Valentin Tănase — Viziuni plastice | ”Iubitor de muzică, mi-aș fi dorit să știu să cânt la pian…”

0
198

Valentin Tănase — Viziuni plastice | ”Iubitor de muzică, mi-aș fi dorit să știu să cânt la pian…”

Miha­il Țăpâr­lea: “Viziu­ni­le plas­ti­ce” pri­vind pia­nul sunt o expre­sie indu­bi­ta­bi­lă a talen­tu­lui de excep­ție ce carac­te­ri­zea­ză pe mare­le și dis­tin­sul cre­a­tor de fru­mos — Valen­tin Tana­se. Meri­tă să le con­tem­plați… ! Nu veți regre­ta! Dim­po­tri­vă!

Valen­tin Tana­se: “Nelip­sit din ori­ce orches­tră sim­fo­ni­că și din mul­te alte for­me de mani­fes­ta­re muzi­ca­lă, pia­nul a deve­nit de‑a lun­gul tim­pu­lui un fel de regi­nă a instru­men­te­lor muzi­ca­le. Având pre­cur­sori încă din Evul Mediu, pre­cum cla­vi­cor­dul, sau cla­ve­ci­nul, pia­nul, așa cum este cunos­cut astăzi, a apă­rut abia în jurul anu­lui 1700, fiind cre­a­ția con­struc­to­ru­lui ita­li­an de instru­men­te muzi­ca­le Bar­to­lo­meo Cris­to­fori (1655–1731), care l‑a denu­mit “gra­vi­cem­ba­lo col pia­no e forte”, adi­că cla­ve­cin cu volum atât redus, cât și puter­nic, cu sune­te atât sua­ve, cât și tari. Cu tim­pul, denu­mi­rea “pia­no”, care în ita­li­a­nă înseam­nă: “încet, ușor”, a deve­nit, prin reduc­ție, nume­le instru­men­tu­lui atât de popu­lar astăzi.

Iubi­tor de muzi­că, mi-aș fi dorit să știu să cânt la pian. Mă con­so­lez dese­ori cu viziuni plas­ti­ce în care cla­pe­le de pian se regă­sesc în com­po­zi­ții sim­bo­li­ce și impro­ba­bi­le”.

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 26.10.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply