Campania „Față în față cu deșeurile din apă!”, inițiată de ONG-ul “Act for Tomorrow”, cu sprijinul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral (#ABADL), a fost distinsă cu premiul Gold, la ediția din acest an a Galei “Romanian PR Award”

0
221

Bogdan Bola: ”Cam­pa­nia din aceas­tă vară „Față în față cu deșe­u­ri­le din apă!”, ini­ția­tă de ONG-ul “Act for Tomor­row”, cu spri­ji­nul Admi­nis­tra­ți­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea-Lito­ral (#ABADL), a fost dis­tin­să asea­ră cu pre­mi­ul Gold la cate­go­ria „Comu­ni­ca­re de mediu”, la edi­ția din acest an a Galei “Roma­nian PR Award”, cea mai impor­tan­tă com­pe­ti­ție națio­na­lă de recu­noaș­te­re a exce­len­ței în dome­ni­ul Rela­ți­i­lor Publi­ce. În cadrul cam­pa­niei, am igie­ni­zat pla­je­le și digu­ri­le con­stăn­țe­ne, lacul Tăbă­că­rie și cre­at spa­ții moder­ne de depo­zi­ta­re a deșe­u­ri­lor.

Pen­tru echi­pa Act for Tomor­row, con­du­să de Andrei Cosu­lea­nu, dar și pen­tru echi­pa #ABADL care a pus umă­rul la rea­li­za­rea aces­tui pro­iect, pre­mi­ul repre­zin­tă o rea­li­za­re extrem de impor­tan­tă și o recu­noaș­te­re a efor­tu­ri­lor depu­se în lup­ta pen­tru un vii­tor mai sănă­tos, pen­tru un mediu mai curat și mai puțin polu­at și pen­tru o soci­e­ta­te impli­ca­tă și acti­vă.

Sun­tem ono­rați și recu­nos­că­tori volun­ta­ri­lor de la Act for Tomor­row pen­tru că ne-au pro­pus să cola­bo­răm într-un pro­iect de o ase­me­nea anver­gu­ră și spe­răm că vom con­ti­nua și în anii ce urmea­ză”.


Man­ga­lia News, 27.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply