Consiliul Județean Constanța este convocat în şedinţă extraordinară pentru data de Vineri, 27.11.2020

0
305

Dis­po­zi­ţia nr. 450 / 20.11.2020

pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­sta­na în şedinţă extra­or­di­na­ră pen­tru data de  27.11.2020, ora 13.00.

Lupu Mihai, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art.178 alin.(2) şi art. 179 al.(2) lit.b  din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul admi­nis­tra­tiv,

D I S P U N:

Art.1. Se con­voa­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță extra­or­di­na­ră pen­tru data de  27.11.2020, ora 13,00, ședin­ță ce se va des­fă­șu­ra în sis­tem vide­o­con­fe­rin­ță, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­ce­su­lui-ver­bal al şedinţei Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa desfă­şu­ra­tă la data de 12 noiem­brie 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Judeţu­lui Con­stanţa în Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acţio­na­ri­lor S.C. R.A.J.A. S.A.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea Sta­tu­tu­lui Aso­ci­a­ţi­ei de Dezvol­ta­re Inter­co­mu­ni­ta­ră „Apă-Canal Con­stanţa”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Comi­sia Judeţea­nă pen­tru Sta­bi­li­rea Drep­tu­lui de Pro­pri­e­ta­te asu­pra Tere­nu­ri­lor Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa şi al Judeţu­lui Con­stanţa în Comi­te­tul cre­di­to­ri­lor pri­vind debi­toa­rea Regia Auto­no­mă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea tari­fe­lor pen­tru des­ză­pe­zi­re şi com­ba­te­rea lune­cu­şu­lui pen­tru iar­na 2020–2021 ce vor fi apli­ca­te de Regia Auto­no­mă Judeţea­nă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa, în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redress­ment.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind expri­ma­rea acor­du­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa pen­tru rea­li­za­rea de către SC RAJA SA a inves­ti­ţi­ei „Modi­fi­ca­rea solu­ţi­ei de racor­da­re cu ener­gie elec­tri­că a sur­se­lor de apă ciş­mea apa A,B,C şi II” pe tere­nul pro­pri­e­ta­te publi­că a judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea com­po­nenţei Comi­si­ei Teh­ni­ce de Ame­na­ja­re a Teri­to­ri­u­lui şi de Urba­nism şi a Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind trans­mi­te­rea unor spa­ţii din imo­bi­lul pro­pri­e­ta­te publi­că a judeţu­lui Con­stanţa, situ­at în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, str. Mir­cea cel Bătrân nr.104 B, în admi­nis­tra­rea Cen­tru­lui Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea asi­gu­ră­rii ser­vi­ci­i­lor de pază şi moni­to­ri­za­re pe anul 2021 la obiec­ti­ve­le apa­rţinând Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa cu Dire­cţia de Pază a Judeţu­lui Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii fina­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Apos­to­lea­nu Cori­na Miha­e­la, director/manager la Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Caie­tu­lui de obiec­ti­ve ela­bo­rat în vede­rea apro­bă­rii nou­lui pro­iect de mana­ge­ment al directorului/managerului de la Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Muze­u­lui de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Com­ple­xu­lui Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Tea­tru­lui pen­tru Copii şi Tine­ret Con­stanţa „Călu­ţul de Mare”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Bibli­o­te­cii Judeţe­ne „I.N.Roman” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Muze­u­lui de Artă Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Cen­tru­lui Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T. Bura­da”.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind darea în folo­sinţă gra­tu­i­tă către Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa a unor echi­pa­men­te medi­ca­le, în vede­rea dotă­rii Com­par­ti­men­tu­lui de Tera­pie Inten­si­vă Neo­na­ta­lă din cadrul Secţi­ei de Neo­na­to­lo­gie.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea struc­tu­rii orga­ni­za­tori­ce a Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea orga­ni­gra­mei şi sta­tu­lui de fun­cţii pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea orga­ni­gra­mei şi sta­tu­lui de fun­cţii pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind numi­rea unor mem­bri în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apos­tol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind numi­rea unor mem­bri în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Pne­u­mofti­zi­o­lo­gie Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind numi­rea unor mem­bri în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al  Cen­tru­lui Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Delfinul”Constanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind numi­rea unor mem­bri în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al  Cen­tru­lui Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Albatros”Constanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind numi­rea unor mem­bri în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al  Cen­tru­lui Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Maria Montessori”Constanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind numi­rea unui mem­bru în Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie  al Cen­tru­lui Judeţean de Resur­se şi Asis­tenţă Edu­ca­ţio­na­lă Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea preţu­ri­lor medii ale prin­ci­pa­le­lor pro­du­se agri­co­le, pre­cum şi a preţu­lui mediu/tonă de iar­bă (masă ver­de) obţi­nu­tă de pe paji­ş­te, la nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, pen­tru anul 2021.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea con­tu­lui de exe­cu­ţie al buge­tu­lui judeţean Con­stanţa pe tri­mes­trul III, anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Ioni­ţă Gabrie­la.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi modi­fi­ca­rea lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 pen­tru Spi­ta­lul Cli­nic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020, pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Alba­tros Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020, pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă Maria Montes­sori Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020, pen­tru Cen­trul Şco­lar de Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă  Del­fi­nul Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020, pen­tru Dire­cţia Gene­ra­lă de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli pe anul 2020, pen­tru Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi modi­fi­ca­rea Pro­gra­mu­lui de Eve­ni­men­te Cul­tu­ra­le, pe anul 2020, de la Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman” Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii Buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a Lis­tei de inves­ti­ţii pe anul 2020 de la Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale natu­rii Con­stanţa.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rec­ti­fi­că­rii buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli şi a lis­tei obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ţii ale judeţu­lui Con­stanţa pe anul 2020.
Ini­ția­tor: Preşe­din­te – Lupu Mihai.

Art.2. — Pro­iec­te­le de hotă­râri vor fi puse la dis­po­zi­ția con­si­li­e­ri­lor jude­țeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța la sec­țiu­nea „pro­iec­te ședin­ță CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râri men­țio­na­te mai sus vor fi ana­li­za­te și avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța;

- Se pot for­mu­la și depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râri în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța din b‑dul Tomis nr.51.

Art.3.  Pre­zen­ta dis­po­zi­ție va fi adu­să la cunoș­tin­ța locu­i­to­ri­lor jude­țu­lui Con­stan­ța prin mass media și prin afi­șa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța.

P R E Ş E D I N T E,

LUPU MIHAI.

Con­tra­sem­nea­ză:

Secre­tar gene­ral al Judeţu­lui,

Belu Mari­a­na.


Man­ga­lia News, 24.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply