Adevărul despre poluările de la Constanța și Mangalia | Precizări de la Bogdan Bola, directorul ABADL

0
392

Bogdan Bola: “Con­stan­ța și Man­ga­lia, dar nu numai…, sesi­zări de poluări din par­tea cetă­țe­ni­lor (căro­ra le mul­țu­mesc pen­tru spi­ri­tul civic), însă ade­vă­rul este altul. Unul mult mai ino­fen­siv, însă inte­re­sant, așa cum sub­li­ni­a­ză spe­cia­liș­tii noș­tri din labo­ra­to­rul #ABADL.

Ce vedeți în ima­gini nu este vreo polu­a­re, ci doar un micro­or­ga­nism. Nume­le aces­tu­ia este Noc­ti­l­lu­ca Scin­ti­l­lans și apar­ți­ne gru­pu­lui “Dino­fla­ge­l­la­te­lor”, din planc­to­nul marin. Are for­ma unei vezi­cu­le cu aspect gela­ti­nos ca de medu­ză, ce dă impre­sia unei poluări cu ule­iuri, așa cum au rela­tat unii mar­tori ocu­lari.

Acest pro­to­zoar are o par­ti­cu­la­ri­ta­te apar­te: bio­lu­mi­nis­cen­ța dată de pică­tu­ri­le de ulei din struc­tu­ra sa este extrem de vizi­bi­lă noap­tea. Acest micro-orga­nism devi­ne “abu­n­dent” la țăr­mu­ri­le mări­lor, în drep­tul mari­lor ora­se por­turi. Une­ori, prin aglo­me­ra­re masi­vă, pro­voa­că apa­ri­ția așa-numi­te­lor “red tide” (valuri roșii).

La noi, în Marea Nea­gră, apa­re foar­te rar, fiind adu­să mai degra­bă de vapoa­re­le veni­te în port. Dar găsind con­di­ții bune de înmul­ți­re (hra­nă = sub­stan­țe polu­an­te) și ape mai cal­de pro­duc o așa-zisă “înflo­ri­re”, adi­că dezvol­ta­re în masă.

Aten­ție însă: Are efect toxic asu­pra peș­ti­lor, care evi­tă zona cu Noc­ti­lu­ca, aceas­ta fiind și o mare con­su­ma­toa­re de icre!

Aceas­ta este pe scurt poves­tea “poluă­ri­lor” întâl­ni­te la Marea Nea­gră în aces­te zile. Cu calm și comu­ni­când, eu chiar cred că putem da de cap ori­că­rei pro­ble­me de care ne lovim! Încă o dată, mul­țu­mesc spe­cia­liș­ti­lor noș­tri din labo­ra­to­rul #ABADL și tutu­ror care ne-au sem­na­lat feno­me­nul”.

Comen­ta­riu: Locu­iesc in sudul Nor­ve­gi­ei, am avut si aici aceași pro­ble­mă, cam cu o lună in urmă. Acum totul a dis­pă­rut. 


Man­ga­lia News, 18.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply