Bogdan Bola: Lacul Nuntași, altfel! FOTO/VIDEO

0
331

”O ima­gi­ne… mai alt­fel: În dreap­ta, lacul His­tria, al cărui nivel nu a scă­zut până în acest moment, noi cură­țând și cana­le­le din­tre aces­ta și lacul Sinoe. Cen­tral, se vede unul din­tre cana­le­le decol­ma­ta­te de #ABADL în ulti­me­le două luni, care tre­ce pe sub dru­mul jude­țean DJ 226A. În stân­ga, lacul Nun­tași “hră­nin­du-se” cu șuvoa­ie­le adu­se în el prin lucră­ri­le făcu­te de noi.

Și da, bio­di­ver­si­ta­tea înce­pe deja să se refa­că!”

Bogdan Bola, 04.11.2020: ”Așa ara­tă lacul Nun­tași, la mai puțin de o săp­tămâ­nă de când #ABADL a fina­li­zat ope­ra­țiu­ni­le de decol­ma­ta­re. Din cele 850 de hec­ta­re ale aces­tu­ia, seca­te aproa­pe în tota­li­ta­te într‑o sin­gu­ră lună, pri­viți pro­gre­sul lucră­ri­lor noas­tre.

Iar aces­ta este doar înce­pu­tul, vom pre­zen­ta între­gul film al ope­ra­țiu­nii de sal­va­re a lacu­lui Nun­tași în zile­le urmă­toa­re. Două luni de mun­că și de spe­ran­țe încu­nu­na­te cu suc­ces. Va fi cu sigu­ran­ță ceva spec­ta­cu­los, veți vedea…”.

”La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii, vom pre­zen­ta fil­mul între­gii munci a #ABADL pen­tru sal­va­rea lacu­lui de aproa­pe 860 de hec­ta­re, secat aproa­pe în tota­li­ta­te vara aceas­ta. Momen­tan însă, nive­lul lacu­ri­lor de unde ali­men­tăm Nun­tași este sta­bil, iar apa intră în mod con­stant și cu pute­re, ofe­rind niș­te ima­gini super­be, care ne dau mul­tă spe­ran­ță. Aure­li­an, u dă man!”. 


Man­ga­lia News, 06.11.2020. (sur­sa: Bogdan Bola, pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply