30 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE | Din amintirile poetului și prozatorului Miron Scorobete

0
274

30 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE | Din amintirile poetului și prozatorului Miron Scorobete.

Româ­nii sunt sin­gu­rul popor care are o lună cu nume­le unui Apos­tol. În calen­da­rul uni­ver­sal, avem luni cu nume de zei­tă­ţi, ca Ianu­a­rie sau Mar­tie, ori, pur şi sim­plu nume­ro­ta­te: a şap­tea, a opta, a noua, a zecea — Sep­tem­brie, Octom­brie, Noiem­brie, Decem­brie, dar am rămas şi cu două pur­tând nume­le unor cape­te impe­ri­a­le: Iulie şi August.

Româ­nii însă au o lună ce poar­tă nume­le unui pes­car: Ândrea, rezul­ta­tul deve­ni­rii, potri­vit nor­me­lor fone­ti­ce ale lim­bii româ­ne, a nume­lui gre­cesc Andreas. Şi, de fapt, în calen­da­rul vechi româ­nesc, aces­ta e sin­gu­rul caz în care o lună poar­tă un nume de per­soa­nă, pen­tru că acest calen­dar igno­ră nume­le suve­ra­ni­lor antici: lui Iulie i se spu­ne Cup­tor, iar lui August Măsă­lar.

E cea mai sigu­ră dova­dă că stră­moşii româ­ni­lor au fost fun­damen­tal mar­ca­ţi de per­so­na­li­ta­tea ace­lui Andrei, care a fost ucis în ziua de 30 Noiem­brie, din moment ce i‑au dat nume­le lui lunii ce înce­pe după aceas­tă dată, iar aceas­ta s‑a făcut nu printr‑o măsu­ră lua­tă de auto­ri­tă­ţi, ci prin con­sen­sul popu­lar.

For­ma Ândrea, per­pe­tu­ând ori­gi­na­lul grec Andreas şi nu for­ma Andrei, aşa cum nume­le s‑a împămân­te­nit mai târ­ziu în lim­ba româ­nă, ates­tă cu sigu­ranţă abso­lu­tă vechi­mea feno­me­nu­lui, situ­a­rea lui în epo­ca gene­zei popo­ru­lui şi lim­bii româ­ne.

Şi nu voi ca să mă laud”, ca să pre­iau vor­be­le lui Mir­cea, dar am drep­tul să spun că mie mi se dato­rea­ză fap­tul că nume­le Sfân­tu­lui Apos­tol Andrei este azi scris cu roşu în calen­dar iar ziua mar­ti­ri­u­lui său e săr­bă­toa­re naţio­na­lă.

M‑am folo­sit de întâm­pla­rea că mare­le Mitro­po­lit al Arde­a­lu­lui, basa­ra­bea­nul Anto­nie Plă­mă­de­a­lă, unul din­tre cei mai stră­lu­ci­ţi ierarhi care au stat în sca­u­nul lui Andrei Şagu­na, făcea o vizi­tă la Cluj. Cu acel pri­lej am pus între­ba­rea: ”De ce cato­li­cii îi con­sa­cră Sfân­tu­lui Apos­tol Petru, con­si­de­rat a fi cti­to­rul Bise­ri­cii Roma­ne, un cult atât de fas­tu­os, dar noi pe cti­to­rul Bise­ri­cii noas­tre, Sfân­tul Apos­tol Andrei, îl scri­em cu negru în calen­dar şi nu‑l băgăm în sea­mă? Andrei nu doar că a fost fra­te­le lui Petru, dar a fost întâi­ul che­mat din­tre Apos­toli şi el l‑a dus pe Petru la Hris­tos. Şi nu numai pe Petru. El a fost cel care i‑a dus pe stră­moşii noş­tri la Hris­tos. Sun­tem unul din­tre puţi­ne­le popoa­re cre­ş­ti­na­te direct, fără inter­me­di­ar, de un Apos­tol al lui Iisus Hris­tos şi facem abs­tra­cţie de o ase­me­nea bine­cu­vân­ta­re”.

Mitro­po­li­tu­lui i‑a plă­cut aceas­tă inter­venţie, cu atât mai mult, a spus, cu cât vine de la un laic. „Mâi­ne, a zis, avem şedinţa Sfân­tu­lui Sinod şi voi pro­pu­ne ca 30 Noiem­brie să fie decre­ta­tă săr­bă­toa­re lega­lă.”
Hotă­râre tre­cu­tă apoi şi prin Par­la­ment.
Aşa s‑a ajuns ca Ziua noas­tră Naţio­na­lă să aibă două com­po­nen­te: una reli­gi­oa­să, 30 Noiem­brie şi una isto­ri­că, 1 Decem­brie.

Refa­ce­rea Româ­ni­ei Reîn­tre­gi­te, o spu­ne calen­da­rul, are ca teme­lie cre­ş­ti­na­rea popo­ru­lui român. Se duce lup­ta pen­tru des­prin­de­rea aces­tor două ele­men­te esenţi­a­le unul de celă­lalt. Efor­turi cu sla­be rezul­ta­te, aceas­tă împle­ti­re fiind lucra­rea Pro­vi­denţei.
Şi cine se pune cu Pro­vi­denţa…

Miron Sco­ro­be­te, 27 noiem­brie 2020.

Man­ga­lia News, 30.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply