Arca TV: Andreea Mateescu prezintă Info Diaspora, emisiune cu ȘTIRI UTILE pentru românii din diaspora

0
234

Arca TV: Andreea Mateescu prezintă Info Diaspora, emisiune cu ȘTIRI UTILE pentru românii din diaspora!

Vom pre­lua infor­ma­ți­i­le uti­le pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni, de la insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui român. Aso­ci­a­ți­i­le, fun­da­ți­i­le sau comu­ni­tă­ți­le româ­nești din afa­ra gra­ni­țe­lor sunt invi­ta­te să ne scrie, în cazul în care doresc să pro­mo­veze pro­iec­te care spri­ji­nă comu­ni­tă­ți­le româ­nești, sau pe româ­nii din afa­ra gra­ni­țe­lor.

Astăzi vă pre­zen­tăm (subiec­te­le și tex­tul sunt pre­lu­a­te de pe new­slet­ter-ul e‑DIASPORO):

SITUAȚIA CETĂȚENILOR ROMÂNI AFECTAȚI DE VIRUSUL SARS COV 2, AFLAȚI ÎN ALTE STATE (https://stirioficiale.ro/informatii).

SE ASIGURĂ 50% DIN SALARIU LA ANGAJAREA CETĂȚENILOR ROMÂNI REVENIȚI ÎN ȚARĂ DUPĂ PIERDEREA LOCURILOR DE MUNCĂ DIN STRĂINĂTATE.(http://www.mmuncii.ro/…/5970–2020-05–29-sars-cov-2_cp…).

CETĂȚENII ROMÂNI DIN ȚARĂ SAU DIN STRĂINĂTATE POT PLĂTI RETROACTIV PENTRU CEL MULT 6 ANI DE VECHIME ÎN MUNCĂ PÂNĂ LA 31 AUGUST 2021 (http://www.mmuncii.ro/…/6101-plata-retroactiva-pentru…).

DREPTUL LA PENSIE PENTRU ROMÂNII CARE AU LUCRAT ÎN STRĂINĂTATE (https://europa.eu/…/state-pensions-abroad/index_ro.htm). Deta­lii des­pre drep­tul la pen­sie al lucră­to­ri­lor migranți găsiți și aici: https://www.cnpp.ro/pensii-comunitare

Școa­la infor­ma­lă de IT Iași, în cola­bo­ra­re cu Biro­ul Dias­po­ra, a dezvol­tat o ini­ția­ti­vă uni­că, prin care îi aju­tă pe ieșe­nii ple­cați pes­te hota­re să se repa­tri­e­ze, ofe­rin­du-le per­spec­ti­va unei cari­e­re de suc­ces în IT-ul româ­nesc, prin cur­suri de reo­rien­ta­re pro­fe­sio­na­lă.

Pen­tru cei care se întorc în ţară în urmă­toa­rea peri­oa­dă, rea­min­tim de apli­ca­ţia Tra­fic on-line lan­sa­tă de Poli­ţia de Fron­ti­e­ră. (https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vw=1).

RePa­tri­ot pune la dis­po­zi­ția româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni o apli­ca­ție ce conec­tea­ză instant româ­nii din dias­po­ra cu cei de aca­să, prin inter­me­di­ul RePa­tri­ot App. Ne vor­beș­te des­pre apli­ca­ție Dl. Rares Dinu, Com­mu­ni­ty Offi­cer Repa­tri­ot (https://repatriot.ro/app/).

Info Dias­po­ra, dumi­ni­că, la ora 20.00, ora Româ­ni­ei! Vizio­na­re plă­cu­tă!

#DRPRo­ma­nia

https://www.facebook.com/drpromania/

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 30.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply