Consiliul Județean Constanța și‑a ales cei doi vicepreședinți și cele 8 comisii de specialitate [galerie FOTO]

0
136

Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța s‑a întru­nit joi, 12 noiem­brie 2020, în pri­ma ședin­ță ordi­na­ră, în noua for­mu­lă. Pe ordi­nea de zi au fost șase pro­iec­te de hotă­râri, prin­tre care cele mai impor­tan­te au fost cele cu pri­vi­re la vota­rea celor doi vice­pre­șe­dinți, pre­cum și cele pri­vind comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui.

Ast­fel, au fost pro­puși spre a fi votați, dom­nul Gima Ste­li­an, con­si­li­er jude­țean din par­tea PNL, pre­cum și domnii Enciu Petre și Nedel­cu Edu­ard, ambii con­si­li­eri jude­țeni ai Ali­an­ței USR Plus. În urma votu­lui secret, cei doi vice­pre­șe­dinți aleși ai Con­si­li­u­lui Jude­țean sunt dom­nul Gima Ste­li­an și dom­nul Enciu Petre.

Un alt pro­iect de hotă­râre impor­tant al ordi­nii de zi a fost repre­zen­tat de con­sti­tu­i­rea comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța pen­tru man­da­tul 2020 – 2024.

În urma pro­pu­ne­ri­lor au fost vota­te comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te, care au urmă­toa­rea com­po­nen­ță:

  1. Comi­sia pen­tru Rela­ția cu Soci­e­ta­tea Civi­lă și O.N.G.-uri: Pîr­vu­les­cu Flo­rin, Drag­nea Mari­le­na, Cio­bă­nel Mari­us Cos­tel, Don­țu Ghe­or­ghe;

2. Comi­sia de Buget – Finan­țe: Topo­log Gea­ni­na Ione­la, Buco­va­lă Ena­che, Scrie­ciu Miha­e­la Antoa­ne­la, Dor­dea Andra­da, Țuțu­ia­nu Mari­us Horia;

3. Comi­sia pen­tru Inves­ti­ții, Patri­mo­niu, Infras­truc­tu­ră și Urba­nism: Gima Ste­li­an, Popa Liviu, Topo­log Gia­ni­na Ione­la, Enciu Petre, Cio­ba­nu Cos­min;

4. Comi­sia pen­tru Mediu și Agri­cul­tu­ră: Ilie Cătă­lin Cos­tel, Bădi­lă Geor­ge, Tăna­se Leo­nard Flo­rin, Mîr­șu Ale­xan­dru, Fili­pes­cu Răzvan;

5. Comi­sia Juri­di­că, Ordi­ne Publi­că și Situ­a­ții de Urgen­ță: Cru­șo­vea­nu Mari­an, Con­stan­ti­ne­scu Dana Mari­a­na, Oprea­nu Dorin Dumi­tru, Drag­nea Mari­le­na, Palaz Cla­u­diu Ior­ga;

6. Comi­sia pen­tru Sănă­ta­te si Pro­tec­ție Soci­a­lă: Zaha­riuc Flo­rin Cris­ti­an, Bola Ale­xan­dru Bogdan, Dima Ale­xan­dru Cris­ti­an, Enciu Petre, Rizea Vasi­le;

7. Comi­sia pen­tru Edu­ca­ție, Sport, Tur­sim și Tine­ret: Gutea­nu Ste­re, Ilie Cătă­lin Cos­tel, Nedel­cu Edwu­ard Ilyus, Ghe­or­ghe Adri­a­na, Dra­gan Leo­nard;

8. Comi­sia pen­tru Cul­tu­ră, Cul­te, Monu­men­te: Gea­fer Din­cer, Negoi Remus Eugen, Ber­ca­ru Nico­le­ta, Petre Mari­us Liviu, Chi­r­i­ac Ște­fan Cris­ti­an.

Iată că au fost fina­li­za­te pro­ce­du­ri­le lega­le pri­vind ale­ge­rea celor doi vice­pre­șe­dinți, dar și con­sti­tu­i­rea comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța. Sun­tem în for­mu­lă com­ple­tă și avem toa­te instru­men­te­le pen­tru a duce la înde­pli­ni­re pro­iec­te­le asu­ma­te în cam­pa­nia elec­to­ra­lă. Împre­u­nă vom sta­bili pri­o­ri­tă­ți­le și pro­iec­te­le de hotă­râri în dome­nii pre­cum edu­ca­ția, infras­truc­tu­ra, dezvol­ta­rea eco­no­mi­că, și nu în ulti­mul rând în dome­ni­ul sănă­tă­ții. Indi­fe­rent de apar­te­nen­ța poli­ti­că a cole­gi­lor mei, voi fi un sus­ți­nă­tor clar al ini­ția­ti­ve­lor de pro­iec­te bene­fi­ce locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța. Mul­țu­mesc între­gii echi­pe pen­tru încre­de­rea acor­da­tă și sper să tre­cem cu bine pes­te pro­vo­că­ri­le gene­ra­te de aceas­tă pan­de­mie”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mihai LUPU.


Man­ga­lia News, 13.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply