto­ve­hi­cu­le­lor care pără­sesc șan­ti­e­rul sau exis­ten­ța locu­ri­lor de depo­zi­ta­re a deșe­u­ri­lor iner­te, dar și dacă insti­tu­ți­i­le publi­ce și fir­me­le pri­va­te res­pec­tă cură­țe­nia.

Meri­tăm un oraș curat, ver­de, sănă­tos, dar numai prin­tr-un efort comun îl putem avea.

Păs­trați cură­țe­nia! Arun­cați guno­i­ul în locu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te și nu la întâm­pla­re, sau pe lân­gă aces­tea!


Man­ga­lia News, 16.11.2020. (sur­sa: Pri­ma­r­i­a­Con­stan­ta, pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply