Centre de Excelență pentru pregătirea elevilor de elită, în fiecare județ și în municipiul București

0
164

Minis­trul Edu­ca­ti­ei si Cer­ce­ta­rii, Moni­ca Cris­ti­na Ani­sie, a apro­bat, prin ordin, infi­in­ta­rea de Cen­tre de Exce­len­ță, in fie­ca­re judet si in muni­ci­pi­ul Bucu­res­ti.

Cen­tre­le vor func­tio­na ca uni­tati “con­e­xe” ale Minis­te­ru­lui Edu­ca­ti­ei si Cer­ce­ta­rii, cu per­so­na­li­ta­te juri­di­ca, fiind coor­do­na­te meto­do­lo­gic de catre Inspec­to­ra­te­le sco­la­re judetene/ISMB, potri­vit unui comu­ni­cat de pre­sa al MEC.

Deci­zia se sub­su­mea­za pre­ve­de­ri­lor din Legea edu­ca­ti­ei natio­na­le nr.1/2011, cu modi­fi­ca­ri­le si com­ple­ta­ri­le ulte­ri­oa­re, potri­vit care­ia “sta­tul spri­ji­nă copi­ii si tine­rii capa­bili de per­for­man­te inal­te, atat in uni­tati de inva­ta­mant, cat si in Cen­tre de Exce­len­ță” (art. 57)”, afir­ma sur­sa cita­ta.

MEC rea­min­tes­te ca recent a fost apro­bat, tot prin ordin de minis­tru, Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re si func­tio­na­re a Cen­tre­lor jude­te­ne de Exce­len­ță / Cen­tru­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti de Exce­len­ță.

In con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le aces­tui docu­ment, Cen­tre­le de exce­len­ță ela­bo­rea­za si apli­ca stra­te­gii si poli­tici pen­tru selec­tia, pre­ga­ti­rea, sus­ti­ne­rea, moti­va­rea copi­i­lor si a tine­ri­lor capa­bili de per­for­man­te. In ace­la­si timp, aces­tea orga­ni­zea­za, coor­do­nea­za meto­do­lo­gic, moni­to­ri­zea­za si eva­lu­ea­za, dupa caz, la nivel jude­tean / al muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, un set de sap­te acti­vi­tati si ser­vi­cii edu­ca­tio­na­le:

Con­ti­nu­a­rea, pe portalinvatamant.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply