Asociația FLAG Mangalia Litoral anunță un nou APEL de depunere a cererilor de finanțare

0
226

Joi, 3 decem­brie 2020, Aso­ci­a­ția FLAG Man­ga­lia Lito­ral va rea­li­za des­chi­de­rea sesiu­ni­lor de depu­ne­re a pro­iec­te­lor (APEL 6) în cadrul urmă­toa­rei măsuri cuprin­se în Stra­te­gia de Dezvol­ta­re Inte­gra­tă Pla­sa­tă sub Res­pon­sa­bi­li­ta­tea Comu­ni­tă­ții pen­tru zona pes­că­reas­că de Sud-Est a jude­țu­lui Con­stan­ța (Man­ga­lia Lito­ral), finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me 2014–2020, Pri­o­ri­ta­tea Uniu­nii nr.4 – Creș­te­rea gra­du­lui de ocu­pa­re a for­ței de mun­că și spo­ri­re a coe­ziu­nii teri­to­ri­a­le:

· Spo­ri­rea și capi­ta­li­za­rea atuu­ri­lor de mediu ale zone­lor de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv ope­ra­țiu­ni­le care vizea­ză ate­nu­a­rea schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce;

Alo­ca­rea finan­ci­a­ră va fi de 59.730,44 euro / 266.308,21 lei.

În cadrul pre­zen­tu­lui apel de pro­iec­te, Cere­ri­le de finan­ța­re și docu­men­te­le ane­xa­te se vor depu­ne prin încăr­ca­re în sis­te­mul infor­ma­ric MyS­MIS 2014.

Cere­rea de finan­ța­re se va com­ple­ta urmă­rind “Instruc­țiu­ni­le de com­ple­ta­re a cere­rii de finan­ța­re”, Ane­xa 1 la ghi­dul soli­ci­tan­tu­lui, pre­cum și tuto­ri­a­le­le și instruc­țiu­ni­le pe care le puteți găsi pe site-ul Minis­te­ru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne la adre­sa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale, pe site-ul Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le, la adre­sa www.ampeste.ro și pe site-ul FLAG-ului www.afml.ro.

Depu­ne­rea de pro­iec­te se rea­li­zea­ză în sesiu­ne închi­să, cu ter­men limi­tă de depu­ne­re.
Ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re este Luni, 07 decem­brie 2020, ora 12.00.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ții, acce­sați site-ul nos­tru: afml.ro.


Man­ga­lia News, 30.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply