Atenție la achiziționarea măștilor! Informații utile pentru consumatori! [InfoCons]

0
168

La achi­zi­tia măș­ti­lor, atât din far­ma­cie, sau din alte punc­te de comer­ci­a­li­za­re, tre­bu­ie să fim atenți să iden­ti­fi­căm urmă­toa­re­le infor­ma­ții de pe eti­che­ta pro­du­se­lor, infor­mații ce tre­bu­ie să fie în lim­ba româ­nă:
— Instruc­tiuni de uti­li­za­re;
— Com­po­zi­tia mate­ri­a­lu­lui uti­li­zat;
— Ele­men­te­le de iden­ti­fi­ca­re si carac­te­ri­za­re: denu­mi­rea pro­du­ca­to­ru­lui / impor­ta­to­ru­lui / dstri­bu­i­to­ru­lui si adre­sa sediu­lui in Roma­nia;
— Exis­ten­ta mar­ca­ju­lui CE;
— Decla­ra­tie de con­for­mi­ta­te;
— Infor­ma­tii pri­vind depo­zi­ta­rea;
— Lotul sau numa­rul seri­ei, ori alt ele­ment care sa per­mi­ta iden­ti­fi­ca­rea  mas­tii;
— Men­tio­na­rea mari­mi­rii mas­tii;
— Ris­cul impo­tri­va care­ia sunt des­ti­na­te sa pro­te­je­ze;
— Mas­ti­le care sunt depo­zi­ta­te in cutii, tre­bu­ie sa fie amba­la­te la set sau indi­vi­du­al;
— Adre­sa de inter­net la care poa­te fi acce­sa­ta decla­ra­tia de con­for­mi­ta­te.

Cea mai sim­pla moda­li­ta­te de a ne asi­gu­ra ca o mas­ca este con­for­ma este veri­fi­ca­rea cuti­ei de amba­la­re a aces­te­ia, pe care este obli­ga­to­riu a fi inscrip­tio­nat mar­ca­jul CE care asi­gu­ra cofor­mi­ta­tea cu stan­dar­dul euro­pean SR EN 149:2001, inso­tit de cla­sa FFP, sau mar­ca­jul N95 care asi­gu­ra con­for­mi­ta­tea cu stan­dar­dul US Natio­nal for Occu­pa­tio­nal Safe­ty and Heal­th (NIOSH) si orien­tea­za asu­pra capa­ci­ta­tii de fil­tra­re.

De ase­me­nea, pe cutie mai tre­bu­ie inscrip­tio­nat pen­tru ce par­ti­cu­le micro­bie­ne a fost tes­ta­ta mas­ca, inclu­siv exis­ten­ta pro­tec­ti­ei anti­vi­ra­le, dimen­siu­nea par­ti­cu­le­lor fil­tra­te si optio­nal stan­dar­dul de tes­ta­re pen­tru veri­fi­ca­rea efi­cien­tei de fil­tra­re anti­bac­te­rie­na (SR-EN 14683/2019).

Pen­tru mas­ti­le chi­rur­gi­ca­le, con­su­ma­to­rul poa­te veri­fi­ca direct daca este alca­tu­i­ta din trei stra­turi.

Cri­te­ri­i­le mini­me pe care tre­bu­ie sa le inde­pli­neas­ca semi-mas­ti­le filtrante/ mas­ti­le faci­a­le de uz medi­cal sunt sta­bi­li­te prin stan­dar­de­le:

o SR EN 149+A1:2010 — Apa­ra­te de pro­tec­tie res­pi­ra­to­rie. Semi-masti fil­tran­te impo­tri­va par­ti­cu­le­lor. Cerin­te, incer­cari, mar­ca­re.
o SR EN 14683+AC:2019 – Mas­ti­le  faci­a­le de uz medi­cal. Cerin­te si meto­de de incer­ca­re.

Mas­ti­le de uz medi­cal sunt cla­si­fi­ca­te in trei tipuri: I, II gi IIR.

Carac­te­ris­ti­ci­le aces­to­ra sunt pre­zen­ta­te in urma­to­rul tabel:

Test Tip I Tip II Tip IIR
Efi­cien­ta de fil­tra­re bac­te­ri­a­na (%) ≥95 ≥98 ≥98
Cade­re de pre­siu­ne (res­pi­ra­bi­li­ta­te) (Pa/cm2) <40 <40 <60
Rezis­ten­ta la stro­pi­re Nu este cazul Nu este cazul ≥16kPa

Cele trei carac­te­ris­tici care le dife­ren­ti­a­za sunt capa­ci­ta­tea de fil­tra­re, res­pi­ra­bi­li­ta­tea si rezis­ten­ta la stro­pi­re.

Efi­cien­ta de fil­tra­re mini­ma impu­sa de acest stan­dard este de 95% pen­tru mas­ti­le de tip I si 98% pen­tru cele de tip II si IIR, aceas­ta deter­mi­nan­du-se pen­tru par­ti­cu­le cu o dimen­siu­ne medie de 3µm. Mas­ti­le de tip fil­tre de par­ti­cu­le, asa cum sunt des­cri­se de catre stan­dar­dul SR EN 149_Al, sunt de tip FFPI, FFP2 si FFP3

Pre­zen­ta aces­tor val­ve asi­gu­ră doar pro­tec­tia celui care poar­ta mas­ca, față de aero­so­lii din atmosfe­ră, ânsă aerul expi­rat (poten­ți­al con­ta­mi­nat) nu este fil­trat, ina­in­te de a fi eli­be­rat in atmosfe­ră.

Mar­ca­rea aces­tor masti se face pe cea mai mica uni­ta­te de amba­la­re sau direct pe mas­ca.

Prin­ci­pa­le­le infor­ma­tii ce tre­bu­ie sa se rega­seas­ca sunt:
— nume­le, mar­ca comer­ci­a­la sau ori­ce alt mij­loc de iden­ti­fi­ca­re a pro­du­ca­to­ru­lui sau dis­tri­bu­i­to­ru­lui;
— mar­ca­rea de iden­ti­fi­ca­re a tipu­lui: se pre­ci­zea­za cla­sa cores­pun­za­toa­re (FFPI, FFP2 sau FFP3) urma­ta de un spa­tiu liber si apoi:
— ”NR”, atunci cand semi-mas­ca fil­tran­ta impo­tri­va par­ti­cu­le­lor este limi­ta­ta la uti­li­za­re intr-un sin­gur schimb;
Exem­plu: FFP3 NR;
— ”R”, atunci cand semi-mas­ca fil­tran­ta impo­tri­va par­ti­cu­le­lor este reu­ti­li­za­bi­la;
Exem­plu: FFP2 R.
“Chiar dacă tre­cem printr‑o peri­oa­dă mai difi­ci­lă tre­bu­ie să fim atenți de unde, ce și cum cum­pă­răm. Dacă nu sun­tem atenți  la infor­ma­ți­i­le de pe eti­che­tă, une­ori pro­du­se­le achi­zi­țio­na­te ne pot pune în peri­col sănă­ta­tea! Citiți infor­ma­ți­i­le de pe eti­che­tă, ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te, moda­li­ta­tea de depo­zi­ta­re, modul de uti­li­za­re, gru­pe­le de vâr­stă pen­tru care se poa­te uti­li­za pro­du­sul! Păs­tra-ți bonul fis­cal, dacă va fi nevo­ie să depu­neți o recla­ma­ție! 
Fie­ca­re din­tre noi tre­bu­ie sa fim mai vigi­len­ti cand cum­pa­ram pro­du­se care ar tre­bui sa ne pro­te­je­ze! Pen­tru a sesi­za o pro­ble­ma sau ceva sus­pi­cios, nu uitati ca puteti ape­la 021‑9551 numa­rul unic de Pro­tec­tia Con­su­ma­to­ri­lor sau fiti ala­turi de noi, de Info­Cons!
Cites­te eti­che­ta cu o9atitudine!!!”

Sorin Mier­lea — Pre­se­din­te Info­Cons.


Man­ga­lia News, 12.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply