Virusolog german: COVID-19 NU este sfârșitul. “A devenit prea politizat, iar teama de virus e irațională”

0
299

Hen­drik Stre­e­ck este direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Viru­so­lo­gic din cadrul Spi­ta­lu­lui Uni­ver­si­tar din Bonn (Ger­ma­nia) și a făcut mai mul­te comen­ta­rii sur­prin­ză­toa­re cu pri­vi­re la felul în care pan­de­mia de coro­na­vi­rus este ges­tio­na­tă în țara sa.

Ne con­frun­tăm cu un peri­col seri­os, dar nu tre­bu­ie să dra­ma­ti­zăm exa­ge­rat acest lucru”, a spus Stre­ek, în mar­ja unui forum des­fă­șu­rat la Ham­bu­rg.

Potri­vit spe­cia­lis­tu­lui, “exis­tă prea mul­tă fri­că” în Ger­ma­nia, în con­tex­tul efor­tu­lui anti-pan­de­mic, însă în pre­zent ris­cul repre­zen­tat de COVID-19 este ușor de cal­cu­lat și nu mai jus­ti­fi­că o poli­ti­că de res­tric­ții exa­ge­ra­tă. 

El a indi­cat că rata actu­a­lă a mor­ta­li­tă­ții în Ger­ma­nia este “per­fect nor­ma­lă” iar leta­li­ta­tea nou­lui coro­na­vi­rus este mult mai mică decât se sus­pec­ta astă pri­mă­va­ră.

Viru­sul este mor­tal pen­tru puți­nă lume, exact ca mulți alți viruși”, apre­cia­ză el, adu­când argu­men­te supli­men­ta­re pen­tru a tra­ta “mai cura­jos” situ­a­ția: trans­mi­sia prin inter­me­di­ul obiec­te­lor este aproa­pe ine­xis­ten­tă, mulți din­tre infec­tați nu pre­zin­tă niciun fel de simp­to­me, doar 5% din­tre per­soa­ne­le care au con­trac­tat viru­sul au nevo­ie de îngri­jiri medi­ca­le și mult mai puțini ajung la tera­pie inten­si­vă.

COVID-19 nu este sfâr­și­tul

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply