200 de milioane de oameni vor fi nevoiţi să migreze, în anul 2050, din cauza schimbărilor climatice | Astăzi este Ziua Mondială a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare

0
259

Locu­i­to­rii Pămân­tu­lui săr­bă­to­resc astăzi Ziua Mondi­a­lă a Şti­inţei pen­tru Pace şi Dezvol­ta­re. La mulți ani! Dar ce facem pen­tru ca vii­to­rul să fie con­for­ta­bil, sigur și dura­bil?

Ziua Mondi­a­lă a Şti­inţei pen­tru Pace şi Dezvol­ta­re este săr­bă­to­ri­tă în fie­ca­re an pe 10 noiem­brie, data sta­bi­li­tă de UNESCO pen­tru impli­ca­rea opi­ni­ei publi­ce în dez­ba­teri pe subiec­te şti­inţi­fi­ce de actu­a­li­ta­te. În 2020, anul în care pan­de­mia a demon­strat rolul cri­tic al ști­in­ței în abor­da­rea pro­vo­că­ri­lor glo­ba­le, tema zilei devi­ne Ști­in­ța pen­tru și ală­tu­ri de soci­e­ta­te.

Eve­ni­men­tul își pro­pu­ne ca oame­nii să fie mai bine infor­mați cu pri­vi­re la cer­ce­ta­re, des­co­pe­riri și prog­no­ze. De ase­me­nea, sub­li­ni­a­ză rolul pe care oame­nii de ști­in­ță îl joa­că în lăr­gi­rea înțe­le­ge­rii noas­tre asu­pra pla­ne­tei remar­ca­bi­le și fra­gi­le pe care o numim aca­să și în a face soci­e­tă­ți­le noas­tre mai dura­bi­le.

Încă­l­zi­rea cli­mei – și con­se­cinţe­le aces­te­ia asu­pra Pămân­tu­lui – este una din­tre cele mai impor­tan­te pro­vo­cări cu care ne con­frun­tăm la nivel glo­bal. Oame­nii de ști­in­ță esti­mea­ză că până în 2050 apro­xi­ma­tiv 200 de mili­oa­ne de oameni vor fi nevo­iţi să migre­ze din cau­za schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce!

Din 2018, Aris­ton Ther­mo Gro­up spri­ji­nă activ cer­ce­tă­ri­le ști­in­ți­fi­ce asu­pra impac­tu­lui pe care schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce îl au pen­tru pla­ne­tă și soci­e­ta­te, prin pro­iec­tul Aris­ton Com­fort Cha­l­len­ge. Cer­ce­tă­to­rii din Gro­en­lan­da au la dis­po­zi­ție casa Aris­ton Com­fort Zone, o con­struc­ție eco și dura­bi­lă, unde înve­li­șul exte­ri­or a fost pro­iec­tat pen­tru a sus­ți­ne o efi­cien­ță ener­ge­ti­că ridi­ca­tă, ce asi­gu­ră un con­sum scă­zut de ener­gie, men­ținând, tot­o­da­tă și con­for­tul locu­i­to­ri­lor în cele mai dure con­di­ții mete­o­ro­lo­gi­ce. Acest adă­post le per­mi­te cer­ce­tă­to­ri­lor de la Uni­ver­si­ta­tea din Copenha­ga să stu­die­ze eco­sis­te­mul arc­tic pe tim­pul ier­nii, pre­cum şi con­se­cinţe­le schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce asu­pra stra­tu­lui de ghea­ţă, a fau­nei săl­ba­ti­ce şi a oame­ni­lor care tră­iesc în regiu­ne.

Con­ti­nu­a­rea, în stiintasitehnica.com


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply