Vitaminele cele mai importante în lupta cu COVID-19 | Recomandarea medicului Virgil Musta

0
407

Medi­cii din linia întâi în lup­ta cu COVID reco­man­dă un coc­k­ta­il de vita­mi­ne care aju­tă în aceas­tă peri­oa­dă, mai ales că sezo­nul rece se apro­pie şi viru­sul gri­pal se poa­te întâl­ni cu coro­na­vi­ru­sul.

După ce, în ulti­ma săp­tămâ­nă, Româ­nia a înre­gis­trat zil­nic pes­te 2.000 de cazuri noi de COVID, iar spi­ta­le­le se aglo­me­rea­ză şi medi­cii sunt aproa­pe epu­i­za­ţi, doc­to­rii spun că ace­le cazuri care nu sunt gra­ve se pot tra­ta şi aca­să.

În acest sens, medi­cul Vir­gil Mus­ta reco­man­dă un coc­k­ta­il de trei vita­mi­ne, care aju­tă la întă­ri­rea întă­reș­te sis­te­mul imu­ni­tar: vita­mi­na C, D și zinc, potri­vit doctorulzilei.ro.

Coc­k­ta­i­lul de vita­mi­ne care lup­tă cu COVID

Vita­mi­na C este “pri­e­te­na” sezo­nu­lui rece prin defi­ni­ție, iar vita­mi­na D înce­pe să fie nelip­si­tă din reco­man­dă­ri­le spe­cia­liș­ti­lor inter­națio­nali. Un stu­diu recent a des­co­pe­rit că în cazul adul­ți­lor de pes­te 40 de ani, vita­mi­na D poa­te redu­ce cu 50% ris­cul de a muri de COVID-19.

De ase­me­nea, vita­mi­na D face minuni și pen­tru vâr­st­nici, ajutându‑i să pre­vi­nă for­me­le gra­ve de COVID-19. Pe lân­gă supli­men­te­le ali­men­ta­re care ne pot fur­ni­za aces­te vita­mi­ne, sur­se natu­ra­le de vita­mi­na C se găsesc în: măce­șe, căti­nă, pătru­n­jel, citri­ce, kiwi.

Rolul major al vita­mi­nei D este de a men­ți­ne nive­lu­ri­le nor­ma­le de cal­ciu și fos­for din sân­ge. Vita­mi­na D aju­tă orga­nis­mul să absoar­bă cal­ci­ul, care for­mea­ză și men­ți­ne oase­le puter­ni­ce.

Care e cea mai bună sur­să de vita­mi­na D

De ase­me­nea, poa­te avea un rol impor­tant și în men­ți­ne­rea func­ți­ei mus­cu­la­re și în întă­ri­rea sis­te­mu­lui imu­ni­tar, sus­țin exper­ții de la Cle­ve­land Cli­nic. Cea mai bună sur­să de vita­mi­na D e soa­re­le. Apoi, peș­te­le gras, găl­be­nu­șul de ou, ciu­per­ci­le, pro­du­se­le lac­ta­te.

Zin­cul este un mine­ral esen­ți­al nece­sar orga­nis­mu­lui pen­tru ca sis­te­mul imu­ni­tar să func­țio­ne­ze în para­me­tri nor­mali, pen­tru vin­de­ca­re și recu­pe­ra­re. Cele mai bune sur­se de zinc sunt în stri­dii, car­ne, ovăz, ciu­perci shi­i­ta­ke, spa­nac, spa­ran­ghel şi caju. (sur­sa: doctorulzilei.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply