CARTEA DE DUMINICA | Dobrogea culturală, între Constanța și Balcic | Istorie, patrimoniu, peisaj [galerie FOTO]

0
351

CARTEA DE DUMINICA | Dobrogea culturală, între Constanța și Balcic | Istorie, patrimoniu, peisaj [galerie FOTO].

REZUMAT

De la zonă de importanţă strategică, la spaţiu de creaţie artistică şi la peisaj cultural complex şi diversificat, de importanţă local-regională şi chiar internaţională, zona Dobrogei şi a Cadrilaterului prezintă un rol deosebit în istoria factuală şi în istoria culturală a poporului român.

În acest teri­to­riu al Roma­niei Mari se regă­sesc obiec­te şi obiec­ti­ve de patri­mo­niu mul­ti­cul­tu­ral, mul­ti­e­t­nic şi natu­ral al căror tre­cut şi impor­tanţă în isto­ria naţio­na­lă sunt încă puţin (re)cunoscute în pre­zent. Acest volum pro­pu­ne o incur­siu­ne cul­tu­ra­lă în pei­sa­jul dobro­gean şi pe malu­ri­le vechiu­lui Cadri­la­ter, urmă­rind a pune în lumi­nă une­le din­tre cele mai spec­ta­cu­loa­se obiec­ti­ve cul­tu­ra­le pe care aces­te zone le cuprind. Uita­te şi negli­ja­te, aces­tea meri­tă o atenţie deo­se­bi­tă atât din par­tea spe­cia­li­ş­ti­lor, cât şi din par­tea mare­lui public care îşi petre­ce vacanţe­le esti­va­le pe ţăr­mul Mării Negre fără însă a fi infor­mat de fap­tul că ari­da Dobro­ge sau pei­sa­je­le de la sud de gra­ni­ţă ascund ade­vă­ra­te comori de mul­te ori aban­do­na­te.

Tex­tul poa­te fi citit ca o har­tă. Ascun­de indi­cii care per­mit celor ce îl par­curg să des­co­pe­re valori uita­te ale Româ­ni­ei. Pre­zin­tă obiec­ti­ve de patri­mo­niu şi de pei­saj cul­tu­ral cu o valoa­re deo­se­bi­tă, dar atin­ge şi subiec­te sen­si­bi­le ade­sea igno­ra­te din isto­ria, mai tra­gi­că, a ţării.

Volu­mul este așa­dar o har­tă moder­nă a unor pira­ţi în cău­ta­re de comori cul­tu­ra­le, iar sco­pul ei prin­ci­pal nu este doar de a aju­ta la des­co­pe­ri­rea aces­to­ra, ci mai ales de a crea pre­mi­se­le unei mai bune admi­nis­trări şi ale unei mult dori­te res­ta­u­rări şi con­ser­vări adec­va­te a aces­to­ra.

COORDONATOR PROIECT: Ale­xan­dru Mexi.

AUTORI: Delia Bălă­i­can, Wen­dy Lau­ra Cînţa, Şte­fa­nia Dinu, Sebas­ti­an Ione­scu, Oana Mari­na­che, Ale­xan­dru Mexi, Dia­na Slav, Sil­via Vrân­cea­nu Nichi­ta, Ralu­ca Zaha­ria.

PREFAŢĂ: Doi­na Pău­lea­nu.

ILUSTRAȚII ȘI FOTOGRAFII: Rebec­ca Bede­lean, Octa­vian Cara­be­la, Con­stan­tin Che­ra­mi­do­glu, Cris­ti­an Gache, Sebas­ti­an Ione­scu, Oana Mari­na­che, Dia­na Slav, Sere­na Ţenea, Livia Zaha­ria.

Pro­iec­tul cul­tu­ral „Revi­ta­li­za­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral româ­nesc în Dobro­gea şi Cadri­la­ter” este rea­li­zat de către Aso­ci­a­ția ARCHÉ, în par­te­ne­ri­at cu Fili­a­la Teri­to­ri­a­lă Bucu­rești a Aso­ci­a­ți­ei Pei­sa­giș­ti­lor din Româ­nia, Aso­ci­a­ția Isto­ria Artei și Muze­ul Naţio­nal Cotro­ceni.

Pe lân­gă par­te­ne­rii prin­ci­pali, pro­iec­tul este sus­ți­nut de Arhi­ve­le Națio­na­le ale Româ­ni­ei, Cen­trul Local Con­stan­ța „Cer­ce­ta­șii Marini”, al Orga­ni­za­ți­ei Natio­na­le Cer­ce­ta­șii Româ­ni­ei, Muze­ul Națio­nal Peleș, Clu­bul de jur­na­lism Tine­ret în (re)Acțiune al Aso­ci­a­ți­ei de Tine­ret „Eu, tu și ei” și Dia­na Slav — Con­stan­ța La Pas.

Bro­șu­ra poa­te fi citi­tă și des­căr­ca­tă de aici: Dobro­gea cul­tu­ra­lă, între Con­stan­ța și Bal­cic

MN: Mul­țu­mim pen­tru reco­man­da­re și pen­tru mate­ri­a­le, Maes­tre Vic­tor Ravini. Arti­co­le­le sem­na­te de Vic­tor Ravini în Man­ga­lia News, pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, 15.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply