Confederația Patronatul Român pregătește cea de a II‑a ediție a Conferinței “Dezvoltare și inovație în afaceri”, care se va desfășura online, în data de 26.11.2020

0
295

Mot­to: “Între­prin­de­rea de afa­ceri are două – și doar două – func­ții de bază: mar­ke­ting și ino­va­re. Mar­ke­tin­gul și ino­va­ția pro­duc rezul­ta­re; toa­te cele­lal­te sunt cos­turi.” – Peter Drucker.

Comu­ni­cat de pre­să Con­fe­de­ra­ția Patro­na­tul Român:

Con­fe­de­ra­ția Patro­na­tul Român pre­ga­teș­te Edi­ția a II‑a a Con­fe­rin­tei “Dezvol­ta­re și ino­va­ție în afa­ceri”, ce se va des­fă­șu­ra onli­ne, fiind pro­gra­ma­tă pen­tru data de joi, 26.11.2020.

Pen­tru urmă­toa­re­le edi­ții din seria de con­fe­rin­țe au fost lua­te în con­si­de­ra­re urmă­toa­re­le teme:

CONFEDERAȚIA PATRONATUL ROMÂN

Pro­gra­mul “Pri­o­ri­ta­te acor­da­tă antre­pre­no­ri­lor și mediu­lui de afa­ceri roma­nesc” – avan­ta­je­le de a fi mem­bru, infor­ma­ții rele­van­te des­pre pro­gra­me, finan­țări, afa­ceri; con­tac­te noi de afa­ceri și schim­buri de expe­rien­ță; pro­pu­neri legi­sla­ti­ve pen­tru spri­ji­ni­rea mediu­lui de afaceri;

Bur­sa de comerț – QBu­r­sa – instru­ment con­cret de dezvol­ta­re a afa­ce­ri­lor, de creș­te­re a vân­ză­ri­lor, de a rea­li­za achi­zi­ții în con­di­ții mai bune, de găsi noi par­te­neri de afa­ceri, noi oport­u­ni­tăți de ser­vi­cii conexe.

CASH is King – mana­ge­men­tul cash-flow­lui în peri­oa­da de cri­ză, finan­țări neram­bu­r­sa­bi­le – pro­gra­me de finan­ța­re de actu­a­li­ta­te – exem­ple con­cre­te, acce­sa­rea pro­du­se­lor spe­ci­fi­ce ban­ca­re pen­tru mana­ge­men­tul trezoreriei

Busi­ne­ss ski­lls – Ati­tu­di­nea con­tea­ză!; ino­va­ție și cre­a­ti­vi­ta­te în afa­ceri; ana­li­za SWOT.

Con­fe­de­ra­ția Patro­na­tul Român este o orga­ni­za­ție apo­li­ti­că, dar nu este indi­fe­ren­tă față de poli­ti­ci­le publi­ce eco­no­mi­ce și soci­a­le cu impact în medi­ul de afaceri.

Mai mult, orga­ni­za­ția noas­tră patro­na­lă se impli­că activ în iden­ti­fi­ca­rea nevo­i­lor rea­le ale mediu­lui de afa­ceri, așa cum evo­lu­ea­ză aces­tea influ­en­ța­te de con­tex­tul gene­ral și în repre­zen­ta­rea inte­re­se­lor legi­ti­me ale mediu­lui de afa­ceri, con­tri­bu­ind ast­fel la meca­nis­mul deci­zio­nal cu impact în economie.

Con­fe­rin­ța Con­fe­de­ra­ți­ei Patro­na­tul Român “Dezvol­ta­re și ino­va­ție în afa­ceri”, orga­ni­za­tă în par­te­ne­ri­at cu Bur­sa de comerț – QBu­r­sa, s‑a dove­dit un instru­ment util pen­tru dez­ba­te­rea și iden­ti­fi­ca­rea solu­ți­i­lor opti­me la pro­vo­că­ri­le cu care se con­frun­tă antre­pre­no­rii și medi­ul de afaceri.

Con­fe­rin­ța Con­fe­de­ra­ți­ei Patro­na­tul Român Edi­ția I, 22 octom­brie 2020, s‑a înche­iat cu succes.

La eve­ni­men­tul care a avut loc în data 22 octom­brie, s‑au înscris 37 de per­soa­ne repre­zen­tând fir­me și orga­ni­za­ții, din­tre care men­țio­năm: Mem­bri și Fili­a­le teri­to­ri­a­le CPR: Fili­a­la Jude­țea­nă Arad — Ing. Ioan Marin CRIȘAN, Fili­a­la Bihor — Dr. Flo­rin Lele, Tri­bu­na­lul Per­ma­nent de Arbi­traj Insti­tu­țio­na­li­zat – Rodi­ca Vlai­cu, Uniu­nea Natio­na­lă a Patro­na­tu­lui Român — Ing. Ioan Lucian — Pre­șe­din­te, Libra Inter­net Bank – Andrei Gavri­li­ță, Insi­ght Con­sult – Robert Boran, Roma­nian Ame­ri­can Busi­ne­ss Coun­cil – Pre­șe­din­te Ște­fan Mino­vici, Patro­na­tul Pro­pri­e­ta­ri­lor de Clă­diri din Româ­nia – Ioan Bejan, Com­pa­nia Mr. Exclu­si­vi­ta­te – Flo­ri­na Cris­tes­cu, Con­fe­de­ra­ția Natio­na­lă Sin­di­ca­lă Car­tel Alfa – Bogdan Hos­su, Trai­ning Explo­re – Vali Cio­cioi, SEOMARK – Radu Cio­fu, Grand Hotel Con­ti­nen­tal – Adi­na Ioniță.

În fina­lul dez­ba­te­ri­lor par­ti­ci­pan­ții au apre­ciat oport­u­ni­ta­tea și uti­li­ta­tea eve­ni­men­tu­lui și au pro­pus și sta­bi­lit că aces­tă con­fe­rin­ță să aibă loc cu frec­ven­ță lunară.

Pagi­na ofi­ci­a­lă a eve­ni­men­tu­lui, Edi­tia I – vezi aici.

Rezu­ma­tul con­fe­rin­ței onli­ne din luna octom­brie a.c. poa­te fi vizio­nat aici:

Eve­ni­men­tul este des­chis tutu­ror afa­ce­ri­lor, enti­tă­ti­lor și orga­ni­za­ți­i­lor – indi­fe­rent de mări­mea lor.

Pen­tru deta­lii și înscri­eri la cea de a doua edi­ție, intrați aici: revistapatronatuluiroman.ro/dezvoltare-si-inovatie-in-afaceri-conferinta-online-a-confederatiei-patronatul-roman-editia-a-ii‑a

Inspi­ra­ție, per­se­ve­ren­ță, impli­ca­re și suc­ces în afa­ceri, tuturor!

Pre­șe­din­te,

Ghe­or­ghe Naghiu.


Man­ga­lia News, 20.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply