Zestrea României din Patrimoniul UNESCO, adusă în lumina reflectoarelor

0
204

Zestrea României din Patrimoniul UNESCO, adusă în lumina reflectoarelor.

Dumi­ni­că, 18 octom­brie 2020, pe Tri­ni­tas TV, de la ore­le 20.30, are loc lan­sa­rea pro­iec­tu­lui cul­tu­ral ”Arta și Patri­mo­niu”, prin difu­za­rea pri­mei edi­ții dintr‑o serie de 48 de epi­soa­de. Spa­ții sacre, uni­ce în lume ale Româ­ni­ei, care se află și în patri­mo­ni­ul mondi­al UNESCO, vor fi ”per­so­na­je­le prin­ci­pa­le” ale docu­men­ta­ru­lui.

Pro­iec­tul cul­tu­ral ”Artă și Patri­mo­niu” este rea­li­zat de Pri­mă­ria Capi­ta­lei, prin Cen­trul pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, în par­te­ne­ri­at cu Tri­ni­tas TV, Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă ”ArtHa­l­le”, Cen­trul Cul­tu­ral “Mihai Emi­ne­scu”, Comi­sia Națio­na­lă a Româ­ni­ei pen­tru UNESCO și Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român.

”Este un pri­lej exce­lent de a adu­ce în cen­trul aten­ți­ei fru­mu­se­ți­le și bogă­ți­i­le țării, ves­ti­gi­i­le arhe­o­lo­gi­ce, lăca­șu­ri­le de cult și situ­ri­le româ­nești inclu­se în Patri­mo­ni­ul Mondi­al UNESCO” – a decla­rat Ale­xan­dra Dobre, Direc­tor Gene­ral Cen­trul pen­tru Seni­ori al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești. ”Sunt moș­te­niri cul­tu­ra­le și isto­ri­ce pe care le-am pri­mit de la îna­in­ta­șii noș­tri și pe care avem dato­ria să le păs­trăm și să le pro­mo­văm. Vom rea­li­za și un film docu­men­tar de pre­zen­ta­re a aces­tor comori ale Româ­ni­ei care va inclu­de sec­ven­țe repre­zen­ta­ti­ve din emi­siu­ne și care va fi difu­zat la sedi­i­le ICR și la Amba­sa­de­le Româ­ni­ei de pre­tu­tin­deni. Dorim să supli­nim nevo­i­le cul­tu­ra­le ale per­soa­ne­lor de vâr­sta a tre­ia și să le adu­cem raze de spe­ran­ță și momen­te de bucu­rie sufle­tu­lui și spi­ri­tu­lui”.

Emi­siu­nea este mode­ra­tă de Nico­le­ta Zagu­ra, expert UNESCO în Edu­ca­ţie Artis­ti­că pen­tru Patri­mo­niu, ini­ța­toa­re a aces­tui pro­iect cul­tu­ral, prin Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă ”ArtHa­l­le”.

”«Artă și Patri­mo­niu» are un scop edu­ca­țio­nal, infor­ma­tiv și de popu­la­ri­za­re  a obiec­ti­ve­lor patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral din Româ­nia. Este con­ce­put ca un curs de isto­ria artei pe înțe­le­sul tutu­ror și ilus­tra prin ima­gini gră­i­toa­re călă­to­ri­i­le vir­tu­ale în spa­ți­i­le sacre din Româ­nia, iar subiec­te­le des­cri­se și poves­ti­te în aces­te lec­ții și călă­to­rii vir­tu­ale se vor regă­si pe site-ul și pagi­na de FB a CSMB. Nu în ulti­mul rând, unul din sco­pu­ri­le pro­iec­tu­lui este digi­ta­li­za­rea ima­gi­ni­lor obiec­ti­ve­lor patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral de impor­tan­ță națio­na­lă, regio­na­lă și uni­ver­sa­lă, pen­tru a servi ca mate­ri­al ilus­tra­tiv și de cer­ce­ta­re gene­ra­ți­i­lor vii­toa­re.” – a spus Nico­le­ta Zagu­ra.

În cele 48 de epi­soa­de sunt pre­zen­ta­te monu­men­te din Nor­dul Mol­do­vei, din Mara­mu­reș și din Olte­nia: mănăs­ti­ri­le și bise­ri­ci­le Arbo­re, Pătră­uți, Voro­neț, Pro­bo­ta, Suce­vi­ța Mol­do­vi­ța, Bâr­sa­na, Rogoz, Ieud Deal, Budești, Desești și Hurezi, sate­le cu bise­rici for­ti­fi­ca­te din Transil­va­nia și bise­ri­ci­le de lemn din Mara­mu­reș.

Fie­ca­re epi­sod ”Artă și Patri­mo­niu” va avea dura­ta de 25 de minu­te și va fi difu­zat săp­tămâ­nal la Tri­ni­tas TV, pro­pu­nând câte o călă­to­rie fas­ci­nan­tă prin situ­ri­le UNESCO din Româ­nia.


Man­ga­lia News, 18.10.2020. (A trans­mis Oana Geor­ges­cu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply