Agigea, Costinești, Lumina, Mihail Kogălniceanu, Medgidia, Techirghiol și Valu lui Traian, propuse de INSP pentru CARANTINARE

0
487

INFORMARE DE PRESĂ
20 noiem­brie 2020.

Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publi­că a trans­mis avi­zul de caran­ti­na­re pen­tru urmă­toa­re­le loca­li­tăți: Agi­gea, Cos­ti­nești, Lumi­na, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, Med­gi­dia, Techir­ghi­ol, Valu lui Tra­ian. Avi­zul a venit ca urma­re a unor ana­li­ze de risc tri­mi­se de DSP Con­stan­ța. Pro­pu­ne­ri­le de caran­ti­na­re vor fi vota­te în ședin­ța de Comi­tet Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, care va fi con­vo­ca­tă în cur­sul zilei de astăzi, în sis­tem electronic.

În ace­eași ședin­ță a CJSU, va fi supu­să la vot și măsu­ra de pre­lun­gi­re a caran­ti­nă­rii zona­le în ora­șul Ovi­diu, ca urma­re a unei adre­se for­mu­la­te de DSP Con­stan­ța, prin care a fost pro­pu­să extin­de­rea măsu­rii exis­ten­te pe o peri­oa­dă de încă 14 zile. Pro­pu­ne­rea a venit după con­sta­ta­rea că inci­den­ța cumu­la­tă a cazu­ri­lor de infec­ție cu SARS-CoV‑2 în ulti­me­le 14 zile se află la un nivel ridicat.

INSTITUȚIA PREFECTULUI — JUDEȚUL CONSTANȚA.


Man­ga­lia News, 20.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply