APIA: Stadiul plăților în avans aferente Campaniei 2020 | Suma totală autorizată la plată este în valoare de peste 1 miliard de euro

0
148

Agen­ția de Plăți şi Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA) infor­mea­ză că, în peri­oa­da 16 octom­brie – 04 noiem­brie 2020, au fost auto­ri­zați la pla­tă în cadrul Cam­pa­niei de plăți în avans pen­tru anul 2020, un număr de 654.707 fer­mi­eri, repre­zen­tând un pro­cent de apro­xi­ma­tiv 79 % din numă­rul total al fer­mi­e­ri­lor.

Suma tota­lă auto­ri­za­tă la pla­tă este în valoa­re de 1.087.092.209,73 euro, ast­fel:

- 826.350.538,88 euro din Fon­dul Euro­pean de Garan­ta­re Agri­co­lă (FEGA);

- 217.475.234,81 euro din Fon­dul Euro­pean Agri­col pen­tru Dezvol­ta­re Rura­lă (FEADR);

- 43.266.436,04 euro cofi­nan­ța­re de la Buge­tul Națio­nal (BN1).

În cee­ea ce pri­veș­te Spri­ji­nul cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic, pre­ci­zăm fap­tul că până la aceas­tă dată au fost auto­ri­zați la pla­tă un număr de 9.434 fer­mi­eri, repre­zen­tând un pro­cent de 63% din fer­mi­e­rii care au soli­ci­tat spri­jin în Cam­pa­nia 2020, iar suma auto­ri­za­tă este în valoa­re de 30.103.881,65 euro.

Rea­min­tim că, în con­for­mi­ta­te cu Regu­la­men­tul de pune­re în apli­ca­re (UE) 2020/531 al Comi­si­ei din 16 apri­lie 2020, până la data de 30 noiem­brie 2020, se pot efec­tua plăți în avans de până la 70 % în cazul plă­ți­lor direc­te enu­me­ra­te în Ane­xa I la Regu­la­men­tul (UE) nr.1307/2013 al Par­la­men­tu­lui Euro­pean și al Con­si­li­u­lui, şi de până la 85 % în cazul spri­ji­nu­lui acor­dat în cadrul măsu­ri­lor de dezvol­ta­re rura­lă men­țio­nat la arti­co­lul 67 ali­ne­a­tul (2) din Regu­la­men­tul (UE) nr.1306/2013.

 

Plăţi­le finan­ța­te din FEGA se efec­tu­ea­ză la cur­sul de schimb de 4,8725 lei pen­tru un euro, iar plă­ţi­le finan­ța­te din FEADR la cur­sul de schimb de 4,7830 lei pen­tru un euro.


Man­ga­lia News, 04.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply