Au pus lacătul pe afaceri! Hoteluri şi pensiuni de pe litoral, scoase la mica publicitate

0
479

Cu turis­mul înge­nun­che­at de pan­de­mia cu noul coro­na­vi­rus, unii pro­pri­e­tari de hote­luri şi pen­siuni de la malul mării au ajuns să-şi scoa­tă la vân­za­re afa­ce­ri­le, la mica publi­ci­ta­te. Hote­luri mai mici sau mai mari, resor­turi şi com­ple­xuri de vacanţă sunt lis­ta­te la preţuri de mili­oa­ne de euro, în cău­ta­re de noi cli­enţi, care să poa­tă să le admi­nis­tre­ze.

Res­tri­cţi­i­le impu­se de răs­pân­di­rea nou­lui coro­na­vi­rus au pus la pământ turis­mul, în doar câte­va luni. La malul mării, unde ori­cum acti­vi­ta­tea este sezo­nie­ră, nume­roa­se afa­ceri din indus­tria ospi­ta­li­tă­ţii au deve­nit extrem de fra­gi­le. De la pen­siuni mici, mini­ho­te­luri, până la com­ple­xuri bal­nea­re şi hote­luri de epo­că, pia­ţa imo­bi­li­a­ră este pli­nă de anu­nţuri de vân­za­re de obiec­ti­ve din turism. Preţu­ri­le por­nesc de la câte­va sute de mii de euro, până la mili­oa­ne de euro.

În Cos­ti­neşti, este scos la vân­za­re com­ple­xul Vra­ja Mării, la un preţ nego­ci­a­bil de 2.800.000 de euro. Com­ple­xul cuprin­de un hotel cu trei eta­je şi 64 de came­re, un res­ta­u­rant cu auto­ser­vi­re, spa­ţii comer­ci­a­le, două căsu­ţe şi trei vile de vacanţă.

Tot în sudul lito­ra­lu­lui, de data aceas­ta în sta­ţiu­nea Nept­un, se cau­tă pro­pri­e­tar pen­tru un com­plex turis­tic eco­lo­gic şi bal­ne­o­cli­ma­te­ric, care să fie dis­pus să plă­teas­că pe el două mili­oa­ne de euro. 

 

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply