CNSU propune carantinarea orașului Ovidiu | Care sunt rutele ocolitoare | VIDEO cu primarul George Scupra

0
274

INFORMARE DE PRESA:

Spre infor­ma­rea cetă­țe­ni­lor, pen­tru a fi pre­gă­tiți în momen­tul în care va intra în vigoa­re măsu­ra caran­ti­nă­rii ora­șu­lui Ovi­diu, vă comu­ni­căm rute­le oco­li­toa­re care pot fi folo­si­te:
1. Autos­tra­da A4;
2. Con­stan­ța — DC 86 — Năvo­dari — DJ 226 — Lumi­na.

Tra­fi­cul va fi devi­at, după cum urmea­ză:
— din­spre Con­stan­ța către Ovi­diu, pe DN 2A, la sen­sul gira­to­riu de la intra­rea în ora­șul Ovi­diu, zona Car­ti­er Sud;
— din­spre Con­stan­ța către ora­șul Ovi­diu, pe DN 3C (vari­an­ta Ovi­diu), în zona Aca­de­mi­ei Hagi;
— din­spre loca­li­ta­tea Miha­il Kogăl­ni­cea­nu către ora­șul Ovi­diu, pe DN 2A, la sen­sul gira­to­riu de la inter­sec­ție cu Autos­tra­da A4;
— din­spre loca­li­ta­tea Nazar­cea către ora­șul Ovi­diu, pe DJ 228A, la sen­sul gira­to­riu de la intra­rea din ora­șul Ovi­diu;
— din­spre loca­li­ta­tea Poia­na, se va per­mi­te tranzi­tul, cu inter­zi­ce­rea opri­rii, pe DN 3C, către Con­stan­ța și pe DN 3C, către loca­li­ta­tea Lumi­na, prin sen­sul gira­to­riu cu Autos­tra­da A4.

Rei­te­răm, aces­te rute vor fi vala­bi­le DUPĂ ordi­nul emis de Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, pri­vind caran­ti­na­rea loca­li­tă­ții Ovi­diu.

INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 08.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply