ATENȚIE, ȘOFERI! Pentru astăzi, COD GALBEN DE VREME REA, în 8 județe

0
327

Dumi­ni­că, 29.11.2020, ANM (Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie) a emis aver­ti­zări de vre­me rea, cod gal­ben, în 8 jude­țe (Bucu­rești, Tele­or­man, Giur­giu, Ialo­mi­ța, Brăi­la, Tul­cea, Con­stan­ța, Călă­rași), în inter­va­lul orar 05.00 – 20.00 al zilei de 30.11.2020.

În inter­va­lul men­țio­nat, în sudul și estul Mun­te­ni­ei și în cea mai mare par­te a Dobro­gei vor pre­do­mi­na nin­so­ri­le și se va depu­ne strat de zăpa­dă. Spre sea­ră, aria nin­so­ri­lor se va res­trân­ge către Dobro­gea, unde tem­po­rar vân­tul va avea inten­si­fi­cări cu vite­ze de 40–45 km/h, pe alo­curi visco­lind nin­soa­rea.

Ast­fel, facem apel la con­du­că­to­rii auto care se depa­sea­ză în aceas­tă peri­oa­dă, în zone­le afec­ta­te, să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzi­ta­te.

Pre­ci­zăm că toa­te direc­ți­i­le regio­na­le ale CNAIR sunt mobi­li­za­te și vor inter­ve­ni unde este cazul, pen­tru ca tra­fi­cul ruti­er să se des­fă­șoa­re în con­di­ții de sigu­ran­ță.


Man­ga­lia News, 30.11.2020. (sur­sa: CNAIR SA).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply