Colegiul Economic Mangalia a derulat, în perioada iulie-noiembrie 2020, proiectul ”Online e mai sigur!”, finanțat prin programul Start ONG

0
285

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia a deru­lat, în peri­oa­da iulie-noiem­brie 2020, pro­iec­tul ”Onli­ne e mai sigur!”, finan­țat prin pro­gra­mul Start ONG, lan­sat de Kau­fland Româ­nia și imple­men­tat de aso­ci­a­ția Act for Tomor­row. Prin aceas­tă finan­ța­re au fost achi­zi­țio­na­te 11 table­te cu con­e­xiu­ne la inter­net pen­tru elevi și pro­fe­sori și 5 came­re web, pen­tru a putea ține con­fe­rin­țe live în cadrul con­si­li­i­lor pro­fe­so­ra­le. Au fost pro­fe­sori care au ținut, din moti­ve medi­ca­le, lec­ții onli­ne, având ast­fel posi­bi­li­ta­tea să se conec­te­ze ele­vii din cla­să printr‑o came­ră web.

Start ONG este un pro­gram lan­sat de Kau­fland Româ­nia și imple­men­tat de Aso­ci­a­ția Act for Tomor­row. Dome­ni­i­le viza­te sunt: edu­ca­ție, sana­ta­te, mediu, soci­al și cul­tu­ra. Valoa­rea tota­la a pro­gra­mu­lui este de 500.000 euro.

Pro­gra­mul Start ONG este cel mai sim­pli­fi­cat instru­ment de finan­ța­re comu­ni­ta­ră des­ti­nat ONG-uri­lor tine­re, insti­tu­ți­i­lor non-admi­nis­tra­ti­ve și gru­pu­ri­lor infor­ma­le / de ini­ția­ti­va.


Man­ga­lia News, 08.11.2020. (A trans­mis prof. Roxa­na Cur­can).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply