Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară, joi, 12 noiembrie

0
346

Dispoziţia nr. 410/06.11.2020 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de Joi, 12 noiembrie 2020, ora 13.00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,

În conformitate cu dispozițiile art.178 alin.(1), art. 179 al. (1) şi (2)  din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 al. (1) lit.b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convocă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 12 noiembrie 2020, ora 13.00, în sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, Consiliul Județean Constanța, cu următorul proiect al Ordinii de zi:

Publicitate https://www.mangalianews.ro/
  1. Depunerea jurământului de către trei consilieri județeni.
  2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Constanța mandatul 2020 – 2024.
  3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de numărare și validare a voturilor exprimate de consilierii județeni în cadrul procedurii votului secret, mandat 2020 – 2024.
  4. Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Constanța.
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli şi a  Listei de investiţii pe anul 2020, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Inițiator: Preşedinte al Consiliului Județean Constanța, domnul Lupu Mihai.

  1. Prezentarea proiectului de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.70/2020 în domeniul transportului public județean de persoane, prin curse regulate, în Județul Constanța, în vederea asigurării procedurii de transparență decizională conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, al cărui inițiator este Preşedintele al Consiliului Județean Constanța, domnul Lupu Mihai.

Art.2. – Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția consilierilor județeni prin intermediul site-ului Consiliului Județean Constanța la secțiunea „proiecte ședință CJC”;

– Proiectele de hotărâri menționate mai sus vor fi analizate și avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Constanța;

– Se pot formula și depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Județean Constanța ([email protected]) sau la sediul Consiliului Județean Constanța din b-dul Tomis nr.51.

Art.3.  Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința locuitorilor județului Constanța, prin mass media și prin afișarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța.

Preşedinte,
Lupu Mihai.
Contrasemnează:
Secretar general al judeţului,
Belu Mariana.


Mangalia News, 07.11.2020.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply