Zincul — un mineral esențial pentru piele, păr și imunitate

0
176

Zin­cul este un mine­ral esen­ți­al pen­tru sănă­ta­tea sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Defi­cien­ța de zinc poa­te face o per­soa­nă mai sus­cep­ti­bi­lă în fața bolii, de ace­ea este impor­tant ca nive­lul de zinc din orga­nism să fie mereu optim. 

Zincul — un mineral esențial pentru piele, păr și imunitate

Zin­cul este un mine­ral esen­ți­al pen­tru sănă­ta­tea sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Defi­cien­ța de zinc poa­te face o per­soa­nă mai sus­cep­ti­bi­lă în fața bolii, de ace­ea este impor­tant ca nive­lul de zinc din orga­nism să fie mereu optim. 

Zin­cul este res­pon­sa­bil pen­tru nume­roa­se pro­ce­se în cor­pul uman și aju­tă în sti­mu­la­rea acti­vi­tă­ții a cel puțin 100 de enzi­me dife­ri­te. În plus, nu este nevo­ie de o can­ti­ta­te mare de zinc pen­tru a se putea obser­va, în scurt timp, îmbu­nă­tă­țiri la nive­lul între­gu­lui orga­nism. În pre­zent, spe­cia­liș­tii reco­man­dă o supli­men­ta­re zil­ni­că de 8 mg, pen­tru femei, res­pec­tiv 11 mg, pen­tru băr­bați. Zin­cul se regă­seș­te în mod natu­ral în nume­roa­se ali­men­te, dar se poa­te con­su­ma și sub for­mă de cap­su­le, ca supli­ment ali­men­tar.

Beneficiile zincului

După cum spu­neam, zin­cul este esen­ți­al pen­tru sănă­ta­tea sis­te­mu­lui imu­ni­tar, pen­tru sus­ți­ne­rea dezvol­tă­rii nor­ma­le a copi­i­lor, în pro­ce­sul de creș­te­re, dar și pen­tru vin­de­ca­rea răni­lor.

Buna funcționare a sistemului imunitar

Potri­vit unui stu­diu1 publi­cat în Euro­pean Jour­nal of Immu­no­lo­gy, cor­pul uman are nevo­ie de zinc pen­tru a acti­va lim­fo­ci­te­le T (celu­le­le T). Aces­te celu­le con­tro­lea­ză și reglea­ză răs­pun­su­ri­le emi­se de sis­te­mul imu­ni­tar și ata­că celu­le­le infec­ta­te și celu­le­le can­ce­roa­se. Așa­dar, per­soa­ne­le cu defi­cien­ță de zinc pre­zin­tă o sen­si­bi­li­ta­te mai cres­cu­tă în fața agen­ți­lor pato­geni, deci ris­cu­lui de infec­ție.

Tratamentul diareei

Potri­vit Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ții, dia­re­ea este res­pon­sa­bi­lă pen­tru dece­sul a 1.6 mili­oa­ne de copii sub 5 ani, în fie­ca­re zi. Zin­cul s‑a dove­dit a fi util în tra­ta­men­tul simp­to­me­lor dia­re­ei. Așa­dar, o sim­plă cură de 10 zile cu table­te cu zinc poa­te vin­de­ca dia­re­ea și pre­ve­ni rein­sta­la­rea sa.

Îmbunătățirea capacității de învățare și de memorare

Cer­ce­tă­ri­le recen­te suge­rea­ză că zin­cul are un rol foar­te impor­tant în buna func­țio­na­re a acti­vi­tă­ții neu­ro­na­le, ceea ce afec­tea­ză în mod direct felul în care se for­mea­ză amin­ti­ri­le, pre­cum și felul în care le reți­nem.

Tratamentul răcelii

Zin­cul poa­te ame­li­o­ra simp­to­me­le răce­lii și chiar scur­ta dura­ta aces­te­ia cu apro­xi­ma­tiv 40%, potri­vit unui stu­diu2 publi­cat în Open Res­pi­ra­tory Medi­ci­ne Jour­nal. Pen­tru rezul­ta­te cât mai bune, table­te­le cu zinc tre­bu­ie admi­nis­tra­te înce­pând cu pri­me­le 24 de ore de boa­lă.

Vindecarea accelerată a rănilor

Zin­cul joa­că un rol foar­te impor­tant în men­ți­ne­rea inte­gri­tă­ții pie­lii, iar per­soa­ne­le care sufe­ră de răni cro­ni­ce sau ulce­ra­ții au, de obi­cei, și defi­cien­ță de zinc. De alt­fel, zin­cul este un ingre­dient des întâl­nit în pro­du­se­le cu uz cos­me­tic pen­tru vin­de­ca­rea răni­lor, dar și în pro­du­se­le ant­i­ac­nei­ce, pen­tru că este foar­te efi­cient în reme­di­e­rea erup­ți­i­lor cuta­na­te sau a altor for­me de iri­ta­ție a pie­lii.

Susținerea fertilității

Mai mul­te cer­ce­tări recen­te suge­rea­ză fap­tul că defi­cien­ța de zinc este aso­ci­a­tă cu o cali­ta­te mai săra­că a sper­mei. Așa­dar, potri­vit unui stu­diu3 efec­tu­at în Olan­da, subiec­ții au avut o sper­mă îmbu­nă­tă­ți­tă, în ceea ce pri­veș­te numă­rul de sper­ma­to­zo­izi, după,  supli­men­ta­rea cu zinc și acid folic.

Alte beneficii cunoscute ale zincului

Con­ti­nu­a­rea, pe doc.ro/sanatate

Autor: Dr. Oana Cuzi­no, Medic Pri­mar Geri­a­trie, Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le, Expert DOC.

Des­cri­e­re: Dr. Oana Cuzi­no este Medic Pri­mar Geron­to­lo­gie Geri­a­trie (2005) și Doc­tor în Ști­in­țe Medi­ca­le (2005). A absol­vit Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă și Far­ma­cie „Caro­la Davi­la” din Bucu­rești în 1995 și a înce­put acti­vi­ta­tea medi­ca­lă în cadrul INGG Ana Aslan Bucu­rești (1996), unde și‑a efec­tu­at spe­cia­li­za­rea în dome­ni­ul Geron­to­lo­gi­ei și Geri­a­tri­ei.


Man­ga­lia News, 20.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply