Caravana ”Plata cu PET” ajunge în Constanța | Până Joi, 5 noiembrie, la Carrefour plătești cu plastic, pentru fructe și legume românești

0
269

Cara­va­na ”Pla­ta cu PET” ajun­ge în Con­stan­ța. Până Joi, 5 noiem­brie, la Car­re­fo­ur plă­tești cu plas­tic, pen­tru fruc­te și legu­me româ­nești.

 • Car­re­fo­ur Româ­nia, cu spri­ji­nul Gre­en­Po­int Mana­ge­ment, reia Cara­va­na Pla­ta cu PET toam­na aceas­ta și încu­ra­jea­ză toți con­stăn­țe­nii să trea­că la obi­ce­iuri mai bune și să colec­te­ze selec­tiv deșe­u­ri­le de plas­tic de tip PET
 • Timp de 7 zile, în peri­oa­da 30 octom­brie – 5 noiem­brie, locu­i­to­rii din Con­stan­ța vor putea adu­ce amba­la­je de tip PET la Cara­va­na ampla­sa­tă în fața hiper­mar­ke­tu­lui și vor pri­mi în schimb fruc­te și legu­me de la pro­du­că­tori locali.
 • Mai mult, Car­re­fo­ur extin­de cara­va­na și în afa­ra maga­zi­nu­lui și adu­ce Pla­ta cu PET în comu­ni­tăți, la aso­ci­a­ții, cen­tre de zi sau ONG-uri care pot colec­ta, timp de o săp­tămâ­nă, PET-uri în schim­bul căro­ra reta­i­le­rul le ofe­ră fruc­te și legu­me de la pro­du­că­to­rii locali.

Cara­va­na Car­re­fo­ur Pla­ta cu PET ajun­ge toam­na aceas­ta în Con­stan­ța și invi­tă toți locu­i­to­rii să folo­seas­că plas­ti­cul ca mone­dă de schimb pen­tru fruc­te și legu­me de la pro­du­că­tori locali, încu­ra­jând, ast­fel, tre­ce­rea la obi­ce­iuri mai bune și un con­sum res­pon­sa­bil de resur­se, pen­tru a pro­te­ja medi­ul încon­ju­ră­tor. Pla­ta cu PET este par­te din pro­gra­mul națio­nal Car­re­fo­ur de eco­no­mie cir­cu­la­ră Punem Preț Pe Plas­tic, care pro­pu­ne acțiuni con­cre­te pen­tru a folo­si res­pon­sa­bil resur­se­le prin reci­cla­re, redu­ce­re și refo­lo­si­re.

”Plas­ti­cul este o resur­să valo­roa­să, iar intro­du­ce­rea sa într-un cir­cu­it de eco­no­mie cir­cu­la­ră este esen­ți­a­lă pen­tru pro­te­ja­rea mediu­lui încon­ju­ră­tor. Pla­ta cu PET este un exem­plu exce­lent prin care putem da valoa­re plas­ti­cu­lui – iar cara­va­na din toam­na 2019 în 6 ora­șe din țară ne‑a ară­tat cât de impor­tant este să ducem ini­ția­ti­va și în local pen­tru a ajun­ge la cât mai mulți din­tre cli­en­ții noș­tri. De ace­ea, toam­na aceas­ta, ne-am adap­tat con­di­ți­i­lor de sigu­ran­ță și am mutat Pla­ta cu PET pe roți, pen­tru a ajun­ge în cât mai mul­te loca­ții. În plus, sus­ți­nem și încu­ra­jăm și comu­ni­tă­ți­le loca­le din ora­șe­le în care sun­tem pre­zenți – ONG-uri, aso­ci­a­ții de mediu sau cen­tre de copii și tine­ret să fie par­te din acest demers. Aces­tea au posi­bi­li­ta­tea de a colec­ta, timp de o săp­tămâ­nă, PET-uri pen­tru a pri­mi, la schimb, fruc­te și legu­me. Este un pro­ces de edu­ca­re și de schim­ba­re de com­por­ta­ment pe care ni‑l asu­măm noi, Car­re­fo­ur, ală­tu­ri de par­te­ne­rii și de cli­en­ții noș­tri” a trans­mis Feli­cian Car­doș, Mana­ger Mediu Car­re­fo­ur Româ­nia.

Până pe 5 noiem­brie, locu­i­to­rii din Con­stan­ța vor putea cum­pă­ra fruc­te și legu­me pro­ve­ni­te de la pro­du­că­tori locali, plă­tind cu amba­la­je de tip PET, în hiper­mar­ke­tul Car­re­fo­ur Con­stan­ța. Meca­nis­mul cam­pa­niei este unul sim­plu:

 • Fie­ca­re PET valo­rea­ză un fruct sau o legu­mă
 • Cli­en­ții pot adu­ce maxi­mum 20 de PET-uri pe zi
 • PET-uri­le sunt adu­se și colec­ta­te la Cara­va­nă, ampla­sa­tă vizi­bil în par­ca­rea hiper­mar­ke­tu­lui
 • Numă­rul de amba­la­je de tip PET adu­se va fi notat pe un car­to­naș, pe care fie­ca­re par­ti­ci­pant îl pri­meș­te în momen­tul pre­dă­rii PET-uri­lor
 • Cu acest car­to­naș, locu­i­to­rii pot ridi­ca fruc­te și legu­me din incin­ta maga­zi­nu­lui, în func­ție de numă­rul de PET-uri adu­se
 • Cli­en­ții care aduc mini­mum 20 de amba­la­je PET în peri­oa­da cam­pa­niei pot par­ti­ci­pa la tom­bo­la cu pre­mii spe­ci­a­le, cu înscri­e­re pe baza car­to­na­șu­lui. Pen­tru mai mul­te deta­lii, par­ti­ci­pan­ții pot con­sul­ta regu­la­men­tul cam­pa­niei pe www.carrefour.ro sau la biro­ul Rela­ții Cli­enți din maga­zin.

De ase­me­nea, con­di­ți­i­le și reco­man­dă­ri­le pen­tru a colec­ta PET-uri sunt:

 • În Pla­ta cu PET se accep­tă exclu­siv PET-uri de apă, bere sau suc, cu gra­ma­je între 0.2 litri si 0.6 litri, care nu con­țin urme de alco­ol, deter­genți sau pro­du­se lac­ta­te.
 • Se reco­man­dă clăti­rea PET-uri­lor îna­in­te de colec­ta­re, pen­tru a res­pec­ta nor­me­le de igie­nă, dar și pen­tru a faci­li­ta pro­ce­sul de reci­cla­re – este impor­tant ca sti­cle­le PET să fie cura­te, pen­tru că mate­ri­i­le pri­me obți­nu­te în urma reci­clă­rii sunt folo­si­te în diver­se indus­trii, inclu­siv indus­tria igie­ni­că sau ali­men­ta­ră.
 • Se reco­man­dă tur­ti­rea PET-uri­lor — pen­tru efi­cien­ti­za­rea trans­por­tu­ri­lor dar și a spa­ți­u­lui de colec­ta­re.

Ne-am impli­cat în aceas­tă cam­pa­nie pen­tru a con­tri­bui la edu­ca­rea popu­la­ţi­ei pri­vind colec­ta­rea deșe­u­ri­lor. Toa­te deșe­u­ri­le colec­ta­te în cadrul cam­pa­niei vor fi reci­cla­te în Româ­nia, țara noas­tră având o capa­ci­ta­te de a‑și reci­cla  deșe­u­ri­le gene­ra­te. Vrem ca oame­nii să vadă deşe­ul ca pe o resur­să iar colec­ta­rea sepa­ra­tă a deșe­u­ri­lor tre­bu­ie să se întâm­ple în fie­ca­re casă din Româ­nia.  Edu­ca­ția și un sis­tem de mana­ge­ment al deșe­u­ri­lor trans­pa­rent sunt baza pen­tru a face tranzi­ţia către eco­no­mia cir­cu­la­ră, a decla­rat Ade­la Lazăr, Preşe­din­te Gre­en­Po­int Mana­ge­ment.

Toam­na aceas­ta, Cara­va­na Pla­ta cu PET va sta­țio­na în par­că­ri­le maga­zi­ne­lor Car­re­fo­ur din 6 ora­șe, în peri­oa­da 21 octom­brie — 24 noiem­brie. Tra­se­ul Cara­va­nei a înce­put la Bra­șov și con­ti­nuă, în para­lel, în Baia Mare și Con­stan­ța, Iași și Târ­gu Jiu, iar în final va sta­țio­na la Bucu­rești.

Pla­ta cu PET mer­ge mai aproa­pe de comu­ni­tăți, iar pen­tru urmă­toa­rea sta­țio­na­re din Baia Mare și Con­stan­ța, par­te­ne­rii locali care se vor ală­tu­ra cam­pa­niei sunt: Aso­ci­a­ția Autism Baia Mare, T.O.B.I.S Baia Mare, D.E.I.S Baia Mare, Con­stan­ța Alt­fel, Sal­vați Copi­ii Con­stan­ța, Com­ple­xul de Ser­vi­cii Comu­ni­ta­re Spar­ta Rot­ter­dam (Con­stan­ța) și Direc­ția Gene­ra­lă de Asis­ten­ță Soci­a­lă Con­stan­ța. Timp de o săp­tămâ­nă, aceștia vor colec­ta amba­la­je de tip PET împre­u­nă cu mem­brii din comu­ni­ta­te, încu­ra­jând tre­ce­rea la obi­ce­iuri mai bune.

Par­te­ne­rii prin­ci­pali din cam­pa­nia Cara­va­na Pla­ta cu PET de anul aces­ta sunt Gre­en­Po­int Mana­ge­ment și Bio­de­ck.

În 2019, în cadrul ini­ția­ti­vei Pla­ta cu PET, au fost colec­ta­te pes­te 270.000 de PET-uri. Cara­va­na a ajuns în 6 ora­șe și a fost imple­men­ta­tă cu spri­ji­nul par­te­ne­ri­lor care s‑au ală­tu­rat pro­gra­mu­lui, pen­tru a sus­ți­ne acțiu­ni­le con­cre­te de intro­du­ce­re a plas­ti­cu­lui într-un tra­seu de eco­no­mie cir­cu­la­ră: Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Buzău, Gre­en Reso­ur­ces Mana­ge­ment S.A., Gre­en Gro­up și RER Sud S.A., Gre­en Point & Gre­en Aca­demy – Ora­dea, Con­stan­ța, Cluj, Bucu­rești, Timi­șoa­ra.


Man­ga­lia News, 02.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply