CL Mangalia a ales viceprimarul și membrii comisiilor de specialitate [Foto/VIDEO]

0
533

Pri­ma ședin­ță a nou­lui Con­si­liu Local Man­ga­lia a avut loc joi, 5 noiem­brie, oca­zie cu care a fost ales vice­pri­ma­rul ora­șu­lui pen­tru urmă­to­rii patru ani și s‑au adop­tat hotă­râri­le pri­vind ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui de ședin­ță, pe o peri­oa­dă de 3 luni, dar și con­sti­tu­i­rea comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale CL. Con­form votu­lui ale­și­lor locali, con­si­li­e­rul PNL Dra­goș Ange­les­cu a fost rea­les vice­pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Un alt pro­iect de hotă­râre adop­tat în una­ni­mi­ta­te a fost cel care a vizat con­sti­tu­i­rea comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te din cadrul CL Man­ga­lia, pe dome­nii de acti­vi­ta­te, res­pec­tiv ale­ge­rea mem­bri­lor fie­că­rei comi­sii. Ast­fel, CL Man­ga­lia are trei comi­sii de spe­cia­li­ta­te.

Comi­sia Eco­no­mi­că, Fon­duri Struc­tu­ra­le Euro­pe­ne, Turism și Indus­trie, con­sti­tu­i­tă din 7 mem­bri: 4 con­si­li­eri PNL, 2 con­si­li­eri PSD și un con­si­li­er PER.

Comi­sia de Urba­nism — Ame­na­ja­rea Teri­to­ri­u­lui și Juri­di­că, for­ma­tă din 5 mem­bri: 3 con­si­li­eri PNL, res­pec­tiv câte un con­si­li­er de la PSD și PER.

Comi­sia Soci­a­lă, de Sănă­ta­te, Cul­te și Învă­țământ, com­pu­să din 7 mem­bri: 3 con­si­li­eri PNL, 2 con­si­li­eri PSD, un con­si­li­er PER și un con­si­li­er de la PRO Româ­nia.


Man­ga­lia News, 07.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply