Centrul vechi al Mangaliei, modernizat cu bani europeni [FOTO]

0
807

Centrul vechi al Mangaliei, modernizat cu bani europeni.

Pri­mă­ria Man­ga­lia va fina­li­za, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, pro­iec­tul de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii, cu fon­duri euro­pe­ne, în cadrul unui pro­gram trans­fron­ta­li­er, deru­lat în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Bal­cik. Piațe­ta din fața Casei de Cul­tu­ră și cen­trul vechi al ora­șu­lui au intrat în pro­ces de rea­bi­li­ta­re, încă de la înce­pu­tul aces­tui an, după ce pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a sem­nat con­trac­tul de finan­ța­re, cu fon­duri UE neram­bu­r­sa­bi­le.

Lucră­ri­le au inclus inter­ven­ții la tera­sa­men­te, supra­feţe caro­sa­bi­le, tro­tu­a­re, pava­je pie­to­na­le, spa­ţii verzi, uti­li­tă­ţi. În pre­zent, se montea­ză stâl­pii de ilu­mi­nat și mobi­li­e­rul urban, iar fân­tâ­na arte­zi­a­nă este aproa­pe fina­li­za­tă. Inves­ti­ți­i­le din cadrul pro­iec­tu­lui cuprind ele­men­te de joa­că pen­tru copii, dar și plan­ta­rea de arbori orna­men­tali și alte plan­te pere­ne.

”Pro­iec­tul de moder­ni­za­re a Pie­ței Repu­bli­cii, ală­tu­ri de cele­lal­te pro­iec­te afla­te în exe­cu­ție, repre­zin­tă o con­ti­nu­a­re a pro­gra­mu­lui muni­ci­pal de rea­bi­li­ta­re a ora­șu­lui și sta­țiu­ni­lor, cu bani euro­peni. În curând, Pia­ța Repu­bli­cii va ară­ta ca Ale­ea Tei­lor, vechea fale­ză a ora­șu­lui, rea­bi­li­ta­tă acum câți­va ani, tot cu bani euro­peni, care a deve­nit un punct de atrac­ție turis­ti­că în zona noas­tră de lito­ral”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

Edi­lul a mai spus că inves­ti­ți­i­le în infras­truc­tu­ra turis­ti­că din sudul lito­ra­lu­lui erau abso­lut nece­sa­re, întru­cât nu s‑au mai făcut lucrări de moder­ni­za­re de pes­te 40 de ani.

”În con­ti­nu­a­re, sunt în des­fă­șu­ra­re lucră­ri­le de moder­ni­za­re a fale­zei Man­ga­lia-Saturn, dar și a sta­țiu­ni­lor Saturn, Nept­un și Olimp. Toa­te aces­te pro­iec­te au fost con­ce­pu­te pen­tru a revi­ta­li­za turis­mul esti­val, dar și pen­tru a veni în întâm­pi­na­rea turiș­ti­lor și agen­ți­lor eco­no­mici, care inves­tesc în sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei”, a mai sub­li­ni­at Radu Cris­ti­an.

În pre­zent, Pri­mă­ria Man­ga­lia are în exe­cu­ție șase pro­iec­te cu fon­duri UE, care vizea­ză rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii din oraș și sta­țiuni, dar și res­ta­u­ra­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” — monu­ment isto­ric.


Man­ga­lia News, 24.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply