Vremea rea închide Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului

0
128

Dumi­ni­că, 18.10.2020, înce­pând cu ora 10:30, din cau­za con­di­ți­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce nefa­vo­ra­bi­le (viscol și vizi­bi­li­ta­te redu­să) și pen­tru sigu­ran­ța par­ti­ci­pan­ți­lor la tra­fic, CNAIR și Poli­ția Ruti­e­ră, au luat deci­zia închi­de­rii cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le pe DNB 67C (Tran­sal­pi­na) între Rân­ca (km 34+800) și Obâr­șia Lotru­lui (km 59+800).

Rea­min­tim că înce­pând de marți, 20.10.2020, cir­cu­la­ția ruti­e­ră va fi închi­să pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le, pe anu­mi­te sec­toa­re ale dru­mu­ri­lor men­țio­na­te ante­ri­or, după cum urmea­ză:

 - DN 7C între km 104+000 (Pis­cu Negru) şi km 130+800 (Caba­na Bâlea Cas­ca­da);

- DN 67C — între km 34+800 (Rân­ca) şi km 79+200 (Cur­pat).

Pre­ci­zăm că măsu­ra închi­de­rii cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re pe aces­te seco­ta­re de drum a fost lua­tă pen­tru sigu­ran­ța par­ti­ci­pan­ți­lor la tra­fic, având în vede­re feno­me­ne­le mete­o­ro­lo­gi­ce impre­vi­zi­bi­le ce pot apă­rea în ori­ce moment în aces­te zone.

Infor­ma­ţii supli­men­ta­re pri­vind sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le și autos­trăzi pot fi obţi­nu­te de la Dis­pe­ce­ra­tul Com­pa­niei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., la nume­re­le de tele­fon 021/264.33.33; 021/9360 și pot acce­sa pe pri­ma pagi­na în case­ta din stân­ga: www.cnadnr.ro — DISPECERAT — Situ­a­tia Dru­mu­ri­lor Naţio­na­le, dar și pagi­na de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR.


Man­ga­lia News, 19.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply