Consiliul Local Limanu a fost învestit oficial | Noua echipă de consilieri va demonstra zi de zi că Se Poate Mai Mult, împreună cu Primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu!

0
740

V‑am rugat să aveți încre­de­re în noi. Și ați făcut‑o! Vineri, 6 noiem­brie, echi­pa de con­si­li­eri pe care ați ales‑o a fost înves­ti­tă. De vineri avem, ofi­ci­al, un Con­si­liu Local cu o majo­ri­ta­te soli­dă, uni­tă și impli­ca­tă. Sunt oameni care cunosc loca­li­ta­tea și pro­ble­me­le cu care ne con­frun­tăm cu toții. Sunt oame­nii care vor face toa­te efor­tu­ri­le pen­tru comu­ni­ta­tea din Lima­nu — 2 Mai — Hagieni — Vama Veche.

Vrem sa ne spu­neti, în con­ti­nu­a­re, care vă sunt nevo­i­le, pen­tru că sun­tem o echi­pă care va demon­stra, zi de zi, că Se Poa­te Mai Mult, împre­u­nă cu Pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu!

Man­da­tul înce­pe într‑o peri­oa­dă în care toa­tă țara se lup­tă cu viru­sul SARS Cov 2, iar acum este mai impor­tant ca nici­o­da­tă să res­pec­tăm regu­li­le și să avem gri­jă de cei dragi. Totul va fi bine, cu con­di­ția sa fim uniți și res­pon­sa­bili.

Suc­ces, nou­lui Con­si­liu Local, pute­re de mun­că și cât mai mul­te pro­iec­te bene­fi­ce loca­li­tă­ții!

Se poa­te mai mult!

MN — Vă invi­tăm să citiți și: Daniel Geor­ges­cu a depus jurămân­tul pen­tru un nou man­dat de pri­mar al comu­nei Lima­nu de la „dis­tan­ță”, de aca­să, unde se află în izo­la­re de mai bine de o săp­tămâ­năhttps://bit.ly/3p51cD2


Man­ga­lia News, 07.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply