Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin consens, rezoluţia “Cooperarea dintre Organizația Națiunilor Unite și Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră”

0
216

Adunarea Generală a ONU a adoptat, prin consens, rezoluţia “Cooperarea dintre Organizația Națiunilor Unite și Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră”.

La 23 noiem­brie 2020, Adu­na­rea Gene­ra­lă a ONU a adop­tat, prin con­sens, rezo­lu­ția bie­na­lă inti­tu­la­tă “Coo­pe­ra­rea din­tre Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te și Orga­ni­za­ția de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră”. Pro­iec­tul rezo­lu­ți­ei a fost intro­dus, în cadrul celei de‑a 75‑a sesiuni a Adu­nă­rii Gene­ra­le, de către Româ­nia, în cali­ta­te de Preşe­din­ție-în-Exer­ci­ţiu a Orga­ni­za­ți­ei de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră.

Pre­zen­tând rezo­lu­ția, Repre­zen­tan­tul Per­ma­nent al Româ­ni­ei la ONU, amba­sa­do­rul Ion I. Jin­ga, a ară­tat că: „Orga­ni­za­ția de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră joa­că un rol sem­ni­fi­ca­tiv în încu­ra­ja­rea unei cul­turi a dia­lo­gu­lui în regiu­ne, fiind una din­tre pri­me­le ini­ția­ti­ve de coo­pe­ra­re în zona Mării Negre. În cali­ta­te de orga­ni­za­ție regio­na­lă inter­națio­na­lă axa­tă pe ini­ția­ti­ve poli­ti­ce și eco­no­mi­ce mul­ti­la­te­ra­le, care vizea­ză încu­ra­ja­rea coo­pe­ră­rii, păcii, sta­bi­li­tă­ții și pros­pe­ri­tă­ții în regiu­ne, OCEMN apre­cia­ză în mod deo­se­bit cola­bo­ra­rea cu Orga­ni­za­ția Națiu­ni­lor Uni­te și pro­mo­vea­ză acti­vi­tăți de coo­pe­ra­re regio­na­lă în con­for­mi­ta­te cu spi­ri­tul, obiec­ti­ve­le și prin­ci­pi­i­le ONU”.

Evi­den­ți­ind ele­men­te­le de nou­ta­te pe care rezo­lu­ția le adu­ce în acest an, diplo­ma­tul român a pre­ci­zat că docu­men­tul con­ți­ne atât actu­a­li­zări de sub­stan­ță, cât și de natu­ra teh­ni­că, inclu­siv refe­riri la efec­te­le pan­de­mi­ei COVID-19 şi nece­si­ta­tea ca aceas­tă cri­ză să pri­meas­că un răs­puns glo­bal bazat pe uni­ta­te, soli­da­ri­ta­te și coo­pe­ra­re mul­ti­la­te­ra­lă. Rezo­lu­ția salu­tă, tot­o­da­tă, ani­ver­sa­rea a 75 de ani de la cre­a­rea Orga­ni­za­ți­ei Națiu­ni­lor Uni­te și rei­te­rea­ză  impor­tan­ța pe care coo­pe­ra­rea ONU cu alte orga­ni­za­ții inter­națio­na­le o are în pro­mo­va­rea prin­ci­pi­i­lor Car­tei ONU. Nu în ulti­mul rând, rezo­lu­ția pre­zin­tă acti­vi­tăți și ini­ția­ti­ve con­cre­te între­prin­se în acest scop, în ulti­mii doi ani, de către Orga­ni­za­ția de Coo­pe­ra­re Eco­no­mi­că la Marea Nea­gră.

Notă:

Pro­ce­sul de Coo­pe­ra­re la Marea Nea­gră a fost lan­sat prin sem­na­rea Decla­ra­ției de la Istan­bul, la 25 iunie 1992, cu obiec­ti­vul de a acce­le­ra dezvol­ta­rea eco­no­mi­că și soci­a­lă a sta­te­lor mem­bre, în sco­pul rea­li­ză­rii unui grad supe­ri­or de inte­gra­re în eco­no­mia euro­pea­nă și mondi­a­lă, prin inten­si­fi­ca­rea coo­pe­ră­rii mul­ti­la­te­ra­le și folo­si­rea avan­ta­je­lor care decurg din pro­xi­mi­ta­tea geo­gra­fi­că și com­ple­men­ta­ri­ta­tea eco­no­mi­i­lor națio­na­le.

La 5 iunie 1998, sta­te­le par­ti­ci­pan­te au sem­nat Car­ta OCEMN, mar­când trans­for­ma­rea ini­ția­ti­vei poli­ti­ce într‑o Orga­ni­za­ție inter­națio­na­lă cu carac­ter regio­nal. În pre­zent, OCEMN cuprin­de 13 sta­te mem­bre, res­pec­tiv Alba­nia, Arme­nia, Azer­baid­jan, Bul­ga­ria, Fede­ra­ția Rusă, Geor­gia, Gre­cia, Mace­do­nia de Nord, Repu­bli­ca Mol­do­va, Româ­nia, Ser­bia, Tur­cia şi Ucrai­na.

Româ­nia este stat fon­da­tor al OCEMN și a pre­lu­at man­da­tul de Pre­șe­din­ție-în-Exer­ci­țiu la data de 1 ianu­a­rie 2020, pen­tru a șasea oară de la insti­tu­țio­na­li­za­rea Orga­ni­za­ți­ei, în anul 1992. Man­da­tul a fost pre­lun­git, în con­di­ții excep­țio­na­le, până la 31 decem­brie 2020, în sco­pul asi­gu­ră­rii con­ti­nu­i­tă­ții pre­șe­din­ții­lor-în-exer­ci­țiu ale orga­ni­za­ți­ei.

Sub mot­to-ul ”Bri­d­ging Sho­res  Enhan­cing Cohe­sion”, Pre­șe­din­ția-în-Exer­ci­țiu a Româ­ni­ei a acțio­nat în cur­sul anu­lui 2020 în vede­rea impul­sio­nă­rii coo­pe­ră­rii orien­ta­te spre rezul­ta­te tan­gi­bi­le pen­tru regiu­ne, mai ales în con­tex­tul con­frun­tă­rii aces­te­ia cu pro­vo­că­ri­le fără pre­ce­dent lega­te de pan­de­mia de COVID-19. Ast­fel, Româ­nia s‑a impli­cat activ, în cola­bo­ra­re cu Secre­ta­ri­a­tul Orga­ni­za­ți­ei și cu sta­te­le mem­bre, pen­tru sti­mu­la­rea încre­de­rii reci­pro­ce și încu­ra­ja­rea unui dia­log auten­tic și con­struc­tiv, creș­te­rea pro­fi­lu­lui și rele­van­ței Orga­ni­za­ți­ei, dezvol­ta­rea unei coo­pe­rări fle­xi­bi­le și prag­ma­ti­ce între OCEMN și UE, acor­dând o aten­ție deo­se­bi­tă dome­ni­i­lor che­ie pen­tru dezvol­ta­rea eco­no­mi­că sus­te­na­bi­lă a regiu­nii: trans­por­turi și conec­ti­vi­ta­te; pro­tec­ția mediu­lui încon­ju­ră­tor; schim­bări cli­ma­ti­ce și ener­gie ver­de; com­pe­ti­ti­vi­ta­te.


 Man­ga­lia News, 25.11.2020. (sur­sa: IMT).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply