Aparatură medicală din fonduri UE și linie de gardă pentru ATI, la Spitalul Mangalia [Foto/VIDEO]

0
369

Vice­pre­mi­e­rul Româ­ni­ei, Ralu­ca Tur­can și minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Mar­cel Boloș, au vizi­tat, mier­curi, Spi­ta­lul muni­ci­pal Man­ga­lia pen­tru moni­to­ri­za­rea pro­gra­mu­lui de ges­tio­na­re a cri­zei sani­ta­re COVID-19, deru­lat de Guver­nul Româ­ni­ei, cu fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le. În cadrul vizi­tei ofi­ci­a­li­lor guver­na­men­tali, a fost sem­na­tă cere­rea de decon­ta­re a achi­zi­țio­nă­rii de apa­ra­tu­ră și mate­ri­a­le sani­ta­re des­ti­na­te tra­tă­rii pacien­ți­lor dia­gnos­ti­cați cu coro­na­vi­rus.

Potri­vit decla­ra­ți­i­lor vice­pre­mi­e­ru­lui Româ­ni­ei, în cadrul pro­iec­tu­lui în valoa­re de 5 mili­oa­ne de euro, acce­sat de uni­ta­tea sani­ta­ră din Man­ga­lia, s‑au achi­zi­țio­nat echi­pa­men­te și apa­ra­tu­ră medi­ca­lă des­ti­na­te pacien­ți­lor infec­tați cu SARS-CoV‑2. ”Am veri­fi­cat modul prin care pro­gra­mul deru­lat prin Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne a fost apli­cat de spi­ta­le­le bene­fi­ci­a­re.

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia are, în momen­tul de față, apa­ra­te de oxi­gen, ven­ti­la­toa­re, injec­to­ma­te, pre­cum și 10 paturi com­plet uti­la­te pen­tru tra­ta­rea bol­na­vi­lor care ajung la ATI. În pre­zent, la nive­lul spi­ta­le­lor din țară, am decon­tat apa­ra­tu­ră medi­ca­lă, echi­pa­men­te de pro­tec­ție și alte echi­pa­men­te medi­ca­le, în valoa­re de 1,2 mili­ar­de de euro. Situ­a­ția ges­tio­nă­rii cri­zei sani­ta­re atât la Con­stan­ța, cât și la Man­ga­lia este sub con­trol”, a decla­rat vice­pre­mi­e­rul Ralu­ca Tur­can.

Con­form decla­ra­ți­i­lor repre­zen­tan­ți­lor din con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui, uni­ta­tea sani­ta­ră din Man­ga­lia are dis­po­ni­bi­le 111 paturi des­ti­na­te tra­tă­rii pacien­ți­lor COVID și linie de gar­dă la ATI. ”Este pen­tru pri­ma dată când uni­ta­tea medi­ca­lă din Man­ga­lia are linie de gar­dă pen­tru ramu­ra medi­ca­lă ATI. Aceas­ta func­țio­nea­ză cu 5 medici ane­ste­ziști, 3 anga­jați ai spi­ta­lu­lui și 2 deta­șați de la Spi­ta­lul Jude­țean, flu­xul pacien­ți­lor internați/externați func­ționând în para­me­tri nor­mali”, a decla­rat mana­ge­rul spi­ta­lu­lui, Ali­na Dan.

Tot ea a pre­ci­zat că din banii euro­peni s‑a achi­zi­țio­nat apa­ra­tu­ră impor­tan­tă în ATI, pre­cum: apa­ra­te de ane­ste­zie, moni­toa­re func­ții vita­le, elec­tro­car­di­o­gra­fe, ven­ti­la­toa­re, injec­to­ma­te, dar și alte echi­pa­men­te medi­ca­le nece­sa­re spi­ta­lu­lui.

”Sun­tem în curs de reîn­no­ire a apa­ra­tu­rii folo­si­te în ima­gis­ti­că, spre exem­plu a unor echi­pa­men­te RX Digi­tal cu gra­fie și sco­pie sau RX Dgi­tal mobil și am cum­pă­rat echi­pa­men­te medi­ca­le extrem de uti­le, folo­si­te în Onco­lo­gie. Pe vii­tor, din ace­leași fon­duri, vom cum­pă­ra un tri­aj modu­lar cu 12 con­tai­ne­re, com­plet uti­la­te, pe care să le folo­sim la tri­a­jul epi­de­mi­o­lo­gic în exte­ri­o­rul uni­tă­ții sani­ta­re”, a mai spus mana­ge­rul spi­ta­lu­lui din Man­ga­lia.

Con­form decla­ra­ți­i­lor minis­tru­lui Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Mar­cel Boloș, ”la nivel națio­nal, pe acest pro­gram euro­pean, au fost depu­se 291 de cereri de finan­ța­re și urmă­rim ca banii alo­cați să fie folo­siți în inte­re­sul pacien­ți­lor care au nevo­ie de inter­ven­ția auto­ri­tă­ții publi­ce cen­tra­le”.


Man­ga­lia News, 13.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply