121 tipuri de măști neconforme! | 20 alerte Protecția Consumatorilor | Atenție, ce cumperi! Atenție, ce folosești!

0
237

Info­Cons revi­ne cu o nouă ALERTĂ emi­să prin Sis­te­mul Euro­pean de Aler­tă Rapi­dă, ast­fel con­form celor 20 aler­te trans­mi­se, nume­ri­cul măș­ti­lor de pro­tec­tie necon­for­me ajun­ge la 121!!!

1. Pri­ma aler­tă a fost trans­mi­să în data de 28 Apri­lie 2020 pen­tru 4 tipuri de măști
2.  cea de‑a doua aler­tă a fost trans­mi­să în data de 9 Mai 2020 pen­tru alte 7 noi tipuri de măști.
3. cea de‑a tre­ia aler­ta in data de 22 Mai 2020 pen­tru alte 6 noi tipuri de masti,
4. cea de‑a patra aler­ta in data de 29 Mai 2020 pen­tru alte 15 tipuri de masti,
5. cea de‑a cin­cea aler­ta in data de 05 Iunie 2020 pen­tru alte 7 tipuri de masti,
6. cea de‑a sasea aler­ta trans­mi­sa in data de 19 iunie 2020 pen­tru alte 2 tipuri de masti,
7. cea de‑a sap­tea aler­ta emi­sa in data de 26 iunie 2020 pen­tru 12 tipuri de masti,
8. cea de‑a opta aler­ta emi­sa in data de 03 Iulie 2020,
9. cea de‑a noua aler­ta emi­sa in data de 10 Iulie 2020 pen­tru 18 tipuri de masti necon­for­me,
10. cea de‑a zecea aler­ta emi­sa in data de 17 Iulie 2020 pen­tru 7 tipuri de masti necon­for­me,
11. cea de‑a unspre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 24 Iulie 2020 ,
12. cea de‑a dou­as­pre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 31 Iulie 2020 pen­tru 9 tipuri de masti necon­for­me,
13. cea de‑a trei­spre­ze­cea aler­ta emi­sa in data de 07 August 2019 pen­tru 5 tipuri de masti necon­for­me;
14.  14 August 2020 si 21 August 2020 au fost emi­se aler­te pen­tru un sin­gur tip mas­ca necon­for­ma,
16. cea de‑a sai­spre­ze­cea aler­ta in data de 11 Sep­tem­brie 2020 pen­tru inca 6 tipuri de masti necon­for­me,
17. — 16 Octom­brie 2020, cea de‑a sap­te­spre­ze­cea aler­ta, cu 3 tipuri de masti neco­for­me,
18. a opt­spre­ze­cea, in data de 17 Octom­brie 2020, cu 1 tip de msca,
19. cea de‑a nou­as­pre­ze­cea, in data de 30 Octom­brie 2020, cu 1 tip de mas­ca si astazi,
20. — 06 Noiem­brie 2020, cea de‑a două­ze­cea aler­tă, cu 2 tipuri de masti.

Con­ti­nu­a­rea, pe infocons.ro.

’’Chiar dacă tre­cem printr‑o peri­oa­dă mai difi­ci­lă tre­bu­ie să fim atenți de unde, ce și cum cum­pă­răm. Dacă nu sun­tem atenți  la infor­ma­ți­i­le de pe eti­che­tă, une­ori pro­du­se­le achi­zi­țio­na­te ne pot pune în peri­col sănă­ta­tea! Citiți infor­ma­ți­i­le de pe eti­che­tă, ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te, moda­li­ta­tea de depo­zi­ta­re, modul de uti­li­za­re, gru­pe­le de vâr­stă pen­tru care se poa­te uti­li­za pro­du­sul! Păs­trați bonul fis­cal, dacă va fi nevo­ie să depu­neți o recla­ma­ție!
Fie­ca­re din­tre noi tre­bu­ie sa fim mai vigi­len­ti cand cum­pa­ram pro­du­se care ar tre­bui sa ne pro­te­je­ze! Pen­tru a sesi­za o pro­ble­ma sau ceva sus­pi­cios, nu uitati ca puteti ape­la 021‑9551, numa­rul unic de Pro­tec­tia Con­su­ma­to­ri­lor sau fiti ala­turi de noi, de Info­Cons!
Cites­te eti­che­ta cu o9atitudine!!!”

Sorin Mier­lea — Pre­se­din­te Info­Cons.


Man­ga­lia News, 07.11.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply