Acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, de Ziua Națională a Radioului

0
252

Radi­o­ul are ceea ce se numeş­te ştaif. Are o tra­di­ţie care vine de aproa­pe o sută de ani încoa­ce şi eu nu cred că exis­tă vre­un mij­loc de comu­ni­ca­re în masă care să poa­tă înlo­cui nobleţea Radi­o­u­lui. Radi­o­ul este ca o voce a comu­ni­tă­ţii care vine în case­le fie­că­ru­ia din­tre noi. Am fost fas­ci­nat să‑l aud pe Ior­ga vor­bind, pe Geor­ge Căli­ne­scu, de pil­dă. Eu nu am apu­cat să‑l văd jucând, de pil­dă, pe Geor­ge Vra­ca pe sce­nă, dar vocea m‑a fas­ci­nat şi auzind‑o la radio, am avut impre­sia că am fost con­tem­po­rani. Prin urma­re,  fas­ci­na­ția radi­o­u­lui rămâ­ne și cred că va rămâ­ne mul­tă vre­me de acum înco­lo”. Ioan Aurel Pop (romania-actualitati.ro).

Inter­viu rea­li­zat de Mădă­li­na Cori­na Diaconu.


Man­ga­lia News, 01.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply