Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Olimpiada de Benzi Desenate — Ediția I [Galerie FOTO]

0
183

Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Olimpiada de Benzi Desenate — Ediția I.

Sub egi­da Comi­te­tu­lui Olim­pic și Spor­tiv Român, în par­te­ne­ri­at cu Aca­de­mia Olim­pi­că — fili­a­la Caraș-Seve­rin și Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, s‑a des­fă­șu­rat pro­iec­tul ”Olim­pi­a­da de Benzi Dese­na­te”, un con­curs națio­nal de benzi dese­na­te, de pro­mo­va­re a spi­ri­tu­lui olim­pic și con­ști­en­ti­za­re a valo­ri­lor cul­tu­ra­le națio­na­le, euro­pe­ne și inter­națio­na­le, în rân­dul ele­vi­lor din învă­țămân­tul pri­mar, gim­na­zi­al și liceal. 

Pro­iec­tul oma­gi­a­za 100 de ani de la pri­ma pre­zen­ta­re ofi­ci­a­la a dra­pe­lu­lui olim­pic si  il are ca autor pe pro­fe­so­rul Mihai I. Graj­dea­nu. Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti va invi­ta sa vizi­tati, ince­pand cu data de 1 Decem­brie 2020, la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu (Calea Vic­to­ri­ei nr 151), lucrari pre­zen­ta­te sub gene­ri­cul Olim­pi­a­da de Benzi Dese­na­te — Edi­tia I

Expo­zi­tia pre­zin­ta publi­cu­lui lucra­ri­le cas­ti­ga­to­ri­lor care au par­ti­ci­pat la com­pe­ti­tie pe par­cur­sul aces­tui an. Pen­tru a res­pec­ta masu­ri­le sani­ta­re dis­pu­se de auto­ri­ta­ti­le de sana­ta­te publi­ca, ver­ni­sa­jul si gala de pre­mi­e­re se vor trans­mi­te onli­ne, marti, 1 decem­brie 2020, ora 10:00, pe pagi­ni­le de Face­bo­ok: Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te si Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu.

Cu spri­ji­nul Bibli­o­te­cii Jude­te­ne „Geor­ge Bari­tiu” Bra­sov, prin Cen­trul de exce­len­ta pen­tru copii si tine­ret, bibli­o­te­ci­le publi­ce si sco­la­re din intrea­ga tara s‑au ala­tu­rat pro­iec­tu­lui, iar in peri­oa­da mar­tie — noiem­brie 2020 au invi­tat ele­vii pasio­nati de cea de a 9‑a arta sa se inscrie in con­curs si sa par­ti­ci­pe la intal­niri, in cadrul bibli­o­te­ci­lor sau la ate­li­e­re onli­ne, pen­tru a rea­li­za lucrari de ban­da dese­na­ta cu tema: „100 de ani de la pri­ma pre­zen­ta­re ofi­ci­a­la a stea­gu­lui olim­pic”.

Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti (MMB) orga­ni­zea­za, ince­pand din anul 2014, ala­turi de mana­ge­rul muze­u­lui dr. Adri­an Maju­ru si auto­rul de benzi dese­na­te Mihai I. Graj­dea­nu, la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu si Pala­tul Sutu din struc­tu­ra MMB, expo­zi­tii de benzi dese­na­te,  saloa­ne de ban­da dese­na­ta, ate­li­e­re si con­fe­rin­te de ban­da dese­na­ta pen­tru copii si adulti. Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti este pri­mul muzeu din tara care are inte­gra­ta ban­da dese­na­ta in expo­zi­tia de baza si publi­ca peri­o­dic cata­lo­a­ge si albu­me de ban­da dese­na­ta pre­cum si roma­ne grafice.

Expo­zi­tia „Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te” se va putea vizi­ta gra­tu­it si va rama­ne des­chi­sa la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu, pana pe data de 31 ianu­a­rie 2021.

Stim cu totii ca ince­pu­tul este foar­te impor­tant. De ace­ea, in momen­tul in care vor­bim des­pre spi­ri­tul olim­pic si vor­bim des­pre copii, pri­mii pasi in a‑i edu­ca si a le rele­va ceea ce inseam­na acest spi­rit olim­pic, devi­ne esen­ti­al. Copi­ii se dezvol­ta si cresc in func­tie de cum ii edu­cam, iar a‑i edu­ca in spi­ri­tul olim­pic este esen­ti­al. De ce au nevo­ie copi­ii au nevo­ie de aceas­ta edu­ca­tie olim­pi­ca? Deo­a­re­ce aici vor­bim des­pre valori care sunt esen­ti­a­le in intrea­ga lor via­ta. Vor­bim de fair­play, de man­drie natio­na­la, de res­pect, de exce­len­ta, iar aces­te valori tre­bu­ie sa ne ghi­de­ze pe tot par­cur­sul evo­lu­ti­ei noas­tre. Asta face spi­ri­tul olim­pic” — Mihai Cova­liu, pre­se­din­te­le Comi­te­tu­lui Olim­pic si Spor­tiv Roman (COSR).

Pri­ma mea ban­da dese­na­ta de autor a fost un roman gra­fic, un subiect din lumea spor­tu­lui. Doua pasiuni, spor­tul si ban­da dese­na­ta, pe care le-am imbi­nat de‑a lun­gul cari­e­rei si care m‑au facut sa reflec­tez in per­ma­nen­ta asu­pra ade­va­ra­te­lor repe­re din via­ta. Tot mai mult ne intre­bam cum putem sa ii moti­vam pe elevi sa inve­te, cum putem sa le cap­tam aten­tia pen­tru a le trans­mi­te cunos­tin­te­le nece­sa­re. Copi­ii din gene­ra­tia actu­a­la au nevo­ie de mai mult. Ban­da dese­na­ta repre­zin­ta un lim­baj uni­ver­sal, trans­mi­te mesa­je care pot depa­si ori­ce gra­ni­te. Acti­vi­ta­tea mea de autor, de pro­fe­sor de ban­da dese­na­ta si expe­rien­ta uni­ca doban­di­ta in sco­li­le din Roma­nia m‑au inspi­rat sa ini­ti­ez, cu sus­ti­ne­rea COSR si Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, o com­pe­ti­tie natio­na­la pe care am intitulat‑o „Olim­pi­a­da de benzi dese­na­te” — Mihai Ionut Graj­dea­nu, autor al ide­ii si nou­lui con­cept dedi­cat ben­zi­lor desenate.

Par­te­neri insti­tu­tio­nali: Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, Bibli­o­te­ca Jude­tea­na „Geor­ge Bari­tiu” Bra­sov — Cen­trul de Exce­len­ta pen­tru Copii si Tine­ret, Aso­ci­a­tia Bibli­o­te­ca­ri­lor si Bibli­o­te­ci­lor Publi­ce din Roma­nia (ANBPR), Aso­ci­a­tia Bibli­o­te­ci­lor din Roma­nia (ABR).

Par­te­neri media: Radio Roma­nia Cul­tu­ral, Uniu­nea Zia­ris­ti­lor Pro­fe­si­o­nisti din Roma­nia, Man­ga­lia News, BD His­to­ria – benzi dese­na­te istorice.


Man­ga­lia News,21.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply