CINCI NAVE AU FOST LANSATE LA APĂ, LA ȘANTIERUL NAVAL DAMEN MANGALIA! [FOTO/VIDEO]

0
802

Damen a lan­sat la apă cinci nave, afla­te în lucru pe Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia: cea mai moder­nă și teh­no­lo­gi­za­tă navă off-sho­re pen­tru cău­ta­rea și recu­pe­ra­rea de dia­man­te din lume, două feri­bo­turi RoRo hibri­de GNL și două nave flu­vi­a­le tip cister­nă, par­ți­al echi­pa­te (Inland tan­kers). Lucră­ri­le la aces­te nave au înce­put în cur­sul anu­lui tre­cut și vor con­ti­nua în cur­sul anu­lui vii­tor.

Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia este cel mai mare șan­ti­er din Euro­pa. Oda­tă cu pre­lu­a­rea mana­ge­men­tu­lui șan­ti­e­ru­lui, Damen s‑a anga­jat într-un par­te­ne­ri­at stra­te­gic pe ter­men lung cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri. Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia bene­fi­ci­a­ză de capa­ci­ta­tea comer­ci­a­lă la nivel mondi­al și exper­ti­za în dome­ni­ul con­struc­ți­i­lor și repa­ra­ți­i­lor nava­le al Gru­pu­lui Damen pen­tru a dezvol­ta con­ti­nuu por­to­fo­li­ul de comenzi pri­mi­te de șan­ti­er, pen­tru atra­ge­rea de for­ță de mun­că și pen­tru a face toa­te inves­ti­ți­i­le nece­sa­re.

Par­te­ne­ri­a­tul din­tre Damen și Româ­nia își ara­tă pri­me­le rezul­ta­te. În con­tex­tul actu­a­lei pan­de­mii, Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia dove­deș­te ast­fel că poa­te pro­du­ce, în con­di­ții difi­ci­le o gamă lar­gă de nave medii și mari, foar­te avan­sa­te din punct de vede­re teh­no­lo­gic. Româ­nia rede­vi­ne ast­fel un lider în Euro­pa, în con­struc­ția nava­lă”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.

Sun­tem foar­te entu­zi­as­mați să con­struim aces­te nave la Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia. Șan­ti­e­rul dove­des­te cali­ta­te și are for­ța de mun­că și infras­truc­tu­ra nece­sa­re pen­tru a con­strui nave de o com­ple­xi­ta­te îna­l­tă. Sun­tem mân­dri că am reu­șit să facem un ade­vă­rat tur de for­ță în lan­sa­rea con­co­mi­ten­tă la apă a cinci nave dove­dind poten­ți­a­lul imens al par­te­ne­ri­a­tu­lui din­tre Damen și Româ­nia”, a decla­rat Mark Ver­me­u­len, Mana­ging Direc­tor MSV Unit, Damen Gro­up.

Cele cinci nave lan­sa­te săp­tămâ­na tre­cu­tă la Man­ga­lia ser­vesc arii diver­si­fi­ca­te pen­tru mai mulți cli­enți:

  • navă pen­tru cău­ta­rea și recu­pe­ra­rea de dia­man­te de la mare adân­ci­me — lun­gă de 177 de metri, coman­da­tă de către DeBe­ers Mari­ne Nami­bia, va fi cea mai moder­nă și teh­no­lo­gi­za­tă navă off-sho­re de acest tip din lume; Noua navă de tip offsho­re va bene­fi­cia de un sis­tem dina­mic de pozi­țio­na­re – DP2, care se bazea­ză pe un sis­tem cu șap­te pro­pul­soa­re – ali­men­ta­te de șase gene­ra­toa­re de câte 3230 eKW fie­ca­re. Valoa­rea con­trac­tu­lui de apro­xi­ma­tiv 42 de mili­oa­ne de euro.

  • doua feriboturi/nave ino­va­toa­re hibri­de de tip RoRo — con­stru­i­te pen­tru Seas­pan Fer­ries Cor­po­ra­tion, ca par­te a pro­gra­mu­lui de înlo­cu­i­re a flo­tei com­pa­niei. Nave­le vor fi cla­si­fi­ca­te de Bureau Veri­tas și vor intra în exploa­ta­re în 2021. Feri­bo­tu­ri­le vor fi dota­te cu bate­rii de 2 mega­wați, dar vor per­mi­te inclu­siv sto­ca­rea a pes­te 200 de metri cubi de GPL Fie­ca­re din­tre cele două nave ino­va­toa­re are o lun­gi­me de 149 de metri lun­gi­me și au fost pro­iec­ta­te de așa natu­ră încât să per­mi­tă încăr­ca­rea și trans­por­tul — pe culoa­re — cu o lun­gi­me tota­lă de 1034 metri.

  • doua nave flu­vi­a­le tip cister­na (Inland tan­kers), cu urmă­toa­re­le carac­te­ris­tici: lun­gi­me tota­lă de 85 metri, adân­ci­me la pun­tea prin­ci­pa­lă de 4,5 metri și o gre­u­ta­te Casco de 454 tone. Aces­tea sunt pri­me­le două din tota­lul de patru nave care vor fi con­stru­i­te pen­tru Gebr. De Jon­ge Shi­pbu­il­ding Ser­vi­ces B.V., în con­for­mi­ta­te cu nor­me­le și regle­men­tă­ri­le Soci­e­taă­ții de cla­si­fi­ca­re Lloyd’s Regis­ter. Nave­le sunt pro­gra­ma­te pen­tru livra­re din Con­stan­ța, în luna decem­brie a aces­tui an și vor fi pre­da­te cli­en­tu­lui final în Olan­da

Aceas­tă lan­sa­re este o eta­pă impor­tan­tă în pro­ce­sul de con­struc­ție a nave­lor și repre­zin­tă un moment che­ie, ce mar­chea­ză fina­li­za­rea lucră­ri­lor de sudu­ră corp, pre­su­pu­nând, de ase­me­nea, un pro­gres sem­ni­fi­ca­tiv al lucră­ri­lor de vop­si­to­rie corp exte­ri­or și nu numai. De ase­me­nea, după aceas­tă fază, se vor insta­la echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce fie­că­rei nave, sis­te­me­le de tubu­la­tu­ră și se vor fina­li­za lucră­ri­le elec­tri­ce și tâm­plă­rie.

Damen a câști­gat ofer­ta de con­stru­i­re a aces­tor nave dato­ri­tă repu­ta­ți­ei exce­len­te, anga­ja­men­tu­lui față de cali­ta­te și infras­truc­tu­rii dove­di­te de Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia. Șan­ti­e­rul a lucrat îndea­proa­pe cu cli­en­ții săi pen­tru a se asi­gu­ra că noi­le nave înde­pli­nesc stan­dar­de­le stric­te de sigu­ran­ță, de per­for­man­ță și de func­țio­na­re nece­sa­re pen­tru a oferi ser­vi­cii opti­me.


Man­ga­lia News, 27.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply