Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară, joi, 12 noiembrie

0
239

Dis­po­zi­ţia nr. 410/06.11.2020 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră pen­tru data de Joi, 12 noiem­brie 2020, ora 13.00.

Lupu Mihai, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re,

D I S P U N:

Art.1. Se con­vo­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru data de 12 noiem­brie 2020, ora 13.00, în sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv, Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

  1. Depu­ne­rea jurămân­tu­lui de către trei con­si­li­eri jude­țeni.
  2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind con­sti­tu­i­rea comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța man­da­tul 2020 – 2024.
  3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind con­sti­tu­i­rea comi­si­ei de numă­ra­re și vali­da­re a votu­ri­lor expri­ma­te de con­si­li­e­rii jude­țeni în cadrul pro­ce­du­rii votu­lui secret, man­dat 2020 – 2024.
  4. Ale­ge­rea vice­pre­șe­din­ți­lor Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.
  5. Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea Buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli şi a  Lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020, pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stan­ța.

Ini­ția­tor: Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, dom­nul Lupu Mihai.

  1. Pre­zen­ta­rea pro­iec­tu­lui de hotă­râre pri­vind pune­rea în apli­ca­re a pre­ve­de­ri­lor Ordo­nan­ței de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.70/2020 în dome­ni­ul trans­por­tu­lui public jude­țean de per­soa­ne, prin cur­se regu­la­te, în Jude­țul Con­stan­ța, în vede­rea asi­gu­ră­rii pro­ce­du­rii de trans­pa­ren­ță deci­zio­na­lă con­form Legii nr.52/2003 pri­vind trans­pa­ren­ța deci­zio­na­lă în admi­nis­tra­ția publi­că, repu­bli­ca­tă, al cărui ini­ția­tor este Preşe­din­te­le al Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, dom­nul Lupu Mihai.

Art.2. - Pro­iec­te­le de hotă­râre vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râre în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța, prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

Preşe­din­te,
Lupu Mihai.
Con­tra­sem­nea­ză:
Secre­tar gene­ral al judeţu­lui,
Belu Mari­a­na.


Man­ga­lia News, 07.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply