CJC — Precizări privind statutul Centrului Multifuncţional Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin”, din Constanța

0
167

CJC — Precizări privind statutul Centrului Multifuncţional Educativ pentru Tineret ”Jean Constantin”, din Constanța.

Urma­re a unor arti­co­le apă­ru­te în ulti­me­le zile în pre­sa con­stăn­țea­nă, cu pri­vi­re la inten­ția con­du­ce­rii Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța de a schim­ba des­ti­na­ția clă­di­rii Cen­tru­lui Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret ”Jean Con­stan­tin”, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța ce a fost rea­bi­li­tat prin acce­sa­rea de fon­duri euro­pe­ne vă trans­mi­tem urmă­toa­re­le pre­ci­zări:

1. Așa cum am infor­mat opi­nia publi­că prin nenu­mă­ra­te­le comu­ni­ca­te de pre­să emi­se de către Biro­ul de Pre­să CJC, de-alun­gul tim­pu­lui și prin indi­ca­ți­i­le cere­rii de finan­ța­re, imo­bi­lul are ca des­ti­na­ție: “„Cen­trul Mul­ti­fun­cţio­nal Edu­ca­tiv Pen­tru Tine­ret” se doreş­te să se con­sti­tu­ie într-un obiec­tiv unic la nive­lul Polu­lui Naţio­nal de Cre­ş­te­re Con­stanţa şi la nive­lul între­gu­lui judeţ, reu­nind sub aus­pi­ci­i­le sale acti­vi­tă­ţi edu­ca­ti­ve, cul­tu­ra­le, tera­pe­u­ti­ce, de agre­ment cu mare valoa­re soci­a­lă. Nevo­ia pen­tru un ast­fel de Cen­tru este evi­den­tă, întru­cât actu­al­men­te tine­rii con­stan­țeni nu dis­pun de un spa­țiu des­ti­nat cu pre­că­de­re lor, în care să poa­tă des­fă­șu­ra dife­ri­te tipuri de acti­vi­tăți, să pri­meas­că spri­jin și să petrea­că tot­o­da­tă un timp liber de cali­ta­te”.

2. Stu­den­ții sunt incluși în acest pro­iect, de la înce­put, în cali­ta­te de prin­ci­pali bene­fi­ci­ari ai des­ti­na­ți­ei aces­tu­ia: ”Prin­ci­pa­lii bene­fi­ci­ari direcți ai pro­iec­tu­lui sunt tine­rii din Polul Naţio­nal de Cre­ş­te­re Con­stanţa. Cei 152.075 de tineri (preş­co­lari, elevi, lice­eni, stu­denţi) ai judeţu­lui Con­stanţa, fără dis­cri­mi­na­re de ori­ce fel, care vor putea bene­fi­cia de o struc­tu­ră socio-cul­tu­ra­lă adap­ta­tă nevo­i­lor lor de dezvol­ta­re şi inte­gra­re în soci­e­ta­tea con­tem­po­ra­nă”.


Man­ga­lia News, 28.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply